Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ


VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JADELUCK


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang tài liệu này.

Ngành: KẾ TOÁN


Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 1

Chuyên ngành: KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH


Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên


Sinh viên thực tập: Phạm Thị Thu Hương


MSSV: 1054030845. Lớp 10DKTC4


TP. Hồ Chí Minh, năm 2014


LỜI CAM ĐOAN


Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong luận văn tốt nghiệp được thực hiện tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Jadeluck, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.


TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 07 năm 2014 Tác giả


Phạm Thị Thu Hương


LỜI CẢM ƠN


Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ giúp đỡ dù trực tiếp hay gián tiếp từ người khác. Trong suốt quá trình học trên giảng đường đại học em đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong trường Đại Học Công Nghệ nói chung, cũng như cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kế Toán- Tài Chính- Ngân Hàng nói riêng đã trang bị kiến thức cho em trong suốt thời gian qua để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt, trong học kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em tiếp cận với thực tế qua việc đi thực tập, làm báo cáo và sau đó là phát triển thành luận văn tốt nghiệp, giúp chúng em phát triển chuyên môn và vận dụng kiến thức ra thực tế.

Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phan Đình Nguyên đã hướng dẫn và giúp em hoàn thành khóa luận. Nếu không có những hướng dẫn, chỉ bảo của thầy thì em nghĩ bài luận văn của em sẽ không thể hoàn thành. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy.

Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, kiến thức của em còn hạn chế và nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!


Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 07 năm 2014


(SV Ký và ghi rò họ tên)


Phạm Thị Thu Hương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------


NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên : Phạm Thị Thu Hương.


MSSV : 1054030845.


Khoá : 2010-2014.


1. Thời gian thực tập.

…………………………………………………………………………………


2. Bộ phận thực tập.

…………………………………………………………………………………


3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật.

…………………………………………………………………………………


4. Kết quả thực tập theo đề tài.

…………………………………………………………………………………


5. Nhận xét chung.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..


Tp. Hồ Chí Minh, Ngày …tháng …năm 2014


Đơn vị thực tập (ký tên và đóng dấu)


YANG CHING YUAN


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


Họ và tên : Phạm Thị Thu Hương.

Lớp : 10DKTC4 MSSV : 1054030845

Đề tài: Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..


Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 20 Tháng 07 năm 2014

Giảng viên hướng dẫn


PGS.TS Phan Đình Nguyên


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 4

1.1. Khái quát chung 4

1.1.1. Khái niệm vốn lưu động 4

1.1.2. Kết cấu vốn lưu động 4

1.1.2.1. Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn. 6

1.1.2.2. Các khoản phải thu. 6

1.1.2.3. Hàng tồn kho. 7

1.1.2.4. Các loại tài sản lưu động khác. 7

1.1.3. Đặc điểm của vốn lưu động 7

1.2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động 8

1.2.1. Vai trò của VLĐ trong doanh nghiệp. 8

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 9

1.3. Phương pháp phân tích. 10

1.3.1. Phương pháp so sánh. 10

1.3.2. Phương pháp loại trừ 11

1.4. Nội dung phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. 12

1.4.1. Phân tích tình hình phân bổ vốn lưu động 12

1.4.2. Phân tích vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng. .13 1.4.3. Phân tích biến động từng khoản mục. 15

1.4.3.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn bằng tiền. 15

1.4.3.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng khoản phải thu. 15

1.4.3.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho. 16

1.4.3.4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản lưu động khác. 16

1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17

1.4.4.1. Phân tích chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17

1.4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng khoản phải thu. 19

1.4.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho. 20

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH JADELUCK. 21

2.1. Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH JADELUCK. 21

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 21

2.1.1.1. Quy mô hoạt động, 22

2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 22

2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty. 23

2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán công ty. 26

2.1.4. Các hình thức kế toán tại công ty. 27

2.1.5. Nhận xét về tổ chức quản lý và phòng kế toán. 29

2.1.6. Tình hình nhân sự tại công ty. 30

2.1.7. Tình hình kinh doanh của công ty. 32

2.1.8. Địa bàn hoạt động và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 35

2.1.8.1. Địa bàn hoạt động 35

2.1.8.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 35

2.1.9. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước. 35

2.1.10. Phướng hướng phát triển tại công ty. 36

2.2. Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tai công ty TNHH Jadeluck 37

2.2.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn tại công ty. 37

2.2.1.1. Phân tích tình hình phân bổ vốn lưu động 37

2.2.1.2. Phân tích vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng.

................................................................................................................................ 45

2.2.1.3. Phân tích tình hình quản lý vốn bằng tiền. 49

2.1.1.4. Phân tích tình hình quản lý khoản phải thu. 55

2.1.1.5. Phân tích tình hình quản lý hàng tồn kho. 62

2.1.1.6. Phân tích tình hình quản lý tài sản lưu động khác. 67

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 71

2.2.2.1. Phân tích chung hiệu quả sử dụng vốn lưu động 71

2.2.2.2. Tỷ suất sinh lời vốn lưu động 75

2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng khoản phải thu. 78

2.2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho. 81

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH JADELUCK. 85

3.1. Nhận xét và đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động 85

3.1.1. Những mặt tích cực 85

3.1.2. Những mặt hạn chế 85

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động 86

KẾT LUẬN. 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

Xem tất cả 124 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí