Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế - 19


6. Kiểm định One Sample T – Test  Kiểm định One Sample T – Test cho các biến 1


6. Kiểm định One Sample T – Test

Kiểm định One Sample T – Test cho các biến độc lập

Kiểm định One Sample T – Test cho biến Thương hiệu


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

TH1

140

3.98

.734

.062

TH2

140

4.02

.809

.068

TH3

140

4.01

.800

.068

TH4

140

3.91

.800

.068

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

TH1

15.770

139

.000

.979

.86

1.10

TH2

14.942

139

.000

1.021

.89

1.16

TH3

14.893

139

.000

1.007

.87

1.14

TH4

13.522

139

.000

.914

.78

1.05

Kiểm định One Sample T – Test Giá cả


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

GC1

140

4.14

.801

.068

GC2

140

4.06

.846

.072

GC3

140

3.86

.938

.079

GC4

140

3.91

.881

.074


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

GC1

16.886

139

.000

1.143

1.01

1.28

GC2

14.781

139

.000

1.057

.92

1.20

GC3

10.897

139

.000

.864

.71

1.02

GC4

12.189

139

.000

.907

.76

1.05


Kiểm định One Sample T – Test Chất lượng sản phẩm


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

CLSP1

140

3.95

.876

.074

CLSP2

140

3.82

.908

.077

CLSP3

140

3.86

.938

.079


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

CLSP1

12.833

139

.000

.950

.80

1.10

CLSP2

10.707

139

.000

.821

.67

.97

CLSP3

10.897

139

.000

.864

.71

1.02


Kiểm định One Sample T – Test Sự đáp ứng

One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

SDU1

140

4.08

.975

.082

SDU2

140

4.06

.998

.084

SDU3

140

3.99

.960

.081

SDU4

140

3.88

.844

.071


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

SDU1

13.089

139

.000

1.079

.92

1.24

SDU2

12.619

139

.000

1.064

.90

1.23

SDU3

12.155

139

.000

.986

.83

1.15

SDU4

12.322

139

.000

.879

.74

1.02


Kiểm định One Sample T – Test Tính hiệu quả


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

THQ1

140

3.91

.933

.079

THQ2

140

3.98

.993

.084

THQ3

140

3.94

.976

.082

THQ4

140

4.04

.917

.077


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

THQ1

11.596

139

.000

.914

.76

1.07

THQ2

11.666

139

.000

.979

.81

1.14

THQ3

11.343

139

.000

.936

.77

1.10

THQ4

13.367

139

.000

1.036

.88

1.19


Kiểm định One Sample T – Test Chuẩn chủ quan

One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

CCQ1 CCQ2

140

140

4.04

3.98

.940

.901

.079

.076


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

CCQ1 CCQ2

13.037

12.845

139

139

.000

.000

1.036

.979

.88

.83

1.19

1.13


Kiểm định One Sample T – Test cho biến Phục vụ


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

PV1 PV2

140

140

3.96

3.79

.928

.988

.078

.083


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

PV1 PV2

12.202

9.414

139

139

.000

.000

.957

.786

.80

.62

1.11

.95


Kiểm định One Sample T – Test cho các biến phụ thuộc

One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

QDSD2

140

3.85

.795

.067

QDSU3

140

3.80

.938

.079

QDSU4

140

4.12

.714

.060


One-Sample Test


Test Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

QDSD2

12.651

139

.000

.850

.72

.98

QDSU3

10.087

139

.000

.800

.64

.96

QDSU4

18.574

139

.000

1.121

1.00

1.24

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số