Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Loại Phân Bón Đến Tỷ Lệ Sống

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên - 6


PHẦN 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón đến tỷ lệ sống

Kết quả sự ảnh hưởng của các loại phân bón đến tỷ lệ sống của cây Ba kích tím được tổng hợp tại bảng 4.1a:

Bảng 4.1a. Tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng các công thức phân bón


CTTT

Tỷ lệ sống của cây Ba Kích Tím

15 ngày

30 ngày

45 ngày

60 ngày

75 ngày

Số

cây

%

Số

cây

%

Số

cây

%

Số

cây

%

Số

cây

%

Công

thức 1

70

97,22

70

97,22

70

97,22

70

97,22

70

97,22

Công

thức 2

70

97,22

70

97,22

70

97,2

70

97,22

70

97,22

Công

thức 3

69

95,83

69

95,83

69

95,83

69

95,83

69

95,83

Công

thức 4

66

91,67

65

90,3

65

90,3

65

90,3

65

90,3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 67 trang: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên


Dẫn liệu từ bảng 4.1a ta thấy:

Các công thức thí nghiệm khác nhau cho tỷ lệ sống của cây Ba Kích Tím là khác nhau. Ở các giai đoạn khác nhau thì tỷ lệ sống có sự thay đổi cụ thể là giảm xuống, trung bình các công thức theo dòi ngày 15 đạt tỷ lệ 97,22% đến ngày 30 tỷ lệ sống trung bình là 95,14% và không giảm nữa đến ngày 75 thì tỷ lệ sống trung bình vẫn là 95,14%. Sau 75 ngày theo dòi có thể nhận thấy


công thứ 1 và công thức 2 cho tỷ lệ sống cao nhất đạt 97,2%, công thức 4 có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 90,3%.

Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng 1

Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng 2


Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng 3


Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng 4


Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cây Ba Kích Tím sống sau 75 ngày sử dụng các công thức phân bón


Bảng 4.1b. Phân tích phương sai một nhân tố đến tỷ lệ sống của cây giai đoạn 2 tháng tuổi

Source of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

212,4636

3

70,8212153

5,383969323

0,0018509

2,703594041

Within

Groups

1210,176

92

13,1540897Total

1422,64

95


Đặt nhân tố A là các công thức phân bón ở thí nghiệm

• Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động đều lên kết quả thí nghiệm

• Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng đều lên kết quả thí nghiệm.

So sánh: ta thấy FA = 5,383969 < F05 = 2,703594

Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức là nhân tố A tác động không đồng đều đến tỷ lệ sống của cây Ba kích tím.Ảnh hưởng ở các công thức khác nhau là không giống nhau, có ít nhất một công thức tác động trội hơn các công thức còn lại.

(Hvn) của cây (cm)

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón đến sinh trưởng chiều cao cây rau cây ba kích tím được tổng hợp tại bảng 4.2a:


Bảng 4.2a. Ảnh hưởng các loại phân bón đến sinh trưởng chiều cao của cây (Hvn)


CÔNG THỨC

Sinh trưởng chiều cao (Hvn) của cây Ba Kích Tím (cm)

15

NGÀY

30

NGÀY

45

NGÀY

60

NGÀY

75 NGÀY

Công thức 1

8,642

9,978

12,126

13,95

14,14

Công thức 2

8,486

9,191

11,104

14,39

15,02

Công thức 3

7,842

9,426

10,482

13,23

13,37

Công thức 4

7,518

8,719

8,919

10,48

10,54

Trung bình

8,226

9,329

10,658

13,01

13,27


Theo kết quả từ bảng 4.2a chiều cao của cây Ba Kích Tím qua các lần đo tăng lên rò rệt. Tăng trưởng chiều cao của cây Ba Kích Tím sử dụng các công thức bón phân khác nhau là không giống nhau. Kết quả lần đo thứ 5 cho thấy chiều cao trung bình 5 lần đo cây Ba Kích Tím sử dụng công thức 2 là cao nhất đạt 15,02cm, chiều cao trung bình 5 lần đo cây Ba Kích Tím sử dụng công thức 4 là thấp nhất đạt 10,54cm.

sinh trưởng chiều cao (Hvn) của cây giai đoạn 2 tháng tuổi

Source of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

30.98507

3

10.3283565

102.4814459

1.008E-06

4.066180551

Within

Groups

0.806262

8

0.1007827Total

31.79133

11


Đặt nhân tố A là các công thức phân bón ở thí nghiệm

• Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động đều lên kết quả thí nghiệm

• Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng đều lên kết quả thí nghiệm

So sánh: ta thấy FA =102.4814> F05 = 4.066180

Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức là nhân tố A tác động không đồng đều đến sinh trưởng chiều cao của cây cây ba kích tím. Ảnh hưởng ở các công thức khác nhau là không giống nhau, có ít nhất một công thức tác động trội hơn các công thức còn lại.

Hình 4.2. Sinh trưởng chiều cao H vn của cây Ba Kích Tím 4.3. Nghiên cứu ảnh 5

Hình 4.2. Sinh trưởng chiều cao Hvn của cây Ba Kích Tím


4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởngcủa số lá Bảng 4.3a. Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởngcủa số lá


SINH TRƯỞNG SỐ LÁ CÂY BA KÍCH TÍM

CÔNG

THỨC

15

NGÀY

30 NGÀY

45

NGÀY

60 NGÀY

75

NGÀY

CT1

9,609

12,565

14,522

15,125

15,22

CT2

8,652

11,127

12,826

14,25

14,50

CT3

7,261

10,304

12,435

13,4167

13,74

CT4

6,545

8,857

9,571

9,318

9,86

TB

8,01675

10,71325

12,3385

13,027425

13,33


Từ kết quả bảng 4.3a ta thấy các công thức phân bón khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến động thái ra lá của cây cây ba kích tím Sau 75 ngày theo dòi thí nghiệm sử dụng công thức 1 cây Ba kích tím có số lá trung bình nhiều nhất đạt15,22 lá/cây, công thức 4 cây Ba Kích Tím có số lá trung bình ít nhất là 9,86 lá/cây.

Bảng 4.3b. Phân tích phương sai một nhân tố đến sinh trưởng số lá của cây giai đoạn 2 tháng tuổi


Source of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

51.44256

3

17.14752

131.2554

3.84E-07

4.066181

Within

Groups

1.045139

8

0.130642Total

52.4877

11


Đặt nhân tố A là các công thức phân bón ở thí nghiệm

• Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động đều lên kết quả thí nghiệm

• Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng đều lên kết quả thí nghiệm.

So sánh: ta thấy FA = 131.2554 > F05 = 4.066181

Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức là nhân tố A tác động không đồng đều đến sinh trưởng số lá của cây Ba kích tím. Ảnh hưởng ở các công thức khác nhau là không giống nhau, có ít nhất một công thức tác động trội hơn các công thức còn lại.

Hình 4.3. Sinh trưởng số lá của câyBa Kích Tím 4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của 6

Hình 4.3. Sinh trưởng số lá của câyBa Kích Tím

4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của phânbón đến sinh trưởng của số mầm Bảng 4.4a.Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng‌

của số mầm sau 75 ngày


LÂN LẶP

1

2

3

TRUNG BÌNH

Công thức 1

2,67

2,5

2,63

2,6

Công thức 2

2,29

2,29

2,21

2,26

Công thức 3

2,5

2,13

1,88

2,17

Công thức 4

1,88

1,54

1,42

1,61


Từ kết quả bảng 4.4a ta thấy các công thức phân bón khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến động thái ra mầm của cây Ba Kích Tím. Sau 75 ngày theo dòi thí nghiệm sử dụng công thức 1 cây ba kích tím có số mầm trung bình nhiều nhất đạt 2,6 mầm/cây, công thức 4 cây ba kích tím có số mầm trung bình ít nhất là 1,61 mầm/cây.

Bảng 4.4b. Phân tích phương sai một nhân tố đếnsinh trưởng số mầm của cây giai đoạn 2 tháng tuổi

Source of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

18,86458

3

6,288194

11,11636

2,71E-06

2,703594

Within Groups

52,04167

92

0,56567Total

70,90625

95


Đặt nhân tố A là các công thức phân bón ở thí nghiệm

• Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động đều lên kết quả thí nghiệm

• Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng đều lên kết quả thí nghiệm

So sánh: ta thấy FA = 11,11636 > F05 = 2,703594

Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức là nhân tố A tác động không đồng đều đến sinh trưởng số mầm của cây Ba Kích Tím. Ảnh hưởng ở các công thức khác nhau là không giống nhau, có ít nhất một công thức tác động trội hơn các công thức còn lại.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số