Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc sông hương tỉnh Thừa Thiên Huế - 7


Biểu đồ 1: Tình hình lao động phân theo trình độ của chi nhánh 27

Biểu đồ 2: Tình hình kết quả kinh doanh của chi nhánh 34

Biểu đồ 3: Tình hình huy động vốn của chi nhánh qua 3 năm 36

Biểu đồ 4: Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh qua 3 năm 39

Biểu đồ 5: Tỷ lệ nợ xấu xấu của chi nhánh qua 3 năm 50

Biểu đồ 6: Hiệu suất sử dụng vốn của chi nhánh qua 3 năm 52

Biểu đồ 7: Vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh qua 3 năm 53


DANH MỤC SƠ ĐỒ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 59 trang: Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc sông hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Sơ đồ 2.1: TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI NHÁNH NHNo&PTNT BẮC SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 23


Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc sông hương tỉnh Thừa Thiên Huế - 7

[1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế năm 2010, 2011, 2012.

[2] Bảng cân đối kế toán của NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế năm 2010, 2011 và 2012.

[3] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Tài chính – Tiền tệ Ngân hàng, nhà xuất bản Thống kê.

[4] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Ngân hàng thương mại”, nhà xuất bản Thống kế.

[5] TS. Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất bản Lao động xã hội.

[6] PGS.TS. Trần Huy Hoàng – chủ biên (2010), “Quản trị ngân hàng”, nhà xuất bản Lao động xã hội.

[7] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn

[8] Ngân hàng Nhà nước, Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, (số 02/2013/TT – NHNN, ngày 21/01/2013).

[9] Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam,

http://agribank.com.vn

[10] Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam, www.chinhphu.vn

[11] Website: www.cafef.vn; www.tailieu.vn; www.vnexpress.net; www.vnecnomy.vn

[12] Hồ Ngọc Quỳnh Mai (2012), Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Huế, Đại học kinh tế Huế.

[13] Nguyễn Xuân Hùng (2009), Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc sĩ ĐH Kinh tế Huế.


Tín dụng ngân hàng là một trong những nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Ngoài ra, nó là một trong những hoạt động góp phần quyết định sự phát triển của nền kinh tế và toàn xã hội. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng là điều mà các nhà quản lý ngân hàng, các nhà chính sách kinh tế luôn chú trọng và quan tâm. Do đó, đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Bắc Sông Hương là một yêu cầu cấp thiết nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Nhằm giải quyết vấn đề đặt ra, đề tài đã đưa ra những cơ sở lý luận cơ bản nhưng mang tính khoa học về tín dụng, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, nêu ra được khái niệm chất lượng, chất lượng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Ngoài ra, đề tài đã phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng về mặt định tính và định lượng.

Dựa trên cơ sở phân tích số liệu thứ cấp đã thu thập được từ các phòng ban ngân hàng và dùng các phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, phân tích và nhận xét các chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại chi nhánh Bắc Sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2012. Từ việc đánh giá chất lượng tín dụng đó, đề tài đã nêu ra 04 nhóm giải pháp chính, trong đó mỗi đưa ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn giúp chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, đề tài cũng nêu ra hướng phát trong tương lai có thể thực hiện được.

Nhìn chúng, đề tài đã giải quyết cơ bản những vấn đề mà mục tiêu của đề tài đã nêu ra. Tuy nhiên do khả năng hiểu biết của tôi còn hạn hẹp nên đề tài không thể tránh những thiếu sót có thể xảy ra. Mong nhận được sử chỉ dẫn, góp ý kiến của tất cả các độc giả để đề tài hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn sâu sắc!

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số