Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 17


Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Giá cả


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 17

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.707

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

GC1

11.83

4.330

.434

.678

GC2

11.91

4.007

.500

.640

GC3

12.11

3.607

.541

.613

GC4

12.06

3.902

.500

.640


Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Chất lượng sản phẩm


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.687

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CLSP1

11.65

4.531

.403

.662

CLSP2

11.78

3.915

.575

.552

CLSP3

11.74

3.793

.582

.544

CLSP4

11.64

4.665

.334

.705


Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Sự đáp ứng


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.742

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SDU1 SDU2

11.93

11.94

5.016

4.529

.480

.598

.714

.645


SDU3 SDU4

12.02

12.13

4.309

5.854

.712

.367

.575

.765


Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Tính hiệu quả


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.855

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

THQ1

11.95

6.609

.562

.869

THQ2

11.89

5.210

.879

.733

THQ3

11.93

6.398

.572

.868

THQ4

11.83

5.783

.806

.772

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Chuẩn chủ quan


Case Processing Summary
N

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0


a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.702

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CCQ1

11.72

5.023

.370

.709

CCQ2

11.78

4.447

.580

.582

CCQ3

11.80

4.190

.635

.544

CCQ4

11.97

4.805

.389

.702


Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của biến Quyết định sử dụng


Case Processing SummaryN

%


Valid

140

100.0

Cases

Excludeda

0

.0


Total

140

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.726

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

QDSU1

11.77

4.235

.310

.784

QDSD2

11.88

3.705

.571

.635

QDSU3

11.93

3.031

.665

.565

QDSU4

11.61

3.967

.565

.646


3. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến độc lập

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến độc lập lần 1


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.722

Approx. Chi-Square

1285.520

Bartlett's Test of Sphericity df

276

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

TH1

1.000

.472

TH2

1.000

.721

TH3

1.000

.609

TH4

1.000

.601

GC1

1.000

.583

GC2

1.000

.640

GC3

1.000

.637

GC4

1.000

.602

CLSP1

1.000

.515

CLSP2

1.000

.682

CLSP3

1.000

.709

SDU1

1.000

.566

SDU2

1.000

.647


SDU3

1.000

.759

SDU4

1.000

.508

THQ1

1.000

.658

THQ2

1.000

.899

THQ3

1.000

.619

THQ4

1.000

.836

CCQ1

1.000

.601

CCQ2

1.000

.719

CCQ3

1.000

.695

CCQ4

1.000

.665

CLSP4

1.000

.349

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

5.633

23.470

23.470

5.633

23.470

23.470

2.873

11.972

11.972

2

2.148

8.952

32.422

2.148

8.952

32.422

2.323

9.677

21.649

3

1.780

7.418

39.841

1.780

7.418

39.841

2.284

9.517

31.166

4

1.665

6.939

46.779

1.665

6.939

46.779

2.161

9.003

40.169

5

1.501

6.252

53.032

1.501

6.252

53.032

2.098

8.742

48.911

6

1.374

5.723

58.755

1.374

5.723

58.755

1.864

7.766

56.677

7

1.189

4.954

63.709

1.189

4.954

63.709

1.688

7.031

63.709

8

.969

4.037

67.7459

.902

3.756

71.50210

.888

3.700

75.20211

.716

2.983

78.18512

.652

2.717

80.90213

.628

2.617

83.51914

.541

2.255

85.77415

.497

2.070

87.84416

.483

2.013

89.85817

.468

1.949

91.80718

.427

1.778

93.58419

.368

1.535

95.11920

.358

1.492

96.61121

.290

1.208

97.818
22

.251

1.047

98.86523

.227

.945

99.810

24

.046

.190

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

7

THQ2

.906THQ4

.863THQ1

.740THQ3

.704SDU3


.845


SDU2


.708


SDU1


.670


SDU4


.589


TH2.736

TH3.734

TH4.663

TH1.627

CLSP3
.782
CLSP2
.776
CLSP1
.633
CLSP4
GC2

.765GC3

.763GC4

.620GC1

.589CCQ2


.772


CCQ1


.747


CCQ4.753

CCQ3.649

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


Component Transformation Matrix

Component

1

2

3

4

5

6

7

1

.493

.398

.406

.398

.340

.289

.276

2

-.757

.418

.147

.082

.453

-.136

-.001

3

-.096

-.004

-.659

-.086

.262

.629

.289

4

-.076

-.643

-.041

.637

.357

-.023

-.212

5

-.361

-.378

.504

-.044

-.300

.358

.503

6

-.198

.331

-.160

.580

-.616

.244

-.224

7

-.016

-.028

.312

-.288

.115

.560

-.701

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.


Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến độc lập lần 2


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.724

Approx. Chi-Square

1248.376

Bartlett's Test of Sphericity df

253

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

TH1

1.000

.466

TH2

1.000

.728

TH3

1.000

.605

TH4

1.000

.598

GC1

1.000

.591

GC2

1.000

.641

GC3

1.000

.637

GC4

1.000

.610

CLSP1

1.000

.564

CLSP2

1.000

.734

CLSP3

1.000

.681

SDU1

1.000

.571

SDU2

1.000

.645

SDU3

1.000

.767

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số