Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới - 7


PHỤ LỤC 05


PHỤ LỤC 06 YÊU CẦU TIẾP QUỸ - NGƯỜI YÊU CẦU: - PHÒNG: - SỐ DƯ HIỆN TẠI: - 1

PHỤ LỤC 06YÊU CẦU TIẾP QUỸ

- NGƯỜI YÊU CẦU:

- PHÒNG:

- SỐ DƯ HIỆN TẠI:

- YÊU CẦU ĐƯỢC TIẾP QUỸ:

- SỐ TIỀN:

- BẰNG CHỮ:

- NỘI DUNG:

NGƯỜI YÊU CẦU

TRƯỞNG PHÒNG

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 59 trang: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới - 7


Ngán haìng

NHNo & PTNT TT-Huãú

Cäüng

hoaì

xaî

häüi

chuí

nghéaViãût

Nam

PHỤ LỤC 07


Chi nhaïnh A læåïi Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc

Säú: .../ATM


TIÃÚP QUYÎ ATM

Kênh gæíi :


GIÁÚY ÂÃÖ NGHË

- Ban Giaïm Âäúc NHNo&PTNTA Læåïi Phoìng Kãú Toaïn

- Càn cæï quyãút âënh 504/QÂ-NHNo-TTT ngaìy 02/06/2003 cuía TGÂ NHNo&PTNT VN vãö viãûc “Ban haình quy

âënh phaït haình, quaín lyï vaì sæí duûng dëch vuû ATM trong hãû thäúng

NHNo&PTNT VN”.

Häm nay ngaìy 20 thaïng 05 nàm 2011 Täø theí ATM kênh âãö nghë Ban Giaïm âäúc, vaì phoìng Kãú toaïn NHNo&PTNT

A Læåïi cho tiãúp quyî taûi maïy ATM 01- NHNo&PTNT A Læåïiúúú vaìo ngaìy 20/05/2011.

Lyï do : Tiãúp quyî maïy ATM01.

Täön quyî taûi thåìi âiãøm ngaìy 20/05/2012: 57.610.000 VND


Häüp säú

Loaûi

Säú tåì

Säú tiãön

Ghi chuï

01

500,000

400

200,000,000


02

100,000

600

60,000,000


03

50,000

700

35,000,000


04

10,000

500

5,000,000


Tổng cộng: 300.000.000 Bằng chữ: Ba trăm triệu đồngA Lưới ngày 20 tháng 05 năm 2012

DUYỆT

Giám đốc KTT Tổ thẻ


PHỤ LỤC 08


Ngán Haìng No&PTNT TT Huế Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí Nghéa Viãût Nam Chi Nhaïnh huyn A Lưới Âäüc Láûp Tæû Do Haûnh Phuïc


A Lưới, ngày 20 tháng 05 năm 2011

BIÃN BAÍN KIÃØM QUYÎ ATM: 4008ATM01

1. Thành phần kiểm quỹ :

2.Giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVN

Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ trước hạch toán kỳ

này:

Tổng số món giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ này chưa hạch toán:

Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ này chưa hạch toán:

3. Thời gian, số dư trên IPCAS, FIMI:


Nội Dung

Thời gian

Số dư

Ghi chú


IPCAS

Số dư trước Crossout
Crossout
Crossin

FIMI

Decrease
Increase
4. Kiểm đếm thực tếStt

Loại tiền Số tờ tại

FIMI

Thực tế

Số tờ tại hộp

chính (A)

Số tờ tại hộp tiền loại (B)

Tổng tiền

(C=A+B)

1

2

3

4

Tổng tiền trên FIMI:

4. Kết luận , Xử lý

Số tiền thừa/ thiếu quỹ:

Nguyên nhân:

Hướng xử lý:

Lập bảng Kiểm Soát Trưởng Ban Quản Lý ATM

......, ngày ... tháng ... năm 200...

GIẤY ỦY QUYỀN VẬN CHUYỂN TIỀN *

Căn cứ vào bản fax/điện thoại yêu cầu tiếp quỹ lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm

200 ... của Ông/Bà: ......................................, Trưởng phòng/Phụ trách phòng

..............................., Giám đốc Chi nhánh ............................... ủy quyền cho Ông/Bà

.......................................... là cán bộ phòng Ngân quỹ/Ban quản lý quỹ ATM nhận số TM sau tại quỹ chính/Ban quản lý quỹ ATM để tiếp quỹ cho phòng/ATM:

......................................................

A/* Ngoại tệ (USD, EUR ... ):

- Bằng số: .....................................................................................................

- Bằng chữ: ..................................................................................................

* Tiền đồng Việt Nam (VND):

- Bằng số: ....................................................................................................

- Bằng chữ: ....................................................................................................

Người được ủy quyền


(Ký, ghi rõ họ tên)

TP Ngân quỹ/Trưởng quỹ/

Trưởng ban/Trưởng nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)


B/ Xác nhận của nơi nhận tiền:

- Đã nhận đủ số tiền nói trên

- Số tiền thừa (nếu có)

- Số tiền thiếu (nếu có)

.......................................

.......................................

.......................................

PHỤ LỤC 09


NH NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM

CHI NHÁNH A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thủ quỹ phòng xin tiếp quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng xin tiếp quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số