Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 15

CÓNG TY TNHH JADELUCK

Dia chi: So 2977/10/2B, Khu pho 5, Quoc Io lA, Phuòng Tan Thói Nhat, Quian 12, Tp. HCM

BANG CÀN DOI KÉ TOÀN

Tni ngày 31 thòng 12 nàni 2013


Men so B 01-DN Ban hénh theo QD st 15/2006/QD-B TC ngny 2070372006 ctin BQ ti ir0ng Bn Téi c’hinh


Don vi tinh: Dong


NGUÒN VÓN

Thuyet 31/12/2013 01/01/2013


so

minh
A.NQPHÀITRÀ

300


35.It39.469.474

18.550.576.ASH


N‹y ngén han

310


35.839.469.474

15.680.57ó.550


Vay và np ngan h9n

311

V.7

5.934.912.41 3

ù7ó.853.200


Phài trà cho nguòi bàn

312

V.8

3.569.827.057

2.6G6.654.910


Nguòi nnua trà tien trtióc

313

V.9

l 9,907.880.829

11.723.774.551


Thue và càc khoàn phài nop Nhà nuóc

Phài trà ngiròi lao dong5 4ó

8". ’5


Chi phi phài trà

316

V. 11

.›59.fì45.023

3.>9.f›45 (12?›


Céc khoàn phài trà phài nop khàc

319

V. 12

2.91 2.?›(13.305

1.559.320.946


Nq dài han

330


-B. VÓN CHÙ SÒ HÙIJ

400


3..394.256.479

2.331.197.037


Von chù só him

410

V.13

3.3'i4.236.479

2.331. l 97.0.1


Von dan te cùa chù sò hiiu

411


3.4‹J1 ?›53. f›I4

3.678.8(J.5.774


Lei nhu)an sau thue chua phàn phoi

420


(2.(197.()99. 135)

(l .347.f›08.7 7)


Nguon kinh phi và guy kliéc

430

Tong chong nguon von

440


.19.233.725.953

21.011.773.617


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang: Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck

Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 15


Dia chi: So 2977/10/2B, Khu pho 5, Quoc 1g lA, Phuóng Tân Thói Nhat, Quian 12, Tp. HCM

BÁNG CÂN DÓI KÉ TOÁN

Tpi ngày 31 thàng 12 nám 201 J


Mãu*#B0lDN

Ban hành theo JD só l s/2006/QD-BTC

n8ày 20e03e 006 c•n B• Br Tài chinh


TÀI KHOÂN NGOÀI BÃNG1. Täi sån thue ngoli

Khoãn m9c


TM 31/12f2013


01/01/2013

2. Vgt tu, häng höa nhian giii ho, nh)an k gått

3. Hång höa nh@ bön hp, nhian J‹ giti

4. Ng khö döi dä xu ly

5. Ngoai t§ eric loai

6. Dj toån chi sp nghi§p, dj än


l 1.823,87


820,67Ngwi i I9p bien


Ke toán triróng

Tp. HC Chi Minh, ngày 17 tháng 03 nâm 2014


Nguyen Kim S‹rn Dia chi: So 2977/10/2B, Khu pho 5, Quoc lo lA, Phuòng Tân Thói Nhat, Quian 12, 2Nguyen Kim S‹rn


Dia chi: So 2977/10/2B, Khu pho 5, Quoc lo lA, Phuòng Tân Thói Nhat, Quian 12, Tp. HCM

BÁO CÁO KÉT QUA KINH DOANH

Cho nâm tài chính ket thúc vào ngày 31 tháng 12 nâni 2013


Mau so B 02-DN Ban bknh theo QD sci 15/2006/QD-BTC nghy 20/03/2006 erm Bn tru’‹n1g Bo Tki c’hiilh
minh


Doanh thu bán hàng và cung cap dJch vu

01

VI. 1

69.088.638.800

47.278.474.643


Các khoàn giàm trír doanh thu

02

Doanh thu thuan ve bán hàng và cung cap di.ch vu

10


69.088.538.800

47.278.474.643


Giá vin hàng bán

11

VI. 2

48.306.914.986

40.228.691.964


Lpi nhuan gop vÉ bán hàng và cung cap dich vu

20


20.7tll.723.814

7.049.7112.579


Doanh thu hoat dong tài chính

21

VI. 3

35.434.571

45.567.269


Chi phi tài chính

22

VI. 4


10.363.392

'

Trong dó: Lãi vay phài trà

23

Chi phí bán hàng

24

Vl. 5

9.061.143.891

5.619.714.380


Chi phí quàn ly doanh nghiep

25

VI. 6

11.929.868.875

3.145.014.890


Lpi nhuan thuan tir hpat ding kinh doanh

30


(173.854.381)

(1.679.742.714)


Thu nhiap khác

31

VI.7


127.338.85332

VI.8

575.636.017

468.968.066


Lqi nhuan khác

40


(575.636.017)

(341.629.213)


Tong fbi nhu3n ke toán triróc thue

50


(749.490.396)

(2.021.371.927)


Chi phi thue thu nhiap doanh nghiep hien hành

51

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hòan lai

52

Lpi nhuan san thue thu nhap doanh nghiep

60


(749.490. 98)

(2.021.371.927)


Lãi c‹r ban tren co phieu

70

Chi tiêu


Mã so


Thuyet

Don vi tính: Dong


Tp. Ho Chi Minh, ngày 17 tháng 03 nâiti 2014

Ngiròi lap bien

Ke toán triróng

To.

GON TY

Nguyen Kim Son

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số