Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 129 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Phụ lục 3.4: Những phát hiện rủi ro tín dụng nổi bật VPBank Thách thức Mục tiêu, yêu cầu tổng quát 1 Thiếu các công cụ phân tích rủi ro đủ chính xác: Thẻ điểm hồ sơ; thẻ điểm hành vi và tín hiệu cảnh bảo sớm (EWS); Thẻ điểm ...

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Nhằm nhận dạng, đo lường và kiểm tra, kiểm soát rủi ro lãi suất trong sổ sách ngân hàng, bao gồm một chiến lược được Hội đồng quản trị phê duyệt và được thực hiện bởi ban quản lý cấp cao; chiến lược này cũng cần phải phù ...

A: So Sánh Sự Khác Biệt Của Basel I Và Basel Ii Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

A: So Sánh Sự Khác Biệt Của Basel I Và Basel Ii Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Đề án cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, ban hành kèm theo quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng chính phủ. 2. Lê Thị Huyền Diệu, (2010), Luận cứ ...

Giải Pháp Đối Với Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Theo Danh Mục Tín Dụng (Dmtd)

Giải Pháp Đối Với Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Theo Danh Mục Tín Dụng (Dmtd)

Cao hiệu quả các hệ thống, quy trình, quy định đã ban hành. Các chức năng của bộ máy KTNB cần được thực hiện trên toàn bộ các loại rủi ro của ngân hàng, chứ không chỉ RRTD do các rủi ro trong ngân hàng có mối quan hệ và tác động ...

Giải Pháp Đối Với Năng Lực Nguồn Nhân Lực (Nlnl)

Giải Pháp Đối Với Năng Lực Nguồn Nhân Lực (Nlnl)

Động, rủi ro lãi suất). Khẩu vị rủi ro xây dựng trên cơ sở kỳ vọng của các đối tượng liên quan (cổ đông, HĐQT, BĐH, khách hàng, nhân viên, Cơ quan quản lý Nhà nước) để cân đối và hài hòa lợi ích. Khẩu vị rủi ro phải xác ...

Định Hướng Hoạt Động Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Thời Gian Tới

Định Hướng Hoạt Động Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Thời Gian Tới

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới Hệ thống ngân ...

Đánh Giá Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Vpbank Hiện Nay So Với Khung Năng Lực Quản

Đánh Giá Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Vpbank Hiện Nay So Với Khung Năng Lực Quản

Thứ hai, lựa chọn và thẩm định khách hàng theo đúng tiêu chí đánh giá, hạn chế tối đa các tiêu chí mang yếu tố định tính, tăng các tiêu chí định lượng Thực tế, để phản ánh các đặc thù rủi ro riêng của từng ngành, các công ty ...

Những Điểm Mạnh Của Nhtm Trong Quá Trình Triển Khai Basel Ii

Những Điểm Mạnh Của Nhtm Trong Quá Trình Triển Khai Basel Ii

Động đồng thời 2 lớp phòng vệ, còn lại 6/9 NHTM thì đã tách biệt rõ ràng theo mô hình quản trị rủi ro 3 lớp phòng vệ (Hình 3.8). Kết quả khảo sát thực hiện bởi Ngân hàng BIDV cũng cho kết quả 77% các ngân hàng đã tách biệt riêng ...

Thực Trạng Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Theo

Thực Trạng Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Theo

Giá rủi ro và xác định đầy đủ mức dự phòng hay không thì chưa đủ thông tin để đánh giá; Nguyên tắc 10,11 về giới hạn cho vay và rủi ro đối với nhóm khách hàng có liên quan thì hiện nay các NHTM tự xác định và báo cáo NHNN nên mức ...

Bài Học Kinh Nghiệm Tiệm Cận Các Thông Lệ Quốc Tế Và Chuẩn Mực Basel Ii Nhằm Nâng Cao Năng

Bài Học Kinh Nghiệm Tiệm Cận Các Thông Lệ Quốc Tế Và Chuẩn Mực Basel Ii Nhằm Nâng Cao Năng

Chính thức ban hành hướng dẫn áp dụng Basel II, dự kiến tại thời điểm đó là Basel II sẽ được áp dụng tại các ngân hàng Ấn Độ vào tháng 3/2007 nhưng sau đó đã phải lùi lại một năm sau đó. Vào thời điểm 3/2008, các ngân hàng Ấn ...

Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Theo Khoản Cấp Tín Dụng (Kctd)

Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Theo Khoản Cấp Tín Dụng (Kctd)

Xếp hạng khoản vay theo yêu cầu Basel II trong quá trình áp dụng cần có sự kiểm định khả năng dự báo, hạn chế rủi ro theo định kỳ quy định bằng các phương pháp và công cụ đo lường tiên tiến, các bài kiểm tra sức chịu đựng theo ...

Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

(1) Chiến lược và chính sách quản trị - Strategy Chiến lược quản trị định hướng rõ ràng mục tiêu, định hướng dài hạn cho ngân hàng, xây dựng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng đối với các đối thủ cạnh tranh.Chính sách quản trị ...

Cơ Sở Lý Luận Về Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Cơ Sở Lý Luận Về Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Kinh doanh ngân hàng thông qua Ủy ban quản lý rủi ro; Ban điều hành, cụ thể là các phòng ban Hội sở, Phòng quản lý rủi ro hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của Ủy ban quản lý rủi ro. Chức năng cơ bản tại bộ phận này là đưa ra các ...

Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Về Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Về Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Tế, các NHTM không chỉ tập trung đối phó chỉ vấn đề nợ xấu, mà đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh (về vốn chủ sở hữu, khả năng phòng ngừa rủi ro chứ không chỉ dừng lại là xử lý rủi ...

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Basel II, tuy nhiên các NHTM này đang tiến hành xây dựng để đáp ứng lộ trình triển khai Basel II vào QTRRTD. Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Hệ thống khởi tạo khoản vay LOS, Hệ thống quản lý tài sản đảm bảo, Hệ thống ...

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên Ngành : Quản Lý Kinh Tế Mã Số : 62.34.04.10 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Ts. Tô Thị Ánh Dương 2.ts. Lê Thị Kim Nga Hà ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số