Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khẳng Định – Cfa

PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH – CFA


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

141

1189,870

805

,000

1,478

Saturated model

946

,000

0Independence model

43

11639,108

903

,000

12,889

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng - Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam - 25


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,030

,884

,864

,752

Saturated model

,000

1,000Independence model

,206

,263

,228

,251


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,898

,885

,964

,960

,964

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,034

,030

,038

1,000

Independence model

,170

,168

,173

,000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD1

<---

DESD

1,000

DESD2

<---

DESD

,994

,038

26,227

***


DESD3

<---

DESD

1,049

,040

26,353

***


DESD4

<---

DESD

,973

,039

24,776

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD5

<---

DESD

,929

,042

22,012

***


MARK1

<---

MARK

1,000

MARK2

<---

MARK

,965

,061

15,753

***


MARK3

<---

MARK

,970

,064

15,132

***


MARK4

<---

MARK

1,105

,066

16,723

***


MARK5

<---

MARK

1,103

,065

16,856

***


PALU1

<---

PALU

1,000

PALU2

<---

PALU

1,110

,050

22,300

***


PALU3

<---

PALU

1,046

,050

20,806

***


PALU4

<---

PALU

,916

,047

19,386

***


XAHO1

<---

XAHO

1,000

XAHO2

<---

XAHO

1,116

,054

20,477

***


XAHO3

<---

XAHO

1,113

,053

21,122

***


KSHV1

<---

KSHV

1,000

KSHV2

<---

KSHV

1,051

,081

12,944

***


KSHV3

<---

KSHV

1,016

,081

12,520

***


KSHV4

<---

KSHV

1,012

,083

12,236

***


YDSD1

<---

YDSD

1,000

YDSD2

<---

YDSD

1,290

,078

16,455

***


YDSD3

<---

YDSD

1,213

,078

15,455

***


YDSD4

<---

YDSD

1,167

,079

14,792

***


CLDV1

<---

CLDV

1,000

CLDV2

<---

CLDV

1,032

,056

18,289

***


CLDV3

<---

CLDV

,967

,050

19,170

***


QDSD1

<---

QDSD

1,000

QDSD2

<---

QDSD

1,246

,078

16,044

***


QDSD3

<---

QDSD

1,209

,075

16,045

***


HUIC1

<---

HUIC

1,000

HUIC3

<---

HUIC

1,040

,105

9,927

***


RURO4

<---

RURO

,878

,035

24,769

***


RURO5

<---

RURO

,878

,046

19,168

***


RURO2

<---

RURO

1,000

RURO3

<---

RURO

,947

,040

23,401

***


RURO1

<---

RURO

,835

,046

18,315

***


HUIC2

<---

HUIC

,584

,073

7,992

***


KHCN4

<---

KHCN

,984

,064

15,410

***


KHCN1

<---

KHCN

1,000

KHCN3

<---

KHCN

,955

,060

15,861

***


KHCN2

<---

KHCN

,999

,061

16,479

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

DESD1

<---

DESD

,898

DESD2

<---

DESD

,880

DESD3

<---

DESD

,882

DESD4

<---

DESD

,857

DESD5

<---

DESD

,808

MARK1

<---

MARK

,770

MARK2

<---

MARK

,767

MARK3

<---

MARK

,740

MARK4

<---

MARK

,810

MARK5

<---

MARK

,816

PALU1

<---

PALU

,827

PALU2

<---

PALU

,899

PALU3

<---

PALU

,856

PALU4

<---

PALU

,816

XAHO1

<---

XAHO

,821

XAHO2

<---

XAHO

,870

XAHO3

<---

XAHO

,905

KSHV1

<---

KSHV

,702

KSHV2

<---

KSHV

,771

KSHV3

<---

KSHV

,734

KSHV4

<---

KSHV

,712

YDSD1

<---

YDSD

,722

YDSD2

<---

YDSD

,862

YDSD3

<---

YDSD

,804

YDSD4

<---

YDSD

,769

CLDV1

<---

CLDV

,848

CLDV2

<---

CLDV

,807

CLDV3

<---

CLDV

,843

QDSD1

<---

QDSD

,736

QDSD2

<---

QDSD

,851

QDSD3

<---

QDSD

,851

HUIC1

<---

HUIC

,743

HUIC3

<---

HUIC

,795

RURO4

<---

RURO

,885

RURO5

<---

RURO

,766

RURO2

<---

RURO

,878

RURO3

<---

RURO

,859Estimate

RURO1

<---

RURO

,745

HUIC2

<---

HUIC

,601

KHCN4

<---

KHCN

,760

KHCN1

<---

KHCN

,777

KHCN3

<---

KHCN

,781

KHCN2

<---

KHCN

,810


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD

<-->

RURO

-,097

,038

-2,529

,011


DESD

<-->

MARK

,153

,038

4,043

***


DESD

<-->

PALU

,106

,034

3,155

,002


DESD

<-->

XAHO

,055

,028

1,942

,052


DESD

<-->

KSHV

-,054

,024

-2,227

,026


DESD

<-->

YDSD

,174

,032

5,486

***


DESD

<-->

CLDV

,123

,034

3,587

***


DESD

<-->

QDSD

,033

,023

1,442

,149


DESD

<-->

HUIC

-,143

,042

-3,371

***


MARK

<-->

RURO

-,153

,035

-4,380

***


PALU

<-->

RURO

-,251

,034

-7,384

***


XAHO

<-->

RURO

-,071

,026

-2,753

,006


KSHV

<-->

RURO

,001

,022

,029

,977


YDSD

<-->

RURO

-,255

,032

-7,901

***


CLDV

<-->

RURO

-,204

,033

-6,176

***


QDSD

<-->

RURO

-,189

,025

-7,576

***


HUIC

<-->

RURO

-,072

,038

-1,910

,056


MARK

<-->

PALU

,128

,030

4,204

***


MARK

<-->

XAHO

,067

,025

2,655

,008


MARK

<-->

KSHV

,019

,021

,882

,378


MARK

<-->

YDSD

,167

,029

5,810

***


MARK

<-->

CLDV

,107

,030

3,525

***


MARK

<-->

QDSD

,077

,021

3,657

***


MARK

<-->

HUIC

,053

,036

1,462

,144


PALU

<-->

XAHO

,111

,023

4,730

***


PALU

<-->

KSHV

,033

,019

1,711

,087


PALU

<-->

YDSD

,217

,028

7,669

***


PALU

<-->

CLDV

,265

,032

8,354

***


PALU

<-->

QDSD

,148

,021

6,934

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PALU

<-->

HUIC

,050

,033

1,547

,122


XAHO

<-->

KSHV

,001

,016

,043

,965


XAHO

<-->

YDSD

,095

,021

4,559

***


XAHO

<-->

CLDV

,091

,023

3,874

***


XAHO

<-->

QDSD

,079

,017

4,753

***


XAHO

<-->

HUIC

,003

,028

,102

,919


KSHV

<-->

YDSD

,055

,018

3,150

,002


KSHV

<-->

CLDV

,002

,019

,114

,909


KSHV

<-->

QDSD

,018

,013

1,351

,177


KSHV

<-->

HUIC

,098

,025

3,859

***


YDSD

<-->

CLDV

,183

,027

6,755

***


YDSD

<-->

QDSD

,108

,018

5,873

***


YDSD

<-->

HUIC

,107

,030

3,567

***


CLDV

<-->

QDSD

,160

,022

7,294

***


CLDV

<-->

HUIC

,055

,033

1,670

,095


QDSD

<-->

HUIC

,088

,024

3,680

***


DESD

<-->

KHCN

,241

,043

5,615

***


RURO

<-->

KHCN

-,201

,039

-5,182

***


MARK

<-->

KHCN

,178

,037

4,749

***


PALU

<-->

KHCN

,195

,034

5,646

***


XAHO

<-->

KHCN

,072

,027

2,616

,009


KSHV

<-->

KHCN

,055

,024

2,356

,018


YDSD

<-->

KHCN

,307

,037

8,311

***


CLDV

<-->

KHCN

,097

,033

2,966

,003


QDSD

<-->

KHCN

,107

,024

4,519

***


HUIC

<-->

KHCN

,110

,040

2,731

,006Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

DESD

<-->

RURO

-,136

DESD

<-->

MARK

,227

DESD

<-->

PALU

,171

DESD

<-->

XAHO

,105

DESD

<-->

KSHV

-,127

DESD

<-->

YDSD

,325

DESD

<-->

CLDV

,201

DESD

<-->

QDSD

,079

DESD

<-->

HUIC

-,204Estimate

MARK

<-->

RURO

-,250

PALU

<-->

RURO

-,450

XAHO

<-->

RURO

-,151

KSHV

<-->

RURO

,002

YDSD

<-->

RURO

-,529

CLDV

<-->

RURO

-,368

QDSD

<-->

RURO

-,499

HUIC

<-->

RURO

-,114

MARK

<-->

PALU

,241

MARK

<-->

XAHO

,149

MARK

<-->

KSHV

,051

MARK

<-->

YDSD

,366

MARK

<-->

CLDV

,204

MARK

<-->

QDSD

,215

MARK

<-->

HUIC

,088

PALU

<-->

XAHO

,271

PALU

<-->

KSHV

,098

PALU

<-->

YDSD

,518

PALU

<-->

CLDV

,552

PALU

<-->

QDSD

,450

PALU

<-->

HUIC

,092

XAHO

<-->

KSHV

,002

XAHO

<-->

YDSD

,269

XAHO

<-->

CLDV

,223

XAHO

<-->

QDSD

,284

XAHO

<-->

HUIC

,006

KSHV

<-->

YDSD

,190

KSHV

<-->

CLDV

,007

KSHV

<-->

QDSD

,080

KSHV

<-->

HUIC

,258

YDSD

<-->

CLDV

,440

YDSD

<-->

QDSD

,380

YDSD

<-->

HUIC

,227

CLDV

<-->

QDSD

,491

CLDV

<-->

HUIC

,102

QDSD

<-->

HUIC

,237

DESD

<-->

KHCN

,332

RURO

<-->

KHCN

-,306

MARK

<-->

KHCN

,287Estimate

PALU

<-->

KHCN

,342

XAHO

<-->

KHCN

,149

KSHV

<-->

KHCN

,141

YDSD

<-->

KHCN

,623

CLDV

<-->

KHCN

,173

QDSD

<-->

KHCN

,276

HUIC

<-->

KHCN

,171


Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

DESD


,790

,068

11,563

***


MARK

,576

,065

8,852

***


PALU

,484

,048

10,019

***


XAHO

,348

,035

9,808

***


KSHV

,232

,031

7,421

***


YDSD

,362

,045

8,123

***


CLDV

,477

,047

10,087

***


QDSD

,223

,027

8,210

***


HUIC

,617

,089

6,939

***


RURO

,644

,058

11,073

***


KHCN

,669

,075

8,876

***


e1

,189

,018

10,455

***


e2

,228

,020

11,151

***


e3

,249

,022

11,088

***


e4

,270

,023

11,768

***


e5

,362

,029

12,590

***


e6

,438

,040

11,091

***


e7

,350

,034

10,274

***


e8

,391

,036

11,020

***


e9

,474

,041

11,434

***


e10

,361

,028

12,917

***


e11

,191

,018

10,466

***


e12

,206

,019

11,128

***


e13

,137

,013

10,198

***


e14

,349

,027

12,718

***


e15

,396

,034

11,695

***


e16

,375

,032

11,736

***


e17


,447

,037

12,136

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e18


,369

,034

10,868

***


e19

,353

,033

10,715

***


e20

,224

,019

11,585

***


e21

,141

,016

8,969

***


e22

,193

,018

10,807

***


e23

,203

,017

11,800

***


e24

,168

,015

10,992

***


e25

,139

,015

9,005

***


e26

,095

,014

6,956

***


e27

,239

,021

11,268

***


e28

,175

,018

9,672

***


e29

,206

,019

10,632

***


e30

,232

,021

11,080

***


e31

,331

,027

12,464

***


e32

,209

,022

9,373

***


e33

,291

,026

11,173

***


e34

,341

,029

11,851

***


e35

,186

,021

9,069

***


e36

,273

,026

10,531

***


e37

,181

,020

9,255

***


e38

,189

,016

11,801

***


e39

,132

,016

8,414

***


e40

,124

,015

8,410

***


e41

,502

,065

7,703

***


e43

,390

,065

5,997

***


e42


,746

,057

13,079

***Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

HUIC2


,220

HUIC3

,631

HUIC1

,551

QDSD3

,724

QDSD2

,724

QDSD1

,541

CLDV3

,711

CLDV2

,651

CLDV1


,719

Xem tất cả 235 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *