Kết Quả Phân Tích Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính – SemEstimate

YDSD4


,591

YDSD3

,646

YDSD2

,743

YDSD1

,522

KSHV4

,507

KSHV3

,538

KSHV2

,595

KSHV1

,492

XAHO3

,820

XAHO2

,757

XAHO1

,675

PALU4

,666

PALU3

,733

PALU2

,809

PALU1

,684

MARK5

,666

MARK4

,656

MARK3

,548

MARK2

,589

MARK1

,592

RURO5

,587

RURO4

,783

RURO3

,737

RURO2

,772

RURO1

,555

KHCN4

,577

KHCN3

,609

KHCN2

,656

KHCN1

,604

DESD5

,653

DESD4

,735

DESD3

,777

DESD2

,774

DESD1


,807

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng - Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam - 26

PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH – SEM


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

132

1274,833

814

,000

1,566

Saturated model

946

,000

0Independence model

43

11675,555

903

,000

12,930


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,036

,878

,858

,755

Saturated model

,000

1,000Independence model

,207

,262

,227

,251


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,891

,879

,958

,953

,957

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,037

,033

,041

1,000

Independence model

,171

,168

,174

,000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

YDSD

<---

MARK

,067

,033

2,030

,042


YDSD

<---

PALU

,098

,046

2,152

,031


YDSD

<---

XAHO

,095

,041

2,330

,020


YDSD

<---

CLDV

,147

,044

3,329

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

YDSD

<---

KSHV

,134

,054

2,506

,012


YDSD

<---

HUIC

,085

,034

2,508

,012


YDSD

<---

DESD

,081

,030

2,736

,006


YDSD

<---

RURO

-,230

,043

-5,417

***


YDSD

<---

KHCN

,268

,039

6,909

***


QDSD

<---

YDSD

,343

,047

7,364

***


DESD1

<---

DESD

1,000

DESD2

<---

DESD

,994

,038

26,220

***


DESD3

<---

DESD

1,049

,040

26,347

***


DESD4

<---

DESD

,973

,039

24,771

***


DESD5

<---

DESD

,930

,042

22,022

***


RURO1

<---

RURO

1,000

RURO2

<---

RURO

1,197

,066

18,261

***


RURO3

<---

RURO

1,134

,064

17,818

***


RURO4

<---

RURO

1,054

,057

18,463

***


RURO5

<---

RURO

1,052

,067

15,727

***


MARK1

<---

MARK

1,000

MARK2

<---

MARK

,965

,061

15,753

***


MARK3

<---

MARK

,970

,064

15,129

***


MARK4

<---

MARK

1,105

,066

16,719

***


MARK5

<---

MARK

1,104

,065

16,857

***


PALU1

<---

PALU

1,000

PALU2

<---

PALU

1,112

,050

22,192

***


PALU3

<---

PALU

1,049

,051

20,775

***


PALU4

<---

PALU

,919

,047

19,354

***


XAHO1

<---

XAHO

1,000

XAHO2

<---

XAHO

1,115

,054

20,512

***


XAHO3

<---

XAHO

1,110

,053

21,121

***


CLDV1

<---

CLDV

1,000

CLDV2

<---

CLDV

1,038

,057

18,161

***


CLDV3

<---

CLDV

,974

,051

19,011

***


KSHV1

<---

KSHV

1,000

KSHV2

<---

KSHV

1,050

,081

12,936

***


KSHV3

<---

KSHV

1,016

,081

12,519

***


KSHV4

<---

KSHV

1,013

,083

12,242

***


HUIC3

<---

HUIC

1,000

HUIC4

<---

HUIC

,834

,082

10,189

***


YDSD1

<---

YDSD

1,000

YDSD2

<---

YDSD

1,285

,079

16,237

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

YDSD3

<---

YDSD

1,208

,079

15,236

***


YDSD4

<---

YDSD

1,178

,080

14,778

***


QDSD3

<---

QDSD

1,227

,079

15,535

***


QDSD2

<---

QDSD

1,273

,082

15,560

***


QDSD1

<---

QDSD

1,000

HUIC1

<---

HUIC

,971

,086

11,303

***


KHCN3

<---

KHCN

,958

,060

15,839

***


KHCN2

<---

KHCN

1,001

,061

16,432

***


KHCN1

<---

KHCN

1,000

KHCN4

<---

KHCN

,987

,064

15,405

***Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

YDSD

<---

MARK

,085

YDSD

<---

PALU

,114

YDSD

<---

XAHO

,093

YDSD

<---

CLDV

,169

YDSD

<---

KSHV

,108

YDSD

<---

HUIC

,116

YDSD

<---

DESD

,121

YDSD

<---

RURO

-,258

YDSD

<---

KHCN

,366

QDSD

<---

YDSD

,441

DESD1

<---

DESD

,898

DESD2

<---

DESD

,880

DESD3

<---

DESD

,882

DESD4

<---

DESD

,857

DESD5

<---

DESD

,808

RURO1

<---

RURO

,744

RURO2

<---

RURO

,878

RURO3

<---

RURO

,858

RURO4

<---

RURO

,887

RURO5

<---

RURO

,766

MARK1

<---

MARK

,770

MARK2

<---

MARK

,767

MARK3

<---

MARK

,740

MARK4

<---

MARK

,810

MARK5

<---

MARK

,816Estimate

PALU1

<---

PALU

,825

PALU2

<---

PALU

,899

PALU3

<---

PALU

,858

PALU4

<---

PALU

,817

XAHO1

<---

XAHO

,823

XAHO2

<---

XAHO

,870

XAHO3

<---

XAHO

,904

CLDV1

<---

CLDV

,844

CLDV2

<---

CLDV

,808

CLDV3

<---

CLDV

,846

KSHV1

<---

KSHV

,702

KSHV2

<---

KSHV

,771

KSHV3

<---

KSHV

,734

KSHV4

<---

KSHV

,712

HUIC3

<---

HUIC

,793

HUIC4

<---

HUIC

,597

YDSD1

<---

YDSD

,719

YDSD2

<---

YDSD

,854

YDSD3

<---

YDSD

,796

YDSD4

<---

YDSD

,772

QDSD3

<---

QDSD

,852

QDSD2

<---

QDSD

,857

QDSD1

<---

QDSD

,726

HUIC1

<---

HUIC

,748

KHCN3

<---

KHCN

,781

KHCN2

<---

KHCN

,810

KHCN1

<---

KHCN

,776

KHCN4

<---

KHCN

,761


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD

<-->

RURO

-,081

,032

-2,522

,012


DESD

<-->

MARK

,153

,038

4,043

***


DESD

<-->

PALU

,106

,034

3,155

,002


DESD

<-->

XAHO

,055

,028

1,944

,052


DESD

<-->

CLDV

,123

,034

3,596

***


DESD

<-->

KSHV

-,054

,024

-2,226

,026


DESD

<-->

HUIC

-,149

,043

-3,467

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RURO

<-->

MARK

-,127

,029

-4,327

***


RURO

<-->

PALU

-,209

,029

-7,130

***


RURO

<-->

XAHO

-,060

,022

-2,734

,006


RURO

<-->

CLDV

-,170

,028

-6,023

***


RURO

<-->

KSHV

,001

,018

,031

,976


MARK

<-->

PALU

,127

,030

4,204

***


MARK

<-->

XAHO

,067

,025

2,651

,008


MARK

<-->

CLDV

,107

,030

3,527

***


MARK

<-->

KSHV

,019

,021

,882

,378


MARK

<-->

HUIC

,050

,037

1,344

,179


PALU

<-->

XAHO

,111

,023

4,730

***


PALU

<-->

CLDV

,264

,032

8,346

***


PALU

<-->

KSHV

,033

,019

1,712

,087


PALU

<-->

HUIC

,048

,033

1,432

,152


XAHO

<-->

CLDV

,090

,023

3,874

***


XAHO

<-->

KSHV

,001

,016

,045

,964


XAHO

<-->

HUIC

,006

,028

,223

,824


CLDV

<-->

KSHV

,002

,019

,108

,914


CLDV

<-->

HUIC

,044

,034

1,307

,191


KSHV

<-->

HUIC

,101

,026

3,934

***


RURO

<-->

HUIC

-,069

,032

-2,130

,033


RURO

<-->

KHCN

-,167

,033

-5,094

***


MARK

<-->

KHCN

,178

,037

4,749

***


PALU

<-->

KHCN

,194

,034

5,644

***


XAHO

<-->

KHCN

,072

,027

2,611

,009


CLDV

<-->

KHCN

,097

,033

2,971

,003


KSHV

<-->

KHCN

,055

,024

2,355

,019


HUIC

<-->

KHCN

,115

,041

2,808

,005


DESD

<-->

KHCN

,241

,043

5,614

***Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

DESD

<-->

RURO

-,136

DESD

<-->

MARK

,227

DESD

<-->

PALU

,171

DESD

<-->

XAHO

,105

DESD

<-->

CLDV

,201

DESD

<-->

KSHV

-,127Estimate

DESD

<-->

HUIC

-,206

RURO

<-->

MARK

-,250

RURO

<-->

PALU

-,450

RURO

<-->

XAHO

-,151

RURO

<-->

CLDV

-,368

RURO

<-->

KSHV

,002

MARK

<-->

PALU

,241

MARK

<-->

XAHO

,149

MARK

<-->

CLDV

,204

MARK

<-->

KSHV

,051

MARK

<-->

HUIC

,080

PALU

<-->

XAHO

,271

PALU

<-->

CLDV

,553

PALU

<-->

KSHV

,098

PALU

<-->

HUIC

,084

XAHO

<-->

CLDV

,223

XAHO

<-->

KSHV

,003

XAHO

<-->

HUIC

,013

CLDV

<-->

KSHV

,006

CLDV

<-->

HUIC

,079

KSHV

<-->

HUIC

,257

RURO

<-->

HUIC

-,126

RURO

<-->

KHCN

-,306

MARK

<-->

KHCN

,287

PALU

<-->

KHCN

,342

XAHO

<-->

KHCN

,149

CLDV

<-->

KHCN

,173

KSHV

<-->

KHCN

,141

HUIC

<-->

KHCN

,173

DESD

<-->

KHCN

,332


Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD


,790

,068

11,562

***


RURO

,449

,052

8,612

***


MARK

,576

,065

8,851

***


PALU

,482

,048

9,986

***


XAHO


,349

,035

9,828

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CLDV


,473

,047

10,004

***


KSHV

,232

,031

7,421

***


HUIC

,665

,085

7,865

***


KHCN

,666

,075

8,852

***


d1

,123

,018

6,979

***


d2

,175

,022

7,840

***


e1

,190

,018

10,457

***


e2

,228

,020

11,152

***


e3

,249

,022

11,089

***


e4

,270

,023

11,767

***


e5

,362

,029

12,587

***


e6

,441

,040

11,117

***


e7

,350

,034

10,279

***


e8

,390

,035

11,001

***


e9

,472

,041

11,407

***


e10

,361

,028

12,909

***


e11

,192

,018

10,459

***


e12

,207

,019

11,115

***


e13

,136

,013

10,086

***


e14

,349

,027

12,702

***


e15

,397

,034

11,695

***


e16

,375

,032

11,734

***


e17

,448

,037

12,136

***


e18

,369

,034

10,870

***


e19

,352

,033

10,712

***


e20

,226

,019

11,617

***


e21

,142

,016

8,985

***


e22

,191

,018

10,760

***


e23

,202

,017

11,778

***


e24

,167

,015

10,940

***


e25

,139

,016

8,958

***


e26

,096

,014

7,011

***


e27

,190

,021

9,111

***


e28

,271

,026

10,424

***


e29

,179

,020

9,052

***


e30

,239

,021

11,268

***


e31

,175

,018

9,686

***


e32

,206

,019

10,629

***


e33


,231

,021

11,068

***


Xem tất cả 235 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *