Các Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

Xây dựng bộ chỉ tiêu chấm điểm gồm chỉ tiêu và trọng số của từng chỉ tiêu, bộ chỉ tiêu gồm 3 nhóm: chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu phi tài chính và chỉ tiêu về môi trường kinh doanh. Từ kết quả chấm điểm hệ thống cảnh báo sẽ ...

Hệ Số An Toàn Vốn Giai Đoạn 2012-2018

Hàng có mức độ rủi ro vượt quá giới hạn khẩu vị rủi ro của Sacombank, hoạt động trên cơ sở tuân thủ những quy định, quy trình quản trị rủi ro mà Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã đề ra.  Tầng bảo vệ thứ hai là các ...

Nợ Quá Hạn Tại Sacombank Giai Đoạn 2012-Quý 1/2019

Nhân tố ảnh hưởng đến ngành và hoạt động của doanh nghiệp (Doanh nghiệp), phương án kinh doanh và thông tin liên quan đến chủ hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh (Hộ kinh doanh). Kỳ xếp hạng: Sacombank thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng ...

Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Trị Rrtd Theo Basel Ii

3.3 Quản trị RRTD theo Basel: Theo quan điểm của ủy ban Basel trong Nguyên tắc quản trị RRTD (Uỷ Ban Basel, 2001) Quản trị RRTD là việc thực hiện các biện pháp để tối đa hóa tỷ suất sinh lời điều chỉnh theo RRTD bằng cách duy trì số dư ...