Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á - 10

Nhìn sâu hơn về công tác hạch toán tài sản cố định để từ đó hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tài sản cố định nói riêng và hạch toán kế toán nói chung. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á - 9

TK 627 (6274): chi phí khấu hao phương tiện TSCĐ. TK 642 (6424): chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN TK 009: Nguồn vốn khấu hao cơ bản. Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TSCĐ có liên quan khác. Khi tính khấu hao phương tiện vận tải phục vụ ...

Tổ Chức Hạch Toán Trên Sổ Chi Tiết Tổng Hợp

BT2: Phản ánh các khoản thu từ thanh lý Nợ TK 111 11.000.000 Có TK 721 10.000.000 Có TK 33311 1.000.000 * TSCĐ giảm do nhượng bán Những TSCĐ nhượng bán là toàn bộ những TSCĐ do đã sử dụng lâu ngày không còn mang lại hiệu quả khi đưa vào SXKD, do ...

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á - 7

* Trường hợp tăng TSCĐ Xuất phát từ nhu cầu của các bộ phận trong công ty, căn cứ vào kế hoạch đầu tư, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi đổi mới công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Công ty đã ...

Khái Quát Lịch Sử Phát Triển Của Công Ty.

Nợ TK 627 (6274): KH TSCĐ sử dụng PX, bộ phận SX. Nợ TK 641 (6414): KH TSCĐ dùng cho bán hàng. Nợ TK 642 (6424): KH TSCĐ dùng cho QLDN. Có TK 214: Tổng số khấu hao phải trích. Đồng thời, ghi nhận số khấu hao cơ bản đã trích vào tài khoản ngoài ...

Hạch Toán Khấu Hao Tscđ‌‌‌‌‌‌

Có TK 711 BT2: Phản ánh số vốn đầu tư còn lại chưa thu hồi Nợ TK 811 Có TK 228 - Nếu nhận lại TSCĐ khi hết hạn cho thuê, căn cứ giá trị được đánh giá lại (nếu có) Nợ TK 211, 213: Giá trị đánh giá lại hoặc GTCL Nợ TK 811 (hoặc có TK ...

Trường Hợp Phát Hiện Thừa Trong Kiểm Kê

Có TK 411: Nếu TSCĐ dùng cho hoạt động kinh doanh Có TK 4312: Nếu dùng cho hoạt động phúc lợi. Nếu đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản thì ghi: Có TK 009 Còn nếu đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh khác thì không phải kết chuyển nguồn ...

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á - 2

* TSCĐ tự có: Là những TSCĐ xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, do ngân sách Nhà nước cấp, do đi vay của ngân hàng, bằng nguồn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh. * TSCĐ đi thuê lại được phân thành: - ...

Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á - 1

Trường . Khoa .  Báo Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài : Tổ Chức Hạch Toán Tài Sản Cố Định Với Những Vấn Đề Về Quản Lý Và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Đông Nam Á ...