Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương LSI tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

Xem tất cả 97 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 12 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 12

PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho cư dân địa phương) Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, phát triển KT - XH tại địa phương, xin ông/bà vui lòng chia sẻ một số thông tin dưới đây: 1. Xin ông/bà vui lòng cung cấp những thông ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 11 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 11

KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN. Qua quá trình điều tra và nghiên cứu đánh giá mức độ bền vững địa phương của khu vực, đề tài xin đưa ra một số kết luận như sau: 1.1 Thực trạng của hoạt động phát triển KT – XH ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 10 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 10

Thu gom rác thải Biểu đồ 3.5 cho thấy mối quan hệ của chỉ số LSI với Tỷ lệ hộ gia đình được thu gom rác thải, đây là mối quan hệ tương hỗ. Nhìn trên biểu đồ ta có thể nhận thấy rõ ràng tỷ lệ hộ gia đình được thu gom rác ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 9 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 9

8 Hoa Lộc 0,764 Khá bền vững (Nguồn:Tổng hợp số liệu điều tra, Đề tài thực hiện, 2015) Kết quả tính toán LSI tại 8 khu vực xã cho thấy chỉ số bền vững địa phương của các xã hầu hết đạt mức độ khá bền vững trở lên. Riêng ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 8 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 8

Là 326,40ha với tổng dân số là 3.780 người với 1.142 hộ dân cư, mật độ dân số tương đối dày. Đất đai khu vực xã Văn Lộc nằm trong tiểu vùng chiêm trũng của huyện nên rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, bên cạnh đó ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 7 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 7

Mật giữa người thực hiện và những cán bộ chuyên trách, cùng với cộng đồng dân cư, sau đó chắt lọc thông tin cần thiết để bổ sung cho vấn đề nghiên cứu, bên cạnh đó hiểu biết thêm được những kinh nghiệm cần thiết cho công ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 6 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 6

2528 người (chiếm 1,45% tổng dân số toàn huyện). Mật độ dân số tập trung đông ở các xã ven biển. 1.5.2.2. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế. a. Ngành sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp có vai ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 5 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 5

Về phương hướng phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới, gần đây, vào tháng 4/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Các định hướng ưu tiên nhằm ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 4 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 4

Tăng trưởng kinh tế đơn thuần, đó còn là vấn đề về bình đẳng xã hội, chất lượng dân số, đa dạng văn hóa… Sự cân bằng giữa các yếu tố ST – MT và KT – XH được định lượng cụ thể thông qua thước đo BS đánh giá được ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 3 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 3

Ngoài, thể hiện ở một số hình thức: - Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng chủ yếu là hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, chuyển giao công nghệ thích hợp. - Phát triển hệ thống thiết chế xã hội cơ bản như giáo dục, y tế và ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 2 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Các giá trị của BS 22 Bảng 1.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Hậu Lộc năm 2010 - 2014 31 Bảng 1.3. Cơ sở hạ tầng của hệ thống giáo dục – đào tạo huyện Hậu Lộc 36 Bảng 1.4. Biến động đất đai huyện ...

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 1 thumb

Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá - 1

Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nôi Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên & Môi Trường  Phạm Thị Kim Hoa Nghiên Cứu Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Phát Triển Bền Vững Địa Phương(Lsi) Tại Một Số Xã Thuộc Huyện Hậu Lộc -Tỉnh Thanh Hoá ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số