Kiểm Định Sự Khác Biệt Của Đặc Điểm Nhân Khẩu Học Đối Với Ý Định Và Quyết Định Sử Dụng Thẻ Ngân HàngEstimate

S.E.

C.R.

P

Label

e34


,393

,056

6,956

***


e35

,835

,069

12,031

***


e36

,335

,027

12,530

***


e37

,220

,022

9,785

***


e38

,301

,026

11,390

***


e39

,337

,028

11,841

***


e42

,123

,016

7,725

***


e41

,127

,017

7,481

***


e40

,195

,017

11,797

***


e351


,493

,058

8,475

***


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng - Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam - 27BOOTSRAP N=1000


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

YDSD

<---

MARK

,042

,001

,089

,003

,001

YDSD

<---

PALU

,056

,001

,111

-,003

,002

YDSD

<---

XAHO

,041

,001

,095

,001

,001

YDSD

<---

CLDV

,057

,001

,172

,003

,002

YDSD

<---

KSHV

,046

,001

,110

,002

,001

YDSD

<---

HUIC

,051

,001

,115

-,001

,002

YDSD

<---

DESD

,049

,001

,118

-,003

,002

YDSD

<---

RURO

,044

,001

-,259

-,001

,001

YDSD

<---

KHCN

,047

,001

,365

-,001

,001

QDSD

<---

YDSD

,056

,001

,445

,004

,002

DESD1

<---

DESD

,018

,000

,898

,000

,001

DESD2

<---

DESD

,018

,000

,879

,000

,001

DESD3

<---

DESD

,018

,000

,881

,000

,001

DESD4

<---

DESD

,027

,001

,856

-,001

,001

DESD5

<---

DESD

,036

,001

,806

-,003

,001

RURO1

<---

RURO

,030

,001

,743

-,001

,001

RURO2

<---

RURO

,020

,000

,878

,001

,001

RURO3

<---

RURO

,021

,000

,857

-,001

,001

RURO4

<---

RURO

,018

,000

,886

,000

,001

RURO5

<---

RURO

,029

,001

,766

-,001

,001

MARK1

<---

MARK

,029

,001

,770

,000

,001

MARK2

<---

MARK

,027

,001

,766

-,002

,001

MARK3

<---

MARK

,028

,001

,740

,000

,001


Parameter

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

MARK4

<---

MARK

,021

,000

,810

,000

,001

MARK5

<---

MARK

,020

,000

,816

,000

,001

PALU1

<---

PALU

,030

,001

,823

-,002

,001

PALU2

<---

PALU

,021

,000

,899

,000

,001

PALU3

<---

PALU

,031

,001

,855

-,003

,001

PALU4

<---

PALU

,034

,001

,814

-,004

,001

XAHO1

<---

XAHO

,036

,001

,820

-,002

,001

XAHO2

<---

XAHO

,029

,001

,870

,000

,001

XAHO3

<---

XAHO

,026

,001

,904

,000

,001

CLDV1

<---

CLDV

,033

,001

,844

,000

,001

CLDV2

<---

CLDV

,040

,001

,808

,000

,001

CLDV3

<---

CLDV

,033

,001

,845

-,001

,001

KSHV1

<---

KSHV

,042

,001

,699

-,003

,001

KSHV2

<---

KSHV

,042

,001

,772

,002

,001

KSHV3

<---

KSHV

,039

,001

,732

-,002

,001

KSHV4

<---

KSHV

,048

,001

,709

-,003

,002

HUIC3

<---

HUIC

,038

,001

,792

-,001

,001

HUIC4

<---

HUIC

,047

,001

,596

-,001

,001

YDSD1

<---

YDSD

,037

,001

,716

-,003

,001

YDSD2

<---

YDSD

,024

,001

,853

-,001

,001

YDSD3

<---

YDSD

,028

,001

,796

-,001

,001

YDSD4

<---

YDSD

,029

,001

,772

,000

,001

QDSD3

<---

QDSD

,033

,001

,852

,000

,001

QDSD2

<---

QDSD

,033

,001

,857

,000

,001

QDSD1

<---

QDSD

,043

,001

,726

,001

,001

HUIC1

<---

HUIC

,045

,001

,747

-,001

,001

KHCN3

<---

KHCN

,041

,001

,781

,000

,001

KHCN2

<---

KHCN

,025

,001

,810

,000

,001

KHCN1

<---

KHCN

,034

,001

,775

-,001

,001

KHCN4

<---

KHCN

,041

,001

,761

,000

,001


PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG


Kết quả phân tích ANOVA đối với biến phụ thuộc: Ý định sử dụng

Descriptives

YDSD_TotalN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimu m


Maximu m

Lower

Bound

Upper

Bound

18 - 25

tuổi

165

11.6061

3.04778

.23727

11.1376

12.0746

4.00

20.00

26 - 40

tuổi

129

11.3101

3.33494

.29363

10.7291

11.8911

4.00

20.00

41 - 50

tuổi

79

11.4304

2.43734

.27422

10.8844

11.9763

7.00

16.00

trên 50

tuổi

37

11.2432

2.78294

.45751

10.3154

12.1711

7.00

16.00

Total

410

11.4463

3.00664

.14849

11.1544

11.7382

4.00

20.00


Test of Homogeneity of Variances

YDSD_Total

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

2.563

3

406

.054


ANOVA

YDSD_Total


Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

Between

Groups

8.151

3

2.717

.299

.826

Within

Groups

3689.169

406

9.087

Total

3697.320

409Descriptives

YDSD_TotalN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimu m


Maximu m

Lower

Bound

Upper

Bound

Nam

129

11.4806

2.82871

.24905

10.9878

11.9734

4.00

17.00

Nữ

281

11.4306

3.08967

.18431

11.0678

11.7934

4.00

20.00

Total

410

11.4463

3.00664

.14849

11.1544

11.7382

4.00

20.00


Test of Homogeneity of Variances

YDSD_Total

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

.238

1

408

.626


ANOVA

YDSD_Total


Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

Between

Groups

.221

1

.221

.024

.876

Within

Groups

3697.098

408

9.062

Total

3697.320

409
Descriptives

YDSD_TotalN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimu m


Maximu m

Lower

Bound

Upper

Bound

Độc thân

199

11.6482

2.91753

.20682

11.2404

12.0561

4.00

20.00

Kết hôn

165

11.2121

3.08377

.24007

10.7381

11.6861

4.00

20.00

Ly dị

32

10.7813

2.37913

.42058

9.9235

11.6390

4.00

16.00

Khác

14

12.8571

4.09234

1.09372

10.4943

15.2200

6.00

20.00

Total

410

11.4463

3.00664

.14849

11.1544

11.7382

4.00

20.00


Test of Homogeneity of Variances

YDSD_Total

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

1.801

3

406

.146ANOVA

YDSD_Total


Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

Between

Groups

59.184

3

19.728

2.202

.087

Within

Groups

3638.136

406

8.961

Total

3697.320

409
Descriptives

YDSD_TotalN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimu m


Maximu m

Lower

Bound

Upper

Bound

Đà Nẵng

80

11.5750

3.05135

.34115

10.8960

12.2540

4.00

20.00Hội An

94

11.0000

2.83223

.29212

10.4199

11.5801

4.00

17.00

Hà Nội

92

11.9457

3.11453

.32471

11.3007

12.5907

4.00

20.00

Hồ Chí

Minh

47

10.9787

2.85512

.41646

10.1404

11.8170

4.00

16.00

Huế

38

11.2895

3.24585

.52655

10.2226

12.3564

4.00

19.00

Khác

59

11.6780

2.96788

.38638

10.9045

12.4514

4.00

20.00

Total

410

11.4463

3.00664

.14849

11.1544

11.7382

4.00

20.00


Test of Homogeneity of Variances

YDSD_Total

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

.486

5

404

.787


ANOVA

YDSD_Total


Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

Between

Groups

57.365

5

11.473

1.273

.274

Within

Groups

3639.954

404

9.010

Total

3697.320

409Descriptives

YDSD_TotalN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimu m


Maximu m

Lower

Bound

Upper

Bound

Tốt nghiệp cấp 2

49

10.8367

2.99546

.42792

9.9763

11.6971

5.00

16.00

Tốt nghiệp cấp

3

95

11.4105

2.63969

.27083

10.8728

11.9483

4.00

17.00

Cao Đẳng/ Đại

học

204

11.4559

2.97990

.20863

11.0445

11.8673

4.00

20.00

Sau Đại học

62

11.9516

3.56406

.45264

11.0465

12.8567

4.00

20.00

Total

410

11.4463

3.00664

.14849

11.1544

11.7382

4.00

20.00


Test of Homogeneity of Variances

YDSD_Total

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

1.345

3

406

.259

Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

Between

Groups

34.178

3

11.393

1.263

.287

Within

Groups

3663.141

406

9.023

Total

3697.320

409


Xem tất cả 235 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *