Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh

Xem tất cả 110 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 13

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 13

3. Thang đo Hy vọng (HV) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .889 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N HV1 5.46 1.203 300 HV2 5.42 1.181 300 HV3 5.03 1.401 300 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation ...

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 12

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 12

Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .802 a .643 .638 .58631 a. Predictors: (Constant), TN, LQ, HV, TT ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 182.864 4 45.716 132.990 .000 a Residual 101.408 295 .344 Total 284.272 299 a. Predictors: ...

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 11

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 11

6. Tôi tin mọi việc tốt lành luôn đến với tôi 1 2 3 4 5 6 7 7. Tôi luôn kỳ vọng mọi việc theo ý tôi 1 2 3 4 5 6 7 8. Tôi có nhiều cách để theo đuổi mục tiêu công việc hiện tại của mình 1 2 3 4 5 6 7 9. Có rất nhiều cách để giải quyết ...

Hoàn Toàn Phản Đối Đến 7: Hoàn Toàn Đồng Ý

Hoàn Toàn Phản Đối Đến 7: Hoàn Toàn Đồng Ý

MỤC LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH. D PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH . G PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC .J PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ EFA CÁC NHÂN TỐ NĂNG LỰC TÂM LÝ .M PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ ...

Hạn Chế Của Đề Tài Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Hạn Chế Của Đề Tài Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Nghiệm tiến hành giảng dạy trực tiếp cho các nhân viên; hoặc có thể mời các giảng viên từ bên ngoài về đào tạo theo yêu cầu. Cũng có thể kết hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo theo hợp đồng cho các nhân viên hiện tại ...

Phân Tích Sự Đánh Giá Của Nhân Viên Ngân Hàng Và Nhân Viên Công Ty Thương Mại- Dịch Vụ Về

Phân Tích Sự Đánh Giá Của Nhân Viên Ngân Hàng Và Nhân Viên Công Ty Thương Mại- Dịch Vụ Về

Về mức độ tác động, cả 2 phương trình đều có biến Tự tin tác động cao nhất đến Kết quả công việc (do đều có beta đã chuẩn hóa lớn nhất). Tuy nhiên, Tự tin của nhân viên ngân hàng có tác động đến Kết quả công việc nhân ...

Dò Tìm Các Vi Phạm Giả Định Cần Thiết Trong Phân Tích Hồi

Dò Tìm Các Vi Phạm Giả Định Cần Thiết Trong Phân Tích Hồi

Mô hình nghiên cứu được giữ nguyên như mô hình nghiên cứu đề nghị ban đầu. 4.4. Phân tích hồi quy 4.4.1. Phân tích tương quan Trước khi tiến hành phân tích hồi quy, ta sẽ xem xét mối quan hệ tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc ...

Kết Quả Kiểm Định Thang Đo Bằng Cronbach’S Alpha

Kết Quả Kiểm Định Thang Đo Bằng Cronbach’S Alpha

Bảng 4.1. Thống kê mẫu khảo sát Tần số Tỷ lệ % % tích lũy Giới tính Nam 141 47,0 47,0 Nữ 159 53,0 100,0 300 Độ tuổi 239 79,7 79,7 > 30 tuổi 61 20,3 100,0 300 Thâm niên công tác 67 22,3 22,3 2-4 năm 131 43,7 66,0 5-7 năm 65 21,7 87,7 >= 8 năm 37 12,3 100,0 300 ...

Tiến Độ Thực Hiện Các Nghiên Cứu

Tiến Độ Thực Hiện Các Nghiên Cứu

- Để tiến hành phân tích hồi quy một cách tốt nhất, Tabachnick & Fidell (2007) trích trong Nguyễn Đình Thọ (2011) cho rằng kích thước mẫu phải đảm bảo theo công thức: n > = 8p + 50 Trong đó: n: cỡ mẫu p: số biến độc lập của mô hình Theo ...

Mô Hình Về Ảnh Hưởng Của Năng Lực Tâm Lý Đến Kết Quả Công Việc Của Nguyen & Nguyen (2011)

Mô Hình Về Ảnh Hưởng Của Năng Lực Tâm Lý Đến Kết Quả Công Việc Của Nguyen & Nguyen (2011)

2.4. Kết quả công việc (Job performance) Kết quả công việc được Motowidlo (2003) định nghĩa là tổng giá trị dự kiến một tổ chức đạt được từ tập hợp các hoạt động của cá nhân thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. ...

Lý Thuyết Thúc Đẩy Theo Nhu Cầu Của David Mc Celland

Lý Thuyết Thúc Đẩy Theo Nhu Cầu Của David Mc Celland

2.2.3. Thuyết hai yếu tố của Fredrick Herberg‌ Lý thuyết hai yếu tố của Herberg bao gồm: các yếu tố duy trì (bên ngoài) liên quan đến môi trường làm việc và các yếu tố động viên (bên trong) liên quan đến động lực làm việc, nằm giữa ...

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 2

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 2

CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1. Lý do chọn đề tài Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra rất nhanh chóng. Nó đòi hỏi mỗi quốc gia cũng như mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ...

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 1

Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến kết quả công việc: Nghiên cứu nhân viên ngân hàng và công ty thương mại dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Ngọc Linh Ảnh Hưởng Của Năng Lực Tâm Lý Đến Kết Quả Công Việc: Nghiên Cứu Nhân Viên Ngân Hàng Và Các Công Ty Thương Mạidịch Vụ Tại Tp. Hồ Chí Minh. ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top