Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ba bể, tỉnh Bắc Kạn theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 15

Câu 5. Thầy cô cho biết đánh giá của mình về phương pháp giáo dục pháp luật cho học sinhtheo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

(Đánh dấu X vào phương án mà thầy cô lựa chọn)STT

Phương pháp GDPL theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Ý kiến đánh giá

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

Phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật
2

Phương pháp thông tin pháp luật
3

Phương pháp nêu gương
4

Phương pháp nói chuyện, trao đổi về pháp luật

Phương pháp tạo dư luận tập thể để GDPL
5

Phương pháp tạo tình huống GDPL
6

Phương pháp rèn luyện, thực hành pháp luật
7

Phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 135 trang tài liệu này.

Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ba bể, tỉnh Bắc Kạn theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 15

Câu 6. Thầy cô cho biết đánh giá của mình về hình thức tổ chức giáo dục pháp luật cho học sinh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

(Đánh dấu X vào phương án mà thầy cô lựa chọn)STT

Hình thức GDPL theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Ý kiến đánh giá

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
2

Thông qua các hoạt động nhóm
3

HĐGDPL thực hành thực tế
4

Qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Thông qua các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ
5

Thông qua hoạt động ngoại khóa
6

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
Câu 7. Thầy cô cho biết đánh giá của mình mức độ tham gia vào các hoạt động tìm hiểu pháp luật của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn?

(Đánh dấu X vào phương án mà thầy cô lựa chọn)STT


Mức độ tham gia các hoạt động GDPL của HS

Ý kiến đánh giá


Thường xuyên


Thỉnh thoảng


Không bao giờ

1

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
2

Thông qua các hoạt động nhóm
3

HĐGDPL thực hành thực tế
4

Qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
5

Thông qua các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ
6

Thông qua hoạt động ngoại khóa

Câu 8. Thầy cô cho biết đánh giá của mình về việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục pháp luật cho học sinh trường trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn?

(Đánh dấu X vào phương án mà thầy cô lựa chọn)STT

Kiểm tra, đánh giá kết quả GDPL của HS

Ý kiến đánh giá

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

GV tiến hành đánh giá quá trình

trong dạy học môn học ưu thế
2

GV tiến hành đánh giá định kì

trong dạy học môn học ưu thế

3

GV trưng cầu ý kiến của phụ huynh học sinh trong đánh giá kết

quả giáo dục pháp luật
4

GV đánh giá dựa trên trưng cầu ý

kiến của GV khác

5

Đánh giá thông qua kết quả tham gia hoạt động giáo dục ngoại khóa

của học sinh
Câu 9. Theo Thầy cô quản lí giáo dục pháp luật được hiểu là?

(Đánh dấu X vào phương án mà thầy cô lựa chọn)


STT

Khái niệm giáo dục pháp luật

Ý kiến

Đúng

Sai

1

Là những tác động có hệ thống, có tính mục đích và hợp quy luật của chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) đến toàn bộ các hoạt động của nhà trường nhằm

thực hiện các mục tiêu đã đề ra.2

Là một quá trình được tổ chức một cách có mục đích, có kế hoạch, căn cứ vào mục đích, chương trình giáo dục nhà trường, trong đó dưới vai trò chủ đạo của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực chiếm lĩnh được những tri thức về pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường. Từ đó hình thành tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen phù hợp với pháp luật,

nội quy, quy định đó.3

Là hoạt động tổ chức, chỉ đạo của chủ thể quản lí (là Ban Giám hiệu nhà trường) tiến hành theo chương trình, nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới để giáo viên lựa chọn được phương pháp và hình thức giáo dục phù hợp với truyền thống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt, học tập của HS PTDT nội trú, bán trú; làm hình thành ở các em ý thức pháp luật, niềm tin pháp luật và hành vi phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong

nhà trường.Câu 10. Thầy cô đánh giá như thế nào về việc quản lí các nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh của nhà trường theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? (Đánh dấu X vào ô mà thầy cô lựa chọn, chỉ chọn 01 đáp án tương ứng với 1 mức độ)

STT

Nội dung quản lí

Mức độ thực hiện

Tốt

TB

Chưa tốt

1

Quản lý việc thực hiện mục tiêu GDPL theo định

hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
2

Quản lý việc thực hiện nội dung GDPL theo định

hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
3

Quản lý hoạt động soạn giáo án và lập kế hoạch GDPL của GV theo định hướng đổi mới chương

trình giáo dục phổ thông
4

Quản lý phương pháp, phương tiện và hình thức

tổ chức GDPL theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
5

Quản lý hoạt động tự giáo dục pháp luật của học sinh theo định hướng đổi mới chương trình giáo

dục phổ thông
6

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả GDPL theo định hướng đổi mới chương trình

giáo dục phổ thông
Câu 11. Thầy cô đánh giá thực trạng quản lý hoạt động soạn giáo án và lập kế hoạch tổ chức GDPL theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông như thế nào? (Đánh dấu X vào ô mà thầy cô lựa chọn)


