Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 14


PHỤ LỤC

Các tài liệu đính kèm, bao gồm :

Bảng cân đối kế toán.

94

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.

t”'‹mg tv ’J'N'III“I .IAITI‹.I.UC"KHÀNRi CÀN DÓI KÉ TOÀN

1“ai ngàv 3 l tliùiiy 12 iiàm 2011

NtÉu B 01-DN

furti lt?inIi thrn ]F .•‹›’ l s72ùh6/QD-ETC

tigri' NO.'17.l,*2flf?fi rfi‹J flJ frtzrrity B p 7ìii chfiiltTÀI SON MS TM Ciu›inàni

D‹›ii vi tinh .’ Dong

onu mini


A. T.ai s3ii righi han 100

14.7118.231.4fiS

9.338.632.698

I. J’icii v3 circ kli‹›.an tirwiig dir‹rng tien 110

S.525.ù23.78fi

7.551.557.851

1. Tien III V.01

8.52h.623.788

7.851.557.851

l I. Cùc hli‹ifiii t3su tir lhai cliinli ngÌn han 120

-


III. C’3c kIir›.an }›liài tliu ng.ri han 130

4.f›h4.Sf›Ii 2511

1.037.148.201

1. l•liài timi kliàch liùo;; 131 V.02

3 243 1(19.5iI9

1.006.213.161

2.’l’i:a truóc ogiiòi bón 132 V.03

1.093.244.323

7.466.750

3. l'hii thu i9i hQ ng.n hpn 1334. F°l›ài timi theo tien ‹1 ke l›nacl I cap dong xày d 1345. I ’dic kh‹›.iu J›li:ii lhu khóc 135 V.04


23.468.290

f›. l ìti3›lii›iig ii‹J plinti tliu mg.àii lun kli6 dòi 139 Y.05

(3.5(18.972)


l f›4.ll'iIl.03ti

265.302.090

1. l lùn;; I‹›a kli‹i 141 V.06

l f›4.095.()36

265.302.090

V. ’l’àl sin ii¡;an han hhóc 150

1.4311.943.387

184.624.556

1. Chi phi li a ti iióc ngàn lun 1512. ’l"liuc Cì’l’(.ì’l’ dir‹rc kliau trù 152

1.430.943.357

t 84.624.556

3. 3’liiio và càc klioùu pliài tliu Nlià niróc 15411. ’dèi sóu dài han 200

2.346.227.403

2.093.818.499

I. Che ìthoàn plifii lli u dùi han 210l I, Tài s3n c‹› d)n1i 220

I.51 I.1130.701

650.262.644

1. J’ùi s.in c‹› ‹lieti mini hioli 221 V.05

l ..5 l l .S3fl.70 l

650.262.644

- Non 't‘•ti bih 222

2.422.722. 474

1.293.537.826

- Ciió «i han inòii li“iy ke J2J

111. list djiig sùn dan tir 240

(9JfJ. ‹8fJ. 77J)

-

(643.275.782)

IV. C$c klioin din tir tài chinh dèi han 250

-


V. Tèi sin dài han khéc 260 V.09

828.3')6.702

J.443.555.855

1. Chi plil trà truóc dài han 261

8211.39G.702

I.443.553.855

2. Tài sàii dìai libri klilìc 268TÓNG CQNIì TÀI SÀN 270

t7.t28.4.1g.67l

11.432.451.197

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang: Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck

Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 14'‹i‹ ¿lli ‹ lui Qint lite‹› f‹ì lili /›/i ›i ftpj› //lùr›A caio /:Méo edo fòf chinh nego

Trang 8


€’iin fy ’l’J'il I I I .l klll''l 1.JCK


0ÅMGCÄWDÖIKÅTO*N

I’ai nyäy 31 ltuMy 12 norm 2011

8t1u .s4 B ml-DN

hatt hiitilt theo JU x‹t I572P0HQD-BTC

nyh)› 2f/fI3ZJfII2f$ cnn HJ fzTrriitg ifp Täi nM:hNfilJÖNYÖN MS TM C«in*m

*.N’pr*ii * 300 13.1‹i(i.37#.s32

I. Ng" itgän ti;att 3I0 13.062.Sg1.479

1. Vav vä nt mån h,vi 31 I V.10 2.003.1179.71 S

2. I'li:ai tr1 cli‹› op«iii blir 312 V.I I 807.738.74fi

1. Npii‹’ri iiiun tr1 tica trtiEic 313 Y.12 8.310.834.439

•l. ’l‘liiic v.a eric kli‹ifni {›liiii ng}i Nliå nudc 314 V.13 372.103.3.55

5. i'i›:ai tii »,vi›i l«o J;i›; 3i5 V.l4 1 ‹)o') ‹lvl.9fl3

6. f'hi pbI (›1iåi ir3 316

7. f!6c khoan pli‹ai tr3, plvii nyp ngän hån khåc 319 V.IS 499.243.3111

11. N9’ diii him 330 97.397.0.83

•)7.1•›7 ‹i5.i

4.02C.0tlfi.339

4.(128.0811.33f

3.G7Il.805.774

-

349.274.5Ii5

0

17.12ti.4.511.It7l

97.397.053

(«i.3ss.asa)

ts‹i.ses.isi)

3.678.805.774

(2.063.615.477)

(2.256.589.690)

11,432.451.197

-

-

i riv ›i› ng tep »ai viic tim 336

11. V‹in cliii för hitu 400 V.16

I. Vun cliii si'r hörn 410

1. Vän duu hr ena chii sd hiiu 411

2. Chöch heh tj pir håi doåi 416

3. Lpi nhu$n sau thul ohiia phån phoi 420

II. NguÅ liiiih phI, guy khdc 43

TÖNG CQNG NGUÖN VÖN 440


CÄC CHI TI U NGOÅI BÅNG CÅN DÖI KL TOÅN


1. Tåi sän thu8 ngoåi

2, Vet tu, htng h6a nhgn giO hg, nh$n gia c6ng

3. Häng liöa iih¢ii bön h§, nhgn kJ göi, ky cirqc

4. Ng khö döi dä xii U

5. Ngo¢i t$ cåc lori -

6. Dit tom clii sir nghi(p, dg än

pD‹ni vi litth: Ding

DRunäm 12.073.850S!W U.97C453.537


149.968.303

10.8f;7.885.066


392.262.710

359.645.023

6.692.435

97.397.053


Ngudt typ biluNguyesAmSom Tp. HA Chi Mitch, ngåy G2 lhäiiy 4 näm 2012 , Trang 9 BAO CDO KET QUO KINH DOANH 0 22

NguyesAmSom


Tp. HA Chi Mitch, ngåy G2 lhäiiy 4 näm 2012 , Trang 9 BAO CDO KET QUO KINH DOANH 0 frn »‹rf 23

Tp. HA Chi Mitch, ngåy G2 lhäiiy 4 näm 2012 ,


Trang 9BAO CDO KET QUO KINH DOANH

0'frn »‹rf f0i ‹hlnh i i flute ngiiy 31f12/20l I

It‹itt hhtih then QI.1 su I 57JlH6/fl.H-BMC

npdp 2f/G.I/3ffIfi ‹-rift Ifd fi-inirtg flii I’‹if chlnhfirm ›•( tinh. £IdItg

Clll'fl U

MS

TM N3ni nay Nlmtriréc

I. Doaiih thu folio hung vd cung cup djch vp

01

VI.I 35.25.3.d2 I.5811 2fl.377.523.367

2. I’:ac klio‹aii giim trir doanli tliii

02

-

J.l)oanli tliii ihtino ve bàn liàng vè cung clp dich vq

10

33.253.421.588 20377.523.367

4. Hia von hóog bén

11

VI.2 22.2f›'2.350.742 1t1135.444.907

1. I.qi nbti.an p(›Ji ve lent lióag v‹a cung cap djch vti

20

12.9íI4.tJG1.iI4f› 1n4*2.078.460

‹› i›‹ :» › that i›‹›ti ‹iè›g mi cum

2i

vi.3 i i(›.i si.safe S•t067.766

ï. t'hi ;›lil li‹›çt dt›ng tèi chloh

22

VI.4 12.7f›f›..329 92.221818

"fr»i,q ‹ffí: clii ¿›)ií lr)i vuy

23


t. Chi pl›I I›4ii l›4i›y

24

2.7'J(J.6g7.117 2192.505.327

g. Glii pin r(u.iu Iy dc›mth nghi§}›

25

YI.S 7.4‹14. I fi).933 2.762.33L908

10. I.tii insulin ihunn tit l»pt ding kinh doanh

30

2.503.209.754 3.229.083.171

i i. ’rls iil›Jii kl›s<

3i

vr zi ‹i.7‹w.'›i›i

12. Chi pbi kliiic

32

18.tl00.l)Otl

13. Lqi nhu§n kltsu

40

21.769.928

t4. Tnn8 Cgi maul k toén trcdc thug

50

2.*J lg.9 t9.f82 5.229.083.173

15. Chi phl thud "fNDl4 him hlnh

51

VI.7 313.055.427

16. Chi phi the TNI3N huan lvi

52


7. I.Sri ul›u§n rau thuc tliu nligp doanh nghi§p

60

2.€›61.t€›1.211 5.229.083.173


Tp. fI Chi mirth, it,q‹f)• 112 thing 4 ndm 2012


CONQ TY

icHz (z viii› i« i

NgeH lgp bieuW

Nguyen Kim Son


' It',¡, j;1tt t-Ii¡¡ 4p,ii iin•t› fit bit /›hiiri Jtyz fftAiifi ctrl Bdo cdo fdf chlnh nity

Công ty TNilll JADELUCK ” “‘BÃNG CÂN DÓI KÉ TOÁN

Ter ngày 31 thóng 12 nàm 2012


TÂ1SÁN
MS TM


Bon hbnh .theo QD só I5H0067QD-BTC

20/0JZ20II6 cnn Bâ tmMmg Bp Tài chinh


Don vj tinh: VND ; J•

Cuoi nãm Dau nãmA. Tãi sàn ngan han

100
16.991.886.673


13.J58.593.605


I. Tien vã các khoãn tirong dumig tien

110
8.702.722.525


8.947.631.985

l. Tien

111


V.01


8.702 722.525


8.947.631 98i

II. Các khoén dau tir tài chinh n•p1n h9n

120III. Céc khoàn phài thu

130
2.317.039.631


2.613.221.156

1. Phài thu khich hàng

131


V.02


1.248.324.105


1.179.494.112

2. Trà truóc nguói bán

132


V.03


318.471.61 l


1.105.514.698

5. Các khoàn phài thu khác

135


V.04


753 7i2 887


331.721,318

6. Dq phóng ng phâi thu ngan h khó dòi

139
(3.508.972)


(3.508.972)

IV. Hàng ton kho

140
4.667.865.886


421.765.540

1. Hãng t8n kho

141


V.05


4.667.865.886


421.765.540

V. Tài sin ngan han khác

150
1.304.258.631


1.375.974.924

2. Thu1 GTGT dtrqc khan trú

152
1.170.442.241


1.375.974.924

3. Thue và các khoàn phii thu Nhà nuóc

154
133.816.390B. Tài sán d5i han

200
4.019.886.944


2.741.340.622

I. Các khoãn phfii thu dài han

210
-


205.188.887

2. Von kinh doanh ó d‹m vj tryc thugc

212


205.188.887

II. Tãi sãn co djnh

220
3.035.336.104


1.511.830.701

!'

1. Tài sãn cÓ d;nh hihi hinh

221


V.06


3.035.336.104


1.5 l 1.830.70 l

- Nguyén giá

222
4.443.825.785


2.422.722.474

;

- Gid si hao màn liiy ke

223
(1.408.489.681)


(910.891. 77J/

2. Tài sàn co dinh thuê tài chínb

224
3. Tài sán co djnh vô hinh

227
4. Chi phl xiy dpng cm bàn dó dang

230
In. a«t a§n$ ssn aàu tv

240
rv. ca< isoan alu tu lei «fr:›ii› aãi as•

250

260
984.550.840


1.024.321.034


l. Chi phí trà triróc dài h

261


V.07


568.350.840


1.024.321.034


3. Tãi sàn dài han khác

268


V.08


416.200.000
TÓNG CQNG TÀI SÃN

270

21.011,773.61,7

. .- . ... "..

16.099.934.227


-.


Trnne 7


Còng ty TNHH JADELUCK


BÀNG CÀN DÓI KÉ TOÀN

Màu sò B 0 Di'I Br» theo I2o ó J5n00oQD-BTc ngày 20/0372006 cùo B) tag B) Tài chlnh

Tti ngày 31 thàng 12 nàm

2012


NGUÒN VÓN


MS


TMCuoi nàmDau nàm

A. N‹y phài trà


300
18.680.576.580


11.747.365.263

I. Nq ngsn han


310
18.680.576.580


11.649.968.210

l. Vay và nq ngin han


3l 1


V.09


576.853.200


2.082.850.000

2 Phài tri cho ngiròi bén


312


V.10


2.606.654.910


946.553.818

3. Nguòi nnua trà tien truóc


313


V.1 l


1 1.723.774.551


6.263.2 l 5.441

4. Thun và càc khoàn phài n

p Nhà niróc

314


V.12


32.192.231


79.032.042

i. Phài trà ngiiói lao dpng


315


V. 13


1.822.13 3.719


1.310.875.578

6. Chi phi phài trà


316
359.643.023


359.643.023

7. Phii trà n9i b9


317
-


108.532.990

9. Càc khoàn phài trà, phài n p ngan han khàc

3! 9

V.14

l.i59.320.946

499.243 318

II. Nq dài han

330


-

97.397.053

6. D¡r phòng trq cap mit vijc làm

33697.397.053

B. Von chù sò him

400


2.331.197.037

4.352.568.964

I. Von chiì sò hku

410

V.15

2N31.197.037

4J52.568.964

1. Von dÌu tu cùa chù só hitu

411


3.678.805.774

3.678.805.774

10. L9i nhuin sau thui chua phàn phòi

420


(1.347.608.737)

673.763.190

O. Nguon klnh phf, guy khóc

430

TÓNG CQNG NGIJÓN VÓN

44021.011.773.617


16.099.934.227

CÀC CHI TIÉU NGOJI BÀNG CÀN DÓI KG TOÀN

TM

1. Tái sán thue ngoii

2. V$t tir, háng hóa nhian giíi hg, nhian gia cóng

3. Hong hóa nhjn bán h , nh@ kJ gói, kJ cuqc

4. N‹y khó dói dđ xii ly

3. Ngo¢i t3 các lori (USD)

6. Dy toán chi sir nghiJp, dp án


Cuor mm


820,67


Dau nàmTp. Ho Chi Minh, ngày 26 thóng 4 mm 2013


Nguòi Up bieu Kc to£n truòag


Nguyen Kim S‹m


”’6

CÓNG T‘/


ELU ll’a


ang, Ching Yuan


Cón ty TNHH JADELUCK


BÁO CIO KÉT QUÁ KINH DOANH

Cho nãm tài chinh kit thúc ngày 31Z12/20J 2

MÁutÓB02-DN

Ban hành theo QD só l M0067QD-BTC ngày 20/03/2006 cua By tra ng By Tài nhinh

MS


TM


Nám nay

Don vj tinh: VND ,

Nãm triróc

1. Tong doanh thu

01

VI.01

47.278.474.643

35.2 3.421.588

2. Các khoán giám trii

02
3. Doanh thu thuan

10


47.278.474.643

35.523.421.588

4. Giá von hàng bán

11

VI.02

40.228.691.964

22.073.43 3.410

5. Lpi nhuan ggp ve bán hàng và cung cap djch vu

20


7.049.782.679

13.179.986.178

6. Doanh thu hoyt d9ng tài chính

21

VI.03

45.567.269

76.820.213

7. Chi phí hoyt d9ng tài chinh

22

VI.04

10.363.392

9.036.542

Trong dó: chi phí lãi vay

23
8. Chi phí bán hàng

24

VI.05

5.619.714.380

2.769.708.404

9. Chi phí quãn 1y doanh nghiip

25

VL06

3.145 014.890

7.468.647.116

Iii. Lpi nLuAn thuan tio hoat d9ng kinh doanh

30


(1.679.742.714)

3.009.414.329

11. Thunh§p khác

31

VI.07

127.338.853

13.801.128

12. Chiphf khác

32

VI.08

468.968.066

18.000.000

13. Lpi nhii4n khãc

40


(341.629.213)

4.198.872

14. Tong lpi nhu$n kJ toán traiYc thue

50


(2.021.371.927)

3.005.215.457

15. Chi phíthue thu nhjp hijn hánh

5174.862.577

16. Chi phí thue thu nh$p hoãn lei

52
i7. zpi nhu;n sau thu4 thu nhgp doanh nghijp

18. L8i cor bàn Inn co phieu

6o

70


(2.021.371.927)

2.930.352.880


Tp. HC Chi Minh, ngày 26 tháng 4 nãm !0I3


Nguói l$p bien


8U7<* XJm Soo

Yang, Ching Yuan

CÔNG TY TNHH JADELUCK

Dia chi: So 2977/10/2B, Khu pho 5, Quoc lo l A, Phiròng Tân Thói Nhat, Quan 12, Tp. HCM

• H A A .

BANG CAN DOI KE TOAN

Tyi ngàv 31 tháng 12 nám 2013


TÀISÂN Mã Thuyet

Man so B 01-DN Ban h0nh theo QD so 15/2006/QD-BTC ngny 20/h3/2006 c’i’in Be ti ining Bd Tai chinb


Don vi tinh: Dôngso

minhA. TÀI SÂN NGÁN HQ

100


33.560.987.576

16.991.556.673

TIÉN VÀ CÀC KHOÃN TCONG DtfONG TIÉN

110

V.1

1 l .382.07G.520

8.702.722.525

Tien

Các khoàn dan tir tài chính ngan han

I l l

120


l i S82.076.T2G

-

5.702. 722.s25

-

Các khoàn phãi thu

130

V.2

13.9117.646.491

2.317.039.631

Phài thu cúa khách hàng

131


12.(i40.542.678

I.248.3 4. J (J5

Trà truóc cho nguói bán

132


48f).89fJ.54)

3 l li.47 l.f› I l

Các khoàn phài thu khác

138


1 .?›89.722.242

733.75 2.887

Dq phòng các khoàn phài thu khó d’oi (* )

139


().5P8.972)

(3.5P8.*972 j

Hàng ton kho

i40

V.3

ó. 3J3.Êt?d.37 í

-í. 66 fi.à65. tf›6

Hàng ton kho

141


‹. “. c›o 1 i

4 •r.r °c ,‹:‹c

Tài sàn ngan han khác

150

V.4

l.S2íL0hJ.254

1.304.2511.6.33

Thue GTGT diiqc khau trar

152


l .4(l8.287. 1 37

l . l7t).442.24 l

Thue và các khoàn phài thu Nhà niióc

154


119.777.0)7

l 33.8 l 6.390

B. TÀI SÂN DÀI HQ

200


S.672.73It..377

4.0 l 9.IIiI6.944

Các khoàn phài thu dài han

210-

Tài s3n co d{nh

220


J. óJ 7.979. 773

3.03S.336.104

Tài sán co d¡nh híiu hính

221

V.5

4.fi17.979 775

3 035.33a›.104

- Nguyên giá

222


f›.425.283.389

4.443.825.783

- Giá tri. hao mòn luy ke

223


(1.507.303.ó14)

( 1.408.4Ii9.68 l

Bat dgng sàn dan tir

240


-

-

Céc khoàn dan tir tài chinh dài han

250


-


Tài sàn dài han khàc

260

V.6

l.054.758.ó02

954.550.840

Chi phi trà truóc dài han

261


3 l S 258 f›O°

5f›8. 3Stà 84(1

Tài sàn dài han khàc

268

_

_ 73G.5(J0.ZOO

415.200.0()0_

Tong cong tèi sàn

270


.39.233.725.95.1

21.011.773.617

31/12/2013 01/01/2013Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số