Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Đầu Tư Ngắn Hạn.

1.1.2.1. Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn. Vốn bằng tiền tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc nhà nước và các ...

Phân Tích Tình Hình Quản Lý Và Sử Dụng Vốn Bằng Tiền.

Nếu vốn lưu động âm và giảm: mức độ an toàn tài chính giảm, doanh nghiệp gặp áp lực về thanh toán ngắn hạn và có nguy cơ phá sản. Nếu vốn lưu động dương và tăng qua nhiều năm: cân bằng tài chính của doanh nghiệp đang tiến triển ...

Nhận Xét Về Tổ Chức Quản Lý Và Phòng Kế Toán.

Nằm trên một diện tích khá rộng tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh. Với hoạt động chính là sản xuất gia công các loại hàng may mặc phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước. Trong thời gian đầu, hoạt ...

Phân Tích Vốn Lưu Động Ròng Và Ngân Quỹ Ròng.

Luận văn tốt nghiệp PGS.TS Phan Đình Nguyên Bảng 2.5. Phân tích vốn lưu động ròng. Đơn vị tính: VNĐ. Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 Số tiền Số tiền Số tiền Tương đối Tuyệt đối (%) Tương đối Tuyệt ...

Cơ Cấu Các Khoản Mục Của Các Khoản Phải Thu Ngắn Hạn.

Năm 2011, tiền gửi ngân hàng của công ty là 830.659.238 đồng, chiếm tỷ trọng 9,74% trong tổng giá trị tiền doanh nghiệp. Trong đó tiền gửi ngân hàng- Việt Nam đồng là 91.344.739 đồng, chiếm tỷ trọng 11,00% trong tổng giá trị tiền gửi ...

Phân Tích Tình Hình Quản Lý Tài Sản Lưu Động Khác.

Tuy nhiên, công ty vẫn cần phải xiết chặt công tác thu hồi nợ hơn vì hiện tại nguồn vốn nằm trong khách hàng quá nhiều, không thể xoay vòng đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy việc tạo ra lợi nhuận cũng rất khó, công ty cũng ...

Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công Ty.

Biểu đồ 2.14: Biến động các khoản mục TSLĐ khác. Đơn vị tính: VNĐ. 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 - 1.430.943.387 1.408.287.157 1.170.442.241 133.816.390 Thuế GTGT được khấu trừ Thuế và các ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí