Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam - 24


...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 13. Anh/chị vui lòng cho biết tên của những công ty tư vấn hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam mà anh/chị biết?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Câu 14. Theo anh/chị, những nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam giai đoạn hiện nay?

14.1. Theo các cam kết quốc tế mở của thị trường tài chính của Việt Nam

14.2. Vấn đề nợ xấu của các tổ chức tài chính ngân hàng

14.3. Quy mô vốn của doanh nghiệp

14.4. Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động và dịch vụ tài chính

14.5. Quy mô thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam

14.6. Chiến lược kinh doanh của tổ chức tài chính ngân hàng

14.7. Nhu cầu tăng trưởng thị phần kinh doanh

14.8. Mở rộng dịch vụ cung ứng

14.9. Tình trạng lợi nhuận

14.10. Thực hiện phân tán rủi ro kinh doanh của tổ chức tài chính ngân hàng


Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, tôi xin cam kết các thông tin trong phiếu điều tra khảo sát này chỉ được sử dụng dưới góc độ thống kê nghiên cứu khoa học.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý anh/chị.


Chữ ký xác nhận

của người thực hiện bài khảo sát


Phụ lục 2. Kết quả khảo sát


Câu 1. Anh/chị có am hiểu hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp không ?


Chỉ tiêu

Số người chọn

Không am hiểu

51

Am hiểu rất ít

414

Am hiểu

314

Am hiểu khá nhiều

47

Am hiểu rất rõ

7

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 209 trang tài liệu này.


Mức độ am hiểu M&A


0,80%


37,80%

5,60%

6,10%


49,70%

Không am hiểu

Am hiểu rất ít

Am hiểu

Am hiểu khá

Am hiểu rất rõ


Câu 2. Theo Anh/chị cách thức thực hiện mua bán và sáp nhập nào sau đây phù hợp hơn khi áp dụng tại Việt Nam?


Phương thức

Hoàn toàn không phù hợp

(1)


Ít phù hợp (2)


Phù hợp (3)


Khá phù hợp (4)

Hoàn toàn phù hợp (5)

Chào thầu

179

302

221

109

22

Thương lượng tự nguyện

48

120

325

216

124

Lôi kéo cổ đông bất mãn

325

339

115

45

9

Mua lại tài sản của doanh nghiệp

31

117

306

295

84

Gom mua cổ phiếu trên thị trường chứng

khoán

45

201

255

236

96


Phương thức thực hiện mua bán và sáp nhập tại Việt Nam


45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

,00

Chào thầu Thương lượng Lôi kéo cổ Mua lại tài sản Gom mua cổ tự nguyện đông phiếu


Không phù hợp Ít phù hợp Phù hợp Khá phù hợp Rất phù hợpTỷ trọng mức độ phù hợp của các phương thức mua bán

và sáp nhập tại Việt Nam

Gom mua cổ phiếu Mua lại tài sản

Lôi kéo cổ đông Thương lượng tự nguyện

Chào thầu

70,47

82,23

20,29

79,83

42,26

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00


Mức độ phù = phù hợp + khá phù hợp + rất phù hợp Mức độ không phù hợp = Không phù hợp + ít phù hợp

Câu 3. Trong quy trình thực hiện mua bán và sáp nhập, theo anh/chị giai đoạn nào quan trọng hơn?


Giai đoạn

Hoàn toàn không quan trọng

(1)


Ít quan trọng (2)


Quan trọng (3)


Khá quan trọng (4)


Rất quan trọng (5)

Lựa chọn và tiếp cận doanh nghiệp mục

tiêu

28

56

363

209

177

Tìm hiểu tình hình tài chính, pháp lý của

doanh nghiệp

13

32

230

243

315

Định giá doanh nghiệp mục tiêu

16

48

277

260

232

Đàm phán và ký hợp đồng

24

91

303

228

187

Giải quyết các vấn đề hậu sáp nhập

59

84

248

225

217


Mức độ quan trọng của các giai đoạn trong thương vụ mua bán và sáp nhập


50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

,0

Lựa chọn và tiếp Tìm hiểu tình hình Định giá doanh Đàm phán và ký Giải quyết các vấn cận DN mục tiêu tài chính và pháp lý nghiệp hợp đồng đề hậu sáp nhập

của DN


Hoàn toàn không quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Khá quan trọng Rất quan trọngCâu 4. Theo anh/chị động cơ nào doanh nghiệp mong muốn đạt được nhất khi tiến hành hoạt động mua bán và sáp nhập ?


Động cơ

Hoàn toàn không mong muốn

(1)


Ít mong muốn (2)


Mong muốn (3)


Mong muốn nhiều (4)

Hoàn toàn mong muốn (5)

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

13

38

258

243

281

Giảm chi phí gia nhập thị trường

31

153

377

206

66

Hợp lực thay cạnh tranh để nâng cao năng

lực cạnh tranh trên thị trường

21

51

260

287

214

Thực hiện chiến lược đa dạng hóa và dịch

chuyển chuỗi giá trị

32

140

359

221

81

Tham vọng bành trướng

53

177

259

187

157


Động cơ doanh nghiệp mong muốn đạt được nhất từ mua bán và sáp nhập

Tham vọng bành trướng Thực hiện đa dạng hóa và dịch chuyển chuỗi giá trị Hợp lực để nâng cao năng lực cạnh tranh

Giảm chi phí gia nhập thị trường

Nâng cao hiệu quả hoạt động KD

18,8

9,7

25,7

7,9

33,7

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Câu 5. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các thương vụ mua bán và sáp nhập bị thất bại, theo anh/chị nguyên nhân nào là quan trọng nhất?Nguyên nhân

Hoàn toàn không quan trọng

(1)


Ít quan trọng (2)


Quan trọng (3)


Khá quan trọng (4)


Rất quan trọng (5)

Môi trường pháp lý

30

112

290

249

152

Quyền lợi cổ đông

26

74

281

282

170

Khó khăn trong định giá

30

118

266

234

185

Văn hóa doanh nghiệp

55

282

299

137

60

Yếu tố tâm lý

90

252

287

155

49


Nguyên nhân dẫn tới các thương vụ mua bán và sáp nhập thất bại


40,0

30,0

20,0

10,0

,0

Môi trường pháp Quyền lợi cổ Khó khăn trong Văn hóa DN lý đông định giá


Yếu tố tâm lýKhông quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Khá quan trọng

Rất quan trọngNguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới các thương vụ mua bán và

sáp nhập tại Việt Nam bị thất bại

Yếu tố tâm lý Văn hóa DN

Khó khăn trong định giá Quyền lợi cổ đông

Môi trường pháp lý

6,0

7,2

22,2

20,4

18,2

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Câu 6. Theo anh/chị xu hướng mua bán và sáp nhập trong tương lai tại thị trường Việt Nam sẽ phổ biến ở ngành nào nhất

Ngành

Hoàn


toàn

không phổ biến

Ít phổ biến

(2)

Phổ biến (3)

Khá phổ biến

(4)

Rất phổ biến

(5)


(1)

Tài chính ngân hàng

20

70

237

236

270

Công nghệ thông tin

54

381

248

122

28

Bất động sản

56

251

254

195

77

Sản xuất hàng tiêu dùng

66

284

241

173

69


50,0


6,5 6,7 7,9

2,4


Không phổ biến


45,7

40,0


34,1 32,4

30,0

30,1 28,5 29,8 30,5 28,9 28,3

23,4


20,8

20,0


14,6

10,0

8,4 9,2 8,3

3,4

,0Ít phổ biến Phổ biến Khá phổ biến Rất phổ biếnTài chính-ngân hàng

Công nghệ thông tin Bất động sản Sản xuất hàng tiêu dùngLợi ích của M&A

1% 6%


36%


57%

Câu 7. Quan điểm của anh/chị về những lợi ích mà hoạt động mua bán và sáp nhập sẽ đem lại cho doanh nghiệp khi thực hiện M&A

Chỉ tiêu

Số người chọn

Không có lợi ích

12

Lợi ích ít

49

Có lợi ích

471

Nhiều lợi ích

301Không có lợi ích Ít đem lai lợi ích Có lợi ích

Đem lại nhiều lợi ích


Câu 8. Kỳ vọng của anh/chị về sự phát triển của hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới

Chỉ tiêu

Số người chọn

Tăng nhẹ

286

Tăng đáng kể

450

Không tăng không

giảm

39

Giảm nhẹ

14

Giảm đáng kể

4

Không có câu trả lời

40


Tăng nhẹ Tăng đáng kể

Không tăng, không giảm Giảm nhẹ

Giảm đáng kể

Không có câu trả lời


Kỳ vọng phát triển M&A trong lĩnh vực TCNH trong 5 năm tới


5%2% 1% 5%

34%


53%

Câu 9. Anh/chị nhận định thế nào về khả năng doanh nghiệp của mình đang công tác sẽ tiến hành các thương vụ liên quan tới hoạt động mua bán và sáp nhập giai đoạn 5 đến 10 năm tới

Chỉ tiêu

Số người chọn

Rất có khả năng

258

Chưa quyết định

181

Đang xem xét

135

Không có khả

năng

192

Đã bác bỏ thực

hiện

4

Khả năng khác

63


Câu 10 Theo Anh chị động cơ chủ yếu của hoạt động mua bán và sáp nhập trong 1

Câu 10. Theo Anh/chị động cơ chủ yếu của hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam là gì?

Động cơ

Số người trả lời

Tăng trưởng quy mô

583

Tăng trưởng thị phần

374

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

648

Đa dạng ngành nghề kinh doanh

191

Mở rộng khu vực địa lý

141

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

174

Theo chỉ đạo của ban quản trị

178Động cơ khác

91


Động cơ chủ yếu của hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực TCNH Việt Nam

Động cơ khác 11

Theo chỉ đạo của ban quản trị 21.4

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 20.9

Mở rộng khu vực địa lý 17

Đa dạng ngành nghề kinh doanh 23

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 77.8

Tăng trưởng thị phần 45

Tăng trưởng quy mô 70


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90


Câu 11. Theo nhận định của Anh/chị các rào cản chính trong việc thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn hiện nay là gì?

Rào cản

Số người trả lời

Thiếu văn bản pháp quy hướng dẫn

476

Hạn chế vốn cổ phần sở hữu bởi nhà đầu tư nước ngoài

340

Thông tin doanh nghiệp thiếu minh bạch

340

Thiếu tổ chức tư vấn thực sự chuyên nghiệp

102

Chênh lệch kỳ vọng về giá giữa các bên

289

Am hiểu hạn chế về hoạt động mua bán và sáp nhập của

doanh nghiệp

247

Rào cản khác

104


Rào cản hạn chế thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực TCNH Việt Nam

Rào cản khác Am hiểu hạn chế về hoạt động mua bán và sáp nhập của doanh nghiệp

Chênh lệch kỳ vọng về giá giữa các bên Thiếu tổ chức tư vấn thực sự chuyên nghiệp Thông tin doanh nghiệp thiếu minh bạch

Hạn chế vốn cổ phần sở hữu bởi nhà đầu tư nước ngoài

Thiếu văn bản pháp quy hướng dẫn

12,5

29,7

34,7

12,2

40,8

40,8

57,1

0

10

20

30

40

50

60

Câu 12. Theo anh/chị tại sao hiện nay nhiều tổ chức tài chính ngân hàng Việt Nam định hướng sẽ tiến hành hoạt động mua bán và sáp nhập trong thời gian 5- 10 năm tới

Đa số câu trả lời nhận được là để giải quyết tình trạng nợ xấu của các tổ chức tài chính ngân hàng hiện nay, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng vốn và quy mô doanh nghiệp.

Xem tất cả 209 trang.

Ngày đăng: 28/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí