Đánh Giá Thang Đo Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach’S Alpha 23645


CLSP2


CLSP2Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

2

1.4

1.4

1.4


Không đồng ý

10

7.1

7.1

8.6

Valid

Trung lập

Đồng ý

30

67

21.4

47.9

21.4

47.9

30.0

77.9


Hoàn toàn đồng ý

31

22.1

22.1

100.0


Total

140

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 16


CLSP3


CLSP3Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

2

1.4

1.4

1.4


Không đồng ý

6

4.3

4.3

5.7

Valid

Trung lập

Đồng ý

42

49

30.0

35.0

30.0

35.0

35.7

70.7


Hoàn toàn đồng ý

41

29.3

29.3

100.0


Total

140

100.0

100.0Thống kê mô tả các biến quan sát Tính hiệu quả


STATISTICSTHQ1

THQ2

THQ3

THQ4

Valid

N

Missing

140

0

140

0

140

0

140

0


THQ1


THQ1Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

9

6.4

6.4

6.4


Trung lập

40

28.6

28.6

35.0

Valid

Đồng ý

45

32.1

32.1

67.1


Hoàn toàn đồng ý

46

32.9

32.9

100.0


Total

140

100.0

100.0THQ2


THQ2Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

4

2.9

2.9

2.9


Không đồng ý

7

5.0

5.0

7.9

Valid

Trung lập

25

17.9

17.9

25.7


Đồng ý

56

40.0

40.0

65.7


Hoàn toàn đồng ý

48

34.3

34.3

100.0


Total

140

100.0

100.0THQ3


THQ3Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

5

3.6

3.6

3.6


Không đồng ý

4

2.9

2.9

6.4

Valid

Trung lập

29

20.7

20.7

27.1


Đồng ý

59

42.1

42.1

69.3


Hoàn toàn đồng ý

43

30.7

30.7

100.0


Total

140

100.0

100.0THQ4


THQ4Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

3

2.1

2.1

2.1


Không đồng ý

3

2.1

2.1

4.3

Valid

Trung lập

29

20.7

20.7

25.0


Đồng ý

56

40.0

40.0

65.0


Hoàn toàn đồng ý

49

35.0

35.0

100.0


Total

140

100.0

100.0Thống kê mô tả các biến quan sát Chuẩn chủ quan


STATISTICSCCQ1

CCQ2

CCQ3

CCQ4

Valid

N

Missing

140

0

140

0

140

0

140

0


CCQ1


CCQ1Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

1

.7

.7

.7


Không đồng ý

5

3.6

3.6

4.3

Valid

Trung lập

38

27.1

27.1

31.4


Đồng ý

40

28.6

28.6

60.0


Hoàn toàn đồng ý

56

40.0

40.0

100.0


Total

140

100.0

100.0CCQ2


CCQ2Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

1

.7

.7

.7


Không đồng ý

7

5.0

5.0

5.7

Valid

Trung lập

31

22.1

22.1

27.9


Đồng ý

56

40.0

40.0

67.9


Hoàn toàn đồng ý

45

32.1

32.1

100.0


Total

140

100.0

100.0CCQ3


CCQ3Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

2

1.4

1.4

1.4


Không đồng ý

6

4.3

4.3

5.7

Valid

Trung lập

33

23.6

23.6

29.3


Đồng ý

54

38.6

38.6

67.9


Hoàn toàn đồng ý

45

32.1

32.1

100.0


Total

140

100.0

100.0CCQ4


CCQ4Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

4

2.9

2.9

2.9


Không đồng ý

8

5.7

5.7

8.6

Valid

Trung lập

38

27.1

27.1

35.7


Đồng ý

54

38.6

38.6

74.3


Hoàn toàn đồng ý

36

25.7

25.7

100.0


Total

140

100.0

100.0Thống kê mô tả các biến quan sát Sự đáp ứng


STATISTICS


SDU1

SDU2

SDU3

SDU4

Valid

N

Missing

140

0

140

0

140

0

140

0


SDU1


SDU1Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

2

1.4

1.4

1.4


Không đồng ý

9

6.4

6.4

7.9

Valid

Trung lập

22

15.7

15.7

23.6


Đồng ý

50

35.7

35.7

59.3


Hoàn toàn đồng ý

57

40.7

40.7

100.0


Total

140

100.0

100.0SDU2


SDU2Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

5

3.6

3.6

3.6


Không đồng ý

3

2.1

2.1

5.7

Valid

Trung lập

Đồng ý

26

50

18.6

35.7

18.6

35.7

24.3

60.0


Hoàn toàn đồng ý

56

40.0

40.0

100.0


Total

140

100.0

100.0SDU3


SDU3Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Hoàn toàn không đồng ý

4

2.9

2.9

2.9


Không đồng ý

4

2.9

2.9

5.7


Valid

Trung lập

Đồng ý

29

20.7

20.7

26.4

56

40.0

40.0

66.4


Hoàn toàn đồng ý

47

33.6

33.6

100.0


Total

140

100.0

100.0SDU4


SDU4Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

6

4.3

4.3

4.3


Trung lập

41

29.3

29.3

33.6

Valid

Đồng ý

57

40.7

40.7

74.3


Hoàn toàn đồng ý

36

25.7

25.7

100.0


Total

140

100.0

100.0Thống kê mô tả các biến quan sát Quyết định sử dụng dịch vụ


STATISTICSQDSU1

QDSD2

QDSU3

QDSU4

Valid

N

Missing

140

0

140

0

140

0

140

0QDSD1


QDSU1Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

5

3.6

3.6

3.6


Trung lập

40

28.6

28.6

32.1

Valid

Đồng ý

51

36.4

36.4

68.6


Hoàn toàn đồng ý

44

31.4

31.4

100.0


Total

140

100.0

100.0QDSD2


QDSD2Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

6

4.3

4.3

4.3


Trung lập

38

27.1

27.1

31.4

Valid

Đồng ý

67

47.9

47.9

79.3


Hoàn toàn đồng ý

29

20.7

20.7

100.0


Total

140

100.0

100.0QDSD3


QDSU3Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

14

10.0

10.0

10.0


Trung lập

36

25.7

25.7

35.7

Valid

Đồng ý

54

38.6

38.6

74.3


Hoàn toàn đồng ý

36

25.7

25.7

100.0


Total

140

100.0

100.0QDSD4


QDSU4Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Không đồng ý

1

.7

.7

.7


Trung lập

25

17.9

17.9

18.6

Valid

Đồng ý

70

50.0

50.0

68.6


Hoàn toàn đồng ý

44

31.4

31.4

100.0


Total

140

100.0

100.02. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Thương hiệu


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.714

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

TH1

11.94

3.551

.446

.683

TH2

11.90

3.069

.565

.611

TH3

11.91

3.129

.549

.621

TH4

12.01

3.374

.446

.685

Xem tất cả 152 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí