Hợp đồng bảo hiểm tài sản - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Vương Việt Đức Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Chuyên Ngành : Luật Kinh Tế Mã Số : 50515 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Luật Người Hướng Dẫn Khoa Học Tiến Sĩ Nguyễn Am Hiểu Hà Nội 2002 Môc Lôc Trang ...

Hợp đồng bảo hiểm tài sản - 2

C hương I ‌‌ Nhận thức chung về Hợp đồng bảo hiểm tài sản 1.1. Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm tài sản. 1.1.1. Khái niệm chung về Hợp đồng bảo hiểm Luật KDBH đã đưa ra định nghĩa chung và khái quát về Hợp đồng bảo hiểm, ...

Chủ Thể Và Những Người Liên Quan Trong Hợp Đồng.

Quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia bảo hiểm, được ghi nhận và điều chỉnh tương đối đầy đủ thông qua 46 Điều của Chế định Hợp đồng bảo hiểm tại Chương II, Luật KDBH. Ngoài các qui định chung về Hợp đồng ...

Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Vô Hiệu.

"luật" và ràng buộc trách nhiệm đối với các bên tham gia quan hệ Hợp đồng bảo hiểm . Thông thường hợp đồng có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng và sẽ kết thúc hiệu lực vào thời điểm hết hạn hợp đồng, trừ ...

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản

Với quyền lợi của nguời tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được pháp luật Việt nam qui định cụ thể. b. Trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải : Trước khi trình bày các nội dung có liên quan, cần khẳng định các qui định đặc ...

Giá Trị Thực Tế Hay Giá Trị Bảo Hiểm Của Tài Sản.

Hạn tối đa bởi quyền lợi có thể được bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm có trong đối tượng bảo hiểm và không thể vượt quá giá trị thực tế của đối tượng bảo hiểm. Tuy nhiên, do đặc thù khác nhau về giới hạn quyền lợi có ...

Trách Nhiệm Đề Phòng Và Hạn Chế Tổn Thất

Tùy từng loại tài sản hay hàng hoá, mà Doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm theo đưa ra các trường hợp hay điều kiện để coi một tổn thất bộ phận là tổn thất toàn bộ ước tính. Chẳng hạn Điều 15.2 Qui tắc bảo hiểm vật chất xe ô ...

Nguyên Tắc Thế Quyền Hợp Pháp Của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm .

Chữa hoặc chỉ tiến hành thay thể một số bộ phận của tài sản bị thiệt hại). Trả tiền bồi thường, vì vậy, trở thành hình thức phổ biến, thông thường được xác định trên hoá đơn thể hiện giá trị mua sắm lại tài sản, ...

Một Số Vấn Đề Cụ Thể Và Kiến Nghị Hoàn Thiện

- Một số trường hợp người chuyên chở được miền trách nhiệm hoàn toàn của đối với tổn thất hàng hoá được điều chỉnh tại: BLHH Việt Nam, Điều 108 Khoản 2; Công ước Brussels 1924 (Quy tắc Hague 1924), Điều 4 Khoản 2; và Quy tắc ...

Người Đại Diện Giao Kết Và Cách Thức Ký Kết Hợp Đồng:

Thực tiễn xét xử liên quan đến pháp luật chung về hợp đồng, dẫn đến các trường hợp áp dụng luật theo ý chí chủ quan của người có thẩm quyền khi xem xét vụ việc Kiến nghị : Các qui định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và ...

Hợp đồng bảo hiểm tài sản - 13

Theo đó, khi một sự kiện bảo hiểm xảy ra, thì trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh trên cơ sở xem xét, đối chiếu với nội dung của 3 loại điều khoản trên, và phải thoả mãn hai điều kiện, đó là ...

Hợp đồng bảo hiểm tài sản - 14

Tục tố tụng kiện đòi người được bảo hiểm tại Toà án, và không phải lúc nào quyền lợi của họ cũng được bảo vệ. Như vậy, qui định của pháp luật hiện hành không bảo vệ được quyền lợi của Doanh nghiệp bảo hiểm trong ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí