Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 33


Phụ lục 8 THỰC TRẠNG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 1


Phụ lục 8

THỰC TRẠNG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

8.1. Tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng với tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


TRAI

NGHIEM

MUC DICH,

YEU CAU

THU HUT

QUAN

LY

TRAI

NGHIEM

Pearson Correlation

1

.636**

.618**

.601**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306

MUC DICH,

YEU CAU

Pearson Correlation

.636**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson Correlation

.618**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson Correlation

.601**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

8.1.1. Tương quan giữa trải nghiệm trong hoạt động giảng dạy với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên Correlations
8.1.2. Tương quan giữa học hỏi kinh nghiệm của những người


xung quanh với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên

Correlations


HOC

HOI

MUC DICH,

YEU CAU

THU HUT

QUAN

LY


HOC HOI

Pearson Correlation

1

.572**

.588**

.546**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306

MUC DICH, YEU CAU

Pearson Correlation

.572**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson Correlation

.588**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson Correlation

.546**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

8.1.3. Tương quan giữa sự đánh giá của lãnh đạo ­ chỉ huy các cấp, giảng viên khác và ý kiến phản hồi của học viên với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy

Correlations


DANH GIA,

PHAN HOI

MUC DICH,

YEU CAU

THU HUT

QUAN

LY

DANH GIA, PHAN HOI

Pearson Correlation

1

.675**

.669**

.619**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306

MUC DICH, YEU CAU

Pearson Correlation

.675**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson Correlation

.669**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson Correlation

.619**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

8.1.4. Tương quan giữa trạng thái cơ thể, cảm xúc với các mặt biểuTRANG

THAI

MUC DICH,

YEU CAU

THU HUT

QUAN

LY


TRANG THAI

Pearson

Correlation

1

.515**

.504**

.538**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306


MUC DICH, YEU CAU

Pearson

Correlation

.515**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson

Correlation

.504**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson

Correlation

538**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy Correlations


8.1.5. Tương quan giữa lạc quan với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy


Correlations


LAC QUAN

MUC DICH, YEU CAU

THU HUT

QUAN LY


LAC QUAN

Pearson Correlation

1

.405**

.428**

.401**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306


MUC DICH, YEU CAU

Pearson Correlation

.405**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson Correlation

.428**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson Correlation

.401**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

8.1.6. Tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc trong công việc với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy

Correlations


HANH PHUC

MUC DICH, YEU CAU

THU HUT

QUAN LY


HANH PHUC

Pearson Correlation

1

.438**

.470**

.508**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306


MUC DICH, YEU CAU

Pearson Correlation

.438**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson Correlation

.470**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306QUAN LY

Pearson Correlation

.508**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

8.1.7. Tương quan giữa hài lòng trong công việc với các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy

Correlations


HAI

LONG

MUC DICH, YEU CAU

THU HUT

QUAN LY


HAI LONG

Pearson

Correlation

1

.279**

.289**

.337**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

N

306

306

306

306


MUC DICH, YEU CAU

Pearson

Correlation

.279**

1

.621**

.423**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

N

306

306

306

306


THU HUT

Pearson

Correlation

.289**

.621**

1

.681**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

N

306

306

306

306


QUAN LY

Pearson

Correlation

.337**

.423**

.681**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

Model

R

R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin­Watson

1

.581a

.573

.576

.30074

1.668

8.2. Thực trạng hồi quy tuyến tính bội của các yếu tố ảnh hưởng Model Summaryb


a. Predictors: (Constant), HAI LONG, HANH PHUC; TRAI NGHIEM; LAC QUAN; DANH GIA, PHAN HOI; HOC HOI; TRANG THAI

b. Dependent Variable: TU DANH GIA NANG LUC GD

ANOVAa

Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.Regression

11.165

7

1.595

17.636

.000b

1

Residual

26.952

298

.090
Total

38.117

305
a. Dependent Variable: TU DANH GIA NANG LUC GD

b. Predictors: (Constant), HAI LONG, HANH PHUC; TRAI NGHIEM; LAC QUAN; DANH GIA, PHAN HOI; HOC HOI; TRANG THAI

Coefficientsa


Model

Unstandardize

d Coefficients

Standardized

Coefficients


T


Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error

Beta

Tolerance

VIF


1

(Constant)

1.951

.179


10.906

.000TRAI

NGHIEM

.247

.051

.209

2.865

.004

.545

1.536

HOC HOI

.109

.045

.169

2.408

.017

.483

1.070

DANH GIA,

PHAN HOI

.229

.044

.295

2.919

.002

.534

1.472

TRANG THAI

.098

.039

.108

1.051

.029

.411

1.436

LAC QUAN

.069

.043

.075

1.151

.025

.556

1.799

HANH PHUC

.061

.059

.065

1.022

.030

.590

1.695

HAI LONG

­.058

.055

­.088

­1.054

.293

.339

2.951

a. Dependent Variable: TU DANH GIA NANG LUC GD Correlations


TU DANH GIA NANG

LUC GD


TRAI NGHIE M


HOC HOI


DG, PH


TRANG THAI


LAC QUAN


HANH PHUC


HAI LONG


TU DANH GIA NANG LUC GD

Pearson

Correlation

1

.618**

.548**

.628**

.457**

.466**

.456**

.360**

Sig. (2­tailed)


.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306


TRAI NGHIEM

Pearson

Correlation

.618**

1

.663**

.659**

.507**

.480**

.401**

.543**

Sig. (2­tailed)

.000


.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306

HOC HOI

Pearson

Correlation

.548**

.663**

1

.559**

.536**

.523**

.505**

.600**

Sig. (2­tailed)

.000

.000


.000

.000

.000

.000

.000N

306

306

306

306

306

306

306

306


DANH GIA, PHAN HOI

Pearson

Correlation

.628**

.659**

.559**

1

.596**

.652**

.526**

.599**

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000


.000

.000

.000

.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306


TRANG THAI

Pearson

Correlation

.457**

.507**

.536**

.496**

1

.398**

.463**

.746**

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000

.000


.000

.000

.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306


LAC QUAN

Pearson

Correlation

.466**

.480**

.523**

.452**

.411**

1

.562**

.508**

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000

.000

.000


.000

.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306


HANH PHUC

Pearson

Correlation

.456**

.402**

.505**

.426**

.463**

.562**

1

.467**

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000


.000

N

306

306

306

306

306

306

306

306


HAI LONG

Pearson

Correlation

.360**

.543**

.600**

.599**

.746**

.508**

.467**

1

Sig. (2­tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000


N

306

306

306

306

306

306

306

306

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2­tailed).

Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí