Kết Quả Phân Tích Khám Phá – Efa Kết Quả Efa Các Nhân Tố Độc Lập


PHỤ LỤC 8: CÁC VĂN BẢN VỀ THẺ NGÂN HÀNGSTT

NGÀY

BAN HÀNH


KÍ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH


NỘI DUNG

NGHỊ

ĐỊNH

NGHỊ

QUYẾT

QUYẾT

ĐỊNH

CHỈ

THỊ

1

21/2/1994

35/2007/NĐ- CP

Nghị định
Thống đốc

ngân hàng nhà nước

Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

2

19/10/1999

371/1999/Q Đ-NHNN1Quyết định


Thống đốc NHNN

Về việc ban hành Quy chế phát hành,

sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ngày

3

17/10/2000

58-CT/TW

Bộ chính trị

Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển

công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

4

8/3/2007

35/2007/NĐ-

CP về ngày

nghị định
Chính phủ

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng

5

15/5/2007Quyết địnhThống đóc

ngân hàng nhà nước

Ban hành quy chế phát hành, thanh

toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

6

Ngày 24/08/2007

số 20/2007/CT-

TTg
Chỉ thị

Thủ tướng Chính phủ

Về việc trả lương qua tài khoản cho các

đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng - Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam - 24


7

11/10/2007

chỉ thị Số: 05/2007/CT-

NHNN

Thủ tướng chính phủ

Về việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách

nhà nước

8

11/5/2014

của

689/QĐ-TTg

Quyết định
Thủtướng Chính phủ

phê duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tửquốc gia giai đoạn 2014-2020,

9

1/7/2014

36-NQ/TW

thay thế chỉ thị 58-ct/tw Nghị quyết

số ngày 01/7/2014

của


Nghị quyếtBộ Chính trị

Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

10

12/03/2015

số 19/NQ-CP Nghị quyết về


Nghị quyết
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

quốc gia hai năm 2015-2016

11

14/10/2015

36a/NQ-CP


Nghị

quyếtChính phủ

Về Chính phủ điện tử

12

30/12/2016

2545/QĐ-

TTg


Quyết

định
Phê duyệt đề án không dùng tiền mặt

tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020


PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ – EFA KẾT QUẢ EFA CÁC NHÂN TỐ ĐỘC LẬP


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.861

Bartlett's Test of

Sphericity

Approx. Chi-Square

9186.11

1


df

630


Sig.

.000Total Variance Explained

Component


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


dime nsio n0

1

7.729

21.469

21.469

7.729

21.469

21.469

4.029

11.192

11.192

2

4.050

11.250

32.719

4.050

11.250

32.719

3.849

10.692

21.885

3

3.110

8.638

41.357

3.110

8.638

41.357

3.497

9.713

31.598

4

2.664

7.400

48.757

2.664

7.400

48.757

3.127

8.685

40.283

5

2.501

6.948

55.705

2.501

6.948

55.705

2.848

7.911

48.194

6

2.092

5.810

61.515

2.092

5.810

61.515

2.635

7.319

55.513

7

1.848

5.135

66.650

1.848

5.135

66.650

2.533

7.037

62.550


1.629

4.524

71.174

1.629

4.524

71.174

2.367

6.576

69.126

1.275

3.543

74.716

1.275

3.543

74.716

2.012

5.590

74.716

.638

1.774

76.490.557

1.549

78.038.542

1.506

79.544.507

1.407

80.951.498

1.382

82.334.487

1.352

83.686.446

1.239

84.925.431

1.198

86.123.401

1.113

87.236.373

1.035

88.271.364

1.011

89.282.362

1.004

90.286.338

.940

91.226.326

.905

92.131.302

.840

92.970.290

.805

93.776.271

.753

94.528.262

.727

95.256.246

.684

95.940.232

.644

96.583.217

.601

97.185.197

.548

97.7338

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


32

.191

.531

98.26433

.177

.491

98.754

34

.170

.472

99.226

35

.158

.438

99.664

36

.121

.336

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESD3

.886

DESD2

.886DESD1

.885DESD4

.871DESD5

.841RURO2


.879


RURO4


.866


RURO3


.850


RURO5


.801


RURO1


.768


MARK4.847

MARK5.840

MARK1.800

MARK2.793

MARK3.776


PALU1
.856


PALU2

.851


PALU3

.808


PALU4

.788


KHCN2


.821

KHCN1


.808

KHCN3


.802

KHCN4


.792

KSHV2.820
KSHV4.796
KSHV3.793
KSHV1.785
XAHO2
.909XAHO3
.899XAHO1
.885CLDV1

.867


CLDV2

.825


CLDV3

.812


HUIC3


.832

HUIC1


.830

HUIC4


.739

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


KẾT QUẢ EFA CÁC NHÂN TỐ PHỤ THUỘC


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.810

Bartlett's Test of

Sphericity

Approx. Chi-Square

1397.05

9


df

21


Sig.

.000


Total Variance Explained

Compone nt


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


1

3.507

50.094

50.094

3.507

50.094

50.094

2.840

40.573

40.573


2

1.670

23.861

73.955

1.670

23.861

73.955

2.337

33.382

73.955

dim

ens ion

0

3

.510

7.281

81.2364

.421

6.012

87.2485

.354

5.058

92.306
6

.294

4.198

96.504
7

.245

3.496

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

YDSD2

.880


YDSD3

.854


YDSD4

.798


YDSD1

.792


QDSD3


.891

QDSD2


.885

QDSD1


.815

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Xem tất cả 235 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *