Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Thang Đo Sự Lạc Quan Trong Công ViệcComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulativ

e %

Total

% of

Variance

Cumulative

%

5

1.905

3.528

43.750

1.905

3.528

43.750

6

1.833

3.394

47.144

1.833

3.394

47.144

7

1.652

3.060

50.203

1.652

3.060

50.203

8

1.499

2.777

52.980

1.499

2.777

52.980

9

1.418

2.626

55.605

1.418

2.626

55.605

10

1.404

2.600

58.205

1.404

2.600

58.205

11

1.297

2.401

60.606

1.297

2.401

60.606

12

1.145

2.120

62.726

1.145

2.120

62.726

13

1.094

2.026

64.752

1.094

2.026

64.752

14

1.079

1.998

66.750

1.079

1.998

66.750

15

.991

1.834

68.584
16

.972

1.800

70.384
17

.924

1.712

72.095
18

.867

1.606

73.701
19

.825

1.527

75.229
20

.786

1.456

76.684
21

.733

1.358

78.042
22

.716

1.326

79.368
23

.664

1.229

80.597
24

.643

1.191

81.788
25

.627

1.161

82.948
26

.595

1.102

84.050
27

.546

1.010

85.061
28

.523

.968

86.029
29

.520

.962

86.991
30

.503

.931

87.922
31

.462

.856

88.778
32

.449

.832

89.611
33

.411

.760

90.371
34

.397

.736

91.107
35

.377

.699

91.806
36

.362

.670

92.476
37

.339

.628

93.104
38

.318

.590

93.693
39

.313

.580

94.273
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 31Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulativ

e %

Total

% of

Variance

Cumulative

%

40

.299

.554

94.827
41

.283

.525

95.352
42

.271

.502

95.854
43

.257

.476

96.329
44

.246

.456

96.786
45

.224

.415

97.201
46

.211

.391

97.592
47

.199

.369

97.961
48

.194

.359

98.320
49

.181

.335

98.655
50

.168

.311

98.966
51

.155

.287

99.253
52

.150

.277

99.530
53

.139

.257

99.787
54

.115

.213

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


6.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo sự lạc quan trong công việc

KMO and Bartlett's Test

Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

.702

Bartlett's Test of Approx. Chi­Square

646.325

df

45

Sphericity Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

2.913

29.132

29.132

2.913

29.132

29.132

2.289

22.888

22.888

2

1.702

17.017

46.149

1.702

17.017

46.149

2.042

20.418

43.306

3

1.134

11.338

57.487

1.134

11.338

57.487

1.418

14.181

57.487

4

.880

8.798

66.2855

.843

8.435

74.7206

.735

7.355

82.0757

.583

5.830

87.9058

.429

4.290

92.1959

.406

4.062

96.25710

.374

3.743

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

Toi luon nhin vao mat tuoi sang cua moi thu

.776


Toi luon lac quan ve tuong lai cua minh

.767


Toi tu tin rang minh se thanh cong trong tuong lai

.644


Khi khong chac dieu gi, toi thuong mong dieu tot nhat co

the xay ra

.634


Moi thu thuong khong bao gio dien ra theo cach toi muon


.842

Nhung dieu tot dep khong bao gio xay ra voi toi


.755

Toi hau nhu khong bao gio mong doi moi thu dien ra

theo y minh


.697

Khi toi khong chac dieu gi xay ra toi thuong mong dieu

toi te nhat co the xay ra


588

Hau het moi thu trong cuoc song deu ket thuc 1 cach co hau


.555

Moi thu thuong dien ra theo cach cua toi muon


.507

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.


6.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo sự hài lòng trong công việc

KMO and Bartlett's Test

.790

934.621

45

.000

Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi­Square df

Sig.

Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

3.651

36.507

36.507

3.651

36.507

36.507

2

1.693

16.927

53.434

1.693

16.927

53.434

3

.970

9.697

63.131
4

.840

8.399

71.530
5

.673

6.733

78.262
6

.538

5.376

83.638
7

.526

5.263

88.901
8

.480

4.805

93.706
9

.358

3.581

97.288
10

.271

2.712

100.000

Component MatrixaComponent

1

2

Doi khi toi cam thay minh vo dung

.750


Toi co thai do tich cuc voi ban than

.706Toi cam thay minh khong co nhieu dieu dang tu hao

.691


Toi co khuynh huong nghi minh la nguoi that bai

.679


Toi cam thay minh co mot so pham chat tot

.675


Toi cam thay minh la nguoi co gia tri

.612


Doi luc toi nghi minh chang gioi giang gi ca

.548


Toi hai long voi ban than

.525


Toi co co the lam viec tot nhu hau het nhung nguoi khac


.671

Toi uoc minh co the ton trong ban than hon


.519

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.


6.6. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo các biện


pháp nâng cao tự

đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở

các


trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


.837

1751.000

6

.000

KMO and Bartlett's Test Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi­Square

df Sig.


Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulativ

e %

Total

% of

Variance

Cumulative %

1

3.687

92.183

92.183

3.687

92.183

92.183

2

.168

4.201

96.385
3

.088

2.206

98.591
4

.056

1.409

100.000


Component

1

Phat huy tinh tich cuc

.970

Xay dung moi truong van hoa

.963

To chuc tot hoat dong

.956

Xay dung muc dich dung cho

giang vien

.951

Component Matrixa


Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Phụ lục 7

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

7.1. Thực trạng tự đánh giá năng lực thực hiện mục đích, yêu cầu giảng dạy

Statistics
CL1.

Giup hv hieu tri thuc

CL2.

Cai thien hoc tap cua hv sa sut


CL3.

Boi duong hoc vien gioi

CL3.

Boi duong, phat trien su sang

tao


CL5.

Phan tich, giai thich, lay VD


CL6.

Giang bai phu hop doi tuong


CL7.

Su dung phuong pháp, phuong tien


CL8.

Tu danh gia nang lực HDD


MD, YC


N

Valid

306

306

306

306

306

306

306

306

306

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3..6297

3.3824

3.6053

3.3935

3.7905

3.7112

3.7610

3.6719

3.6244

Median

4.0000

3.0000

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

3.7500

Std. Deviation

.58003

.63041

.62084

.63887

.59232

.61133

.60145

.55801

.39948

Variance

.336

.381

.385

.408

.351

.374

.362

.311

.160

Minimum

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.13

Maximum

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6.38

Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí