Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 18


SDU4

1.000

.520

THQ1

1.000

.663

THQ2

1.000

.900

THQ3

1.000

.618

THQ4

1.000

.837

CCQ1

1.000

.597

CCQ2

1.000

.719

CCQ3

1.000

.703

CCQ4

1.000

.665

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance Explained


Componen t

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of

Varianc e

Cumulativ e %

Total

% of

Varianc e

Cumulativ e %

Total

% of

Varianc e

Cumulativ e %


1

5.48

1


23.829


23.829

5.48

1


23.829


23.829

2.88

0


12.524


12.524

2

2.14

7

9.336

33.166

2.14

7

9.336

33.166

2.30

6

10.028

22.552

3

1.77

6

7.723

40.888

1.77

6

7.723

40.888

2.29

5

9.977

32.528

4

1.62

8

7.078

47.967

1.62

8

7.078

47.967

2.09

6

9.114

41.642

5

1.49

1

6.481

54.448

1.49

1

6.481

54.448

1.93

7

8.420

50.062

6

1.36

4

5.930

60.378

1.36

4

5.930

60.378

1.86

8

8.124

58.186

7

1.17

2

5.097

65.475

1.17

2

5.097

65.475

1.67

7

7.289

65.475

8

.964

4.193

69.6689

.901

3.915

73.58410

.730

3.173

76.75711

.678

2.946

79.70312

.652

2.834

82.53713

.549

2.389

84.92514

.516

2.245

87.17015

.488

2.122

89.292
16

.473

2.057

91.34917

.437

1.898

93.247

18

.371

1.612

94.859

19

.358

1.557

96.416

20

.291

1.265

97.681

21

.252

1.097

98.778

22

.234

1.015

99.794

23

.047

.206

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

7

THQ2

.908THQ4

.866THQ1

.740THQ3

.706SDU3


.851


SDU2


.708


SDU1


.659


SDU4


.597


TH2.746

TH3.735

TH4.664

TH1.636

GC2
.766
GC3
.764
GC4
.617
GC1
.595
CLSP2

.810CLSP3

.750CLSP1

.679CCQ2


.774


CCQ1


.742


CCQ4.751

CCQ3.657

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


Component Transformation Matrix


Component

1

2

3

4

5

6

7

1

.506

.405

.414

.345

.348

.298

.282

2

-.752

.425

.148

.455

.080

-.132

.007

3

-.111

-.070

-.663

.274

-.004

.622

.284

4

.001

-.600

.008

.429

.596

-.109

-.297

5

-.344

-.475

.545

-.195

-.063

.352

.439

6

-.218

.252

-.063

-.596

.624

.295

-.231

7

.007

.012

.255

.145

-.353

.533

-.711

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.


Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến phụ thuộc

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến phụ thuộc lần 1


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.613

Approx. Chi-Square

176.758

Bartlett's Test of Sphericity df

6

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

QDSU1

1.000

.249

QDSD2

1.000

.583

QDSU3

1.000

.788

QDSU4

1.000

.644

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance Explained


Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.263

56.582

56.582

2.263

56.582

56.582

2

.951

23.786

80.368
3

.556

13.890

94.258
4

.230

5.742

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component MatrixaComponent

1

QDSU3

.888

QDSU4

.802

QDSD2

.764

QDSU1


Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho các biến phụ thuộc lần 2


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.589

Approx. Chi-Square

155.798

Bartlett's Test of Sphericity df

3

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

QDSD2

1.000

.536

QDSU3

1.000

.852

QDSU4

1.000

.721


Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance Explained


Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative

%

1

2.110

70.328

70.328

2.110

70.328

70.328

2

.659

21.976

92.304
3

.231

7.696

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component MatrixaComponent

1

QDSU3 QDSU4

QDSD2

.923

.849

.732

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


4. Phân tích tương quan Pearson


CorrelationsQDSD

TH

GC

CLSP

SDU

THQ

CCQ

PV

Pearson Correlation

QDSD Sig. (2-tailed)

N

Pearson

TH Correlation Sig. (2-tailed)

N

Pearson

GC Correlation Sig. (2-tailed)


1

.447**

.474**

.391**

.510**

.435**

.386**

.402**


.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

139

139

139

139

139

139

139

139

.447**

1

.272**

.297**

.335**

.250**

.113

.248**

.000


.001

.000

.000

.003

.184

.003

139

140

140

140

140

140

140

140

.474**

.272**

1

.328**

.320**

.178*

.204*

.264**

.000

.001


.000

.000

.035

.016

.002CLSP


SDU


THQ


CCQ


PV

N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N

139

140

140

140

140

140

140

140

.391**

.297**

.328**

1

.253**

.269**

.238**

.186*

.000

.000

.000


.003

.001

.005

.028

139

140

140

140

140

140

140

140

.510**

.335**

.320**

.253**

1

.246**

.218**

.285**

.000

.000

.000

.003


.003

.010

.001

139

140

140

140

140

140

140

140

.435**

.250**

.178*

.269**

.246**

1

.233**

.282**

.000

.003

.035

.001

.003


.006

.001

139

140

140

140

140

140

140

140

.386**

.113

.204*

.238**

.218**

.233**

1

.368**

.000

.184

.016

.005

.010

.006


.000

139

140

140

140

140

140

140

140

.402**

.248**

.264**

.186*

.285**

.282**

.368**

1

.000

.003

.002

.028

.001

.001

.000


139

140

140

140

140

140

140

140

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


5. Hồi quy tuyến tính

Variables Entered/Removeda


Model

Variables Entered

Variables Removed

Method


1

CCQ, TH, GC, THQ, CLSP, SDUb


.


Enter

a. Dependent Variable: QDSD

b. All requested variables entered.


Model Summaryb


Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin- Watson

1

.723a

.523

.501

.43703

2.189

a. Predictors: (Constant), CCQ, TH, GC, THQ, CLSP, SDU


b. Dependent Variable: QDSD


ANOVAa


Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

27.610

6

4.602

24.093

.000b

1

Residual

25.211

132

.191
Total

52.822

138
a. Dependent Variable: QDSD

b. Predictors: (Constant), CCQ, TH, GC, THQ, CLSP, SDU

Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


(Constant)

-.139

.352


-.394

.694
TH

.189

.075

.173

2.526

.013

.772

1.295


GC

.230

.065

.236

3.530

.001

.810

1.235

1

CLSP

.079

.058

.092

1.363

.175

.792

1.263


SDU

.224

.059

.257

3.799

.000

.791

1.264


THQ

.155

.047

.215

3.299

.001

.850

1.176


CCQ

.146

.049

.190

2.964

.004

.883

1.132

a. Dependent Variable: QDSD


Collinearity Diagnosticsa


Model

Dimension

Eigenvalue

Condition Index

Variance Proportions

(Constant)

TH

GC

CLSP

SDU

THQ

CCQ


1

6.870

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


2

.034

14.261

.00

.00

.05

.02

.02

.94

.01


3

.031

14.862

.00

.04

.02

.02

.03

.00

.90

1

4

.024

16.919

.00

.00

.00

.68

.36

.00

.00


5

.018

19.619

.03

.01

.49

.25

.45

.01

.00


6

.015

21.489

.07

.52

.36

.03

.13

.05

.00


7

.009

28.186

.89

.43

.08

.00

.00

.00

.08

a. Dependent Variable: QDSD


Residuals StatisticsaMinimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

2.3941

4.8016

3.9335

.44730

139

Residual

-1.00236

1.19037

.00000

.42742

139

Std. Predicted Value

-3.441

1.941

.000

1.000

139

Std. Residual

-2.294

2.724

.000

.978

139

a. Dependent Variable: QDSD

-3.441 1.941 .000 1.000 139 Std. Residual -2.294 2.724 .000 .978 139 a. Dependent Variable: QDSD 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số