STT

Thực trạng quản lí hoạt động soạn giáo án và lập kế hoạch tổ chức hoạt động

giáo dục pháp luật

Ý kiến

Tốt

TB

Chưa

tốt

1

Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo án, đề cương bài giảng và các đồ dùng dạy học cần thiết, có kế hoạch

tổ chức hoạt động rõ ràng
2

Hiệu trưởng cần quán triệt nhận thức trong toàn thể giáo viên, chỉ đạo đưa việc soạn bài, chuẩn bị kế hoạch giáo dục vào nề

nếp nghiêm túc, đảm bảo chất lượng
3

Hiệu trưởng cần phân công trách nhiệm cụ thể đến các cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, quy định rõ nhiệm vụ của từng người và có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, theo dõi để chỉ đạo, uốn nắn kịp thời việc soạn giáo án và lập kế hoạch

giáo dục của GV
Câu 12. Thầy cô đánh giá thực trạng quản lý phương pháp, hình thức tổ chức GDPL theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông như thế nào?

(Đánh dấu X vào ô mà thầy cô lựa chọn)STT


Nội dung khảo sát

Ý kiến

Tốt

TB

Chưa

tốt

1

Chỉ đạo lựa chọn các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc điểm

học sinh trường PTDT nội trú, bán trú
2

Chỉ đạo đổi mới PPGD theo hướng tăng dần việc sử dụng trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ

thông tin
3

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV về phương pháp GDPL tích cực sao cho phù hợp với thực tế CSVC của nhà trường cũng như điều kiện

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
4

Phối hợp với hình thức hoạt động ngoại khoá, các

cuộc thi gắn liền với thực hiện mục tiêu môn học
5

Chỉ đạo GV khai thác điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường trong tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh PTDT nội trú, bán trú: Sân

khấu, hội trường, lớp học, loa đài, máy chiếu…

Câu 13. Theo thầy cô, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lí công tác chủ nhiệm của BGH nhà trường?

(Đánh dấu X vào ô mà thầy cô lựa chọn, chỉ chọn 1 đáp án có hoặc không)


STT

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động

giáo dục pháp luật

Ý kiến

Không

1

Năng lực quản lý của hiệu trưởng nhà trường2

Nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GDPL cho HS PTDT nội trú, bán trú theo

định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông3

Năng lực sư phạm của giáo viên trong tổ chức hoạt động GDPL theo định hướng đổi mới chương trình

giáo dục phổ thông4

Yếu tố cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động

giáo dục pháp luật của trường phổ thông dân tộc nội trú5

Học sinh và mối quan hệ trong gia đình và ngoài môi

trường xã hội6

Yếu tố chính trị - xã hộiCâu 14: Thầy (cô) có đề xuất gì ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường hiện nay

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………


Trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý Thầy cô!

Phụ lục 2

MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

(Dùng trong khảo sát thực trạng)


I. Thông tin về người được phỏng vấn

- Họ và tên

- Đơn vị công tác

- Chức vụ:

- Thâm niên làm quản lí nhà trường:

II. Nội dung Phỏng vấn: Câu hỏi 1:

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu hỏi n:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


Trân trọng cảm ơn Đồng chí!


Người phỏng vấn

Phụ lục 3

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, BÁN TRÚ

(Dành cho học sinh)


Để phục vụ cho công tác nghiên cứu về hoạt động giáo dục pháp luật ở nhà trường hiện nay, em vui lòng cho biết những thông tin dưới đây:

Phần 1: Thông tin cá nhân

Trường:…………………………………... Học sinh lớp:…………………………..

Phần 2: Nội dung phỏng vấn

Câu 1. Em hãy cho biết đánh giá của mình về hình thức tổ chức giáo dục pháp luật của nhà trường theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? (Đánh dấu X vào phương án mà em lựa chọn)


STT

Hình thức GDPL theo định hướng

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Ý kiến đánh giá

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
2

Thông qua các hoạt động nhóm
3

HĐGDPL thực hành thực tế
4

Qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Thông qua các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ
5

Thông qua hoạt động ngoại khóa
6

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
Câu 7. Em hãy cho biết đánh giá của mình mức độ tham gia vào các hoạt động tìm hiểu pháp luật của bản thân?

(Đánh dấu X vào phương án mà em lựa chọn)STT

Mức độ tham gia các hoạt động GDPL của HS

Ý kiến đánh giá

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

bao giờ

1

Thông qua nội dung dạy học trên lớp
2

Thông qua các hoạt động nhóm
3

HĐGDPL thực hành thực tế
4

Qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
5

Thông qua các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ
6

Thông qua hoạt động ngoại khóa
Xem tất cả 135 trang.

Ngày đăng: 16/02/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí