Điều Tra Ảnh Hưởng Của Chế Độ Bón Phân Đến Sinh Trưởng Của Cây Ba Kích Tím

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên - 5


- Thủy lợi

Quyết Thắng không có sông lớn chảy qua địa bàn do vậy chủ yếu chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ văn hệ thống kênh đào Núi Cốc, suối và hồ, ao trên địa bàn phục vụ cơ bản cho nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ở đây người dân sống phần đa là sản xuất nông lâm nghiệp, vì vậy công tác thủy lợi được chính quyền xã cùng với nhân dân rất quan tâm và đầu tư. Toàn xã xây dựng được 15km kênh mương đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất.Hiện nay các thôn xóm cũng đã và đang tiến hành xây dựng những đoạn kênh mương còn lại nhằm đảm bảo cho việc cung cấp nước cho sản xuất nông lâm nghiệp đạt hiệu quả tốt.

e. Kinh tế- xã hội

- Sản xuất nông nghiệp: Chiếm 80% số hộ là sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn có sự kết hợp giữa vật nuôi và cây trồng.

- Sản xuất lâm nghiệp: Từ 10 năm trở lại đây việc trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc đã được tiến hành. Hiện nay toàn xã đã phủ xanh được phần lớn diện tích đất trống đồi núi trọc. Mặc dù thu nhập từ lâm nghiệp chưa đáng kể nhưng thời điểm này có một số rừng trồng đã đủ tuổi khai thác.

- Dịch vụ: Hiện nay dịch vụ đang có sự phát triển đi lên. Nhìn chung kinh tế của xã vẫn chưa cao, quy mô sản xuất chưa lớn và chưa có kế hoạch cụ thể, rò ràng đây là một điểm hạn chế của xã. Trong xã chưa phát triển tương đối giữa các ngành, mức sống của người dân vẫn chưa đồng đều.

Trong những năm gần đây mức sống của người dân tăng lên rò rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư và phát triển đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi là lĩnh vực quan trọng để phục vụ về các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội của nhân dân trong xã.


PHẦN 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


3.1. Vật Liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu

3.1.1. Vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Là cây Ba Kích Tím Tên khoa học: Morinda officinalis How

Thuộc họ: Cà phê: Rubiaceae.

Cây giống được mua từ gia lâm - Hà Nội (cây con)

Bốn loại phân bón (phân chuồng, phân NPK, phân vi sinh)

* Phân N-P-K

Thành phần của phân bón N-P-K-S 5:10:3 - 8% có (P2O5 hữu hiệu 10%, N: 5%, K2O: 3%, S: 8 - 10%, CaO: 18 - 20%, MgO: 2 - 2,5%, SiO2: 4 - 5%, Cu:

20 - 30ppm, Zn: 40 - 50ppm). Loại phân này chủ yếu dùng để bón lót.

Phân N-P-K 5:10:3*KS

Bảng 3.1. Bảng thành phần của phân bón N-P-K 5:10:3*KS


Nitơ (N)

5%

Đồng (Cu)

20-30

ppm

Lân (P2O5)

10%

Kẽm (Zn)

40-50

ppm

Kali oxit (K2O)

3%
Lưu huỳnh (S)

8 - 10%
Canxi (CaO)

18 - 20%
Magie oxit (MgO)

2 - 2,5%
Silic điôxít (SiO2)

4 - 5%
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 67 trang: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên - 5

Loại phân này chủ yếu dùng để bón lót.

* Phân vi sinh

+ Mật độ vi sinh hữu ích: 1,0 - 109 tb/gr

+ Hàm lượng chất hữu cơ: 30%


+ Acid Humic: 9%

+ Ngoài ra còn có một số nguyên tố trung vi lượng cần thiết cho cây trồng.

* Phân chuồng

Phân gà ủ hoai mục

3.1.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu

- Địa điểm nhiên cứu: tại mô hình khoa lâm nghiệp Đại học Nông Lâm

- Thái Nguyên.

- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 10/04/2020 đến 30/06/2020.

3.2. Nội dung nghiên cứu

• Ảnh hưởng của phân bón đến tỷ lệ sống của cây Ba Kích Tím

• Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng chiều cao của cây Ba Kích Tím (Hvn).

• Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng số lá của cây Ba Kích Tím

• Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng số mầm của cây Ba Kích Tím.

• Ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng của cây Ba Kích Tím.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu

Kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan đến cây Ba Kích Tím ở trong và ngoài nước (về đặc điểm sinh thái, hình thái, sinh trưởng, năng suất, chọn giống, các biện pháp kỹ thuật gây trồng và chăm sóc …). Những tư liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên rừng từ các cơ quan, cán bộ ngành, người dân tại khu vực nghiên cứu.

Bố trí các thí nghiệm về mùa vụ trồng, mật độ trồng, phương thức trồng khác nhau nhằm đánh giá sinh trưởng, tăng trưởng của cây Ba Kích Tím tại khu vực nghiên cứu.


3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

3.3.2.1. Công tác chuẩn bị

- Giống cây

- Làm đất lên luống

- Giàn che

- Giấy A4, bút

- Thước đo chiều cao

Thí nghiệm được thực hiện theo các phương thức trồng khác nhau, 3 lần lặp/công thức, diện tích cho một công thức là 2m2 theo hố ngẫu nhiên theo khối (RCBD).

CT2

CT4

CT2

CT1

CT.2

CT1

CT.3

CT.4

CT3

Bảng 3.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm bón phân


CT.1

CT4

CT3


3.3.2.2. Bố trí thí nghiệm

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Để nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bón phân đến sinh trưởng của cây con, đề tài thử nghiệm 4 công thức thí nghiệm, 24 cây/công thức để xác định mức độ ảnh hưởng của chế độ bón phân đến sinh trưởng của cây, từ đó chọn công thức bón phân trội nhất. Cụ thể như sau:


CT 1: Phân chuồng hoai CT 2: Phân Đầu trâu (NPK)

CT 3: Phân Vi sinh (Sông Danh)

CT 4: Không bón phân (CTĐối chứng)

Từ 4 công thức sẽ chọn ra được công thức được bón bởi phân đem lại chất lượng, hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn (bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 100 - 200kg/ha, phân Đầu trâu khoảng 80 - 100kg/ha, phân Vi sinh khoảng 100 - 150kg/ha) theo khuyến cáo kỹ thuật.

Các công thức được rút thăm ngẫu nhiên: CT.1, CT.2, CT.3 và CT.4 được bón phân vớinồng độ khác nhau (bón lót bằng phân chuồng hoai khoảng 0,4kg trong một công thức, phân Đầu trâu khoảng 0,2kg trong một công thức, phân Vi sinh khoảng 0,25kg trong một công thức)

Bảng 3.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm bón phân


Lần lặplại

Công thức thí nghiệm

1

CT.3

CT.1

CT.4

CT.2

2

CT.4

CT.2

CT.1

CT.3

3

CT.1

CT.2

CT.4

CT.3


- Phương pháp theo dòi thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần lặp lại, 24 cây/công thức/1 lần lặp. Theo dòi định kỳ 10 ngày theo dòi 1 lần và đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng của cây con.

- Đo chiều cao (Hvn) sử dụng thước đo chiều cao với độ chính xác của thước là ± 0,1 đặt thước sát gốc đến hết ngọn cây.

- Số lá: Đếm số lá theo thứ tự của các cây đo chiều caocủa các công thức.

- Số mầm: Đếm số mầm theo thứ tự của các cây đo chiều caocủa các công thức.

Các chỉ tiêu theo dòi được nghi ở bảng 3.4.


Bảng 3.4. Điều tra ảnh hưởng của chế độ bón phân đến sinh trưởng của cây Ba Kích Tím

Ngày điều tra: ...................................

Người điều tra: Quan Văn Thạch

Nơi điều tra: Mô hình khoa lâm nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


STT

Số

mầm

Hvn

Số lá

Chất lượng

Ghi chú

Tốt

TB

Xấu

1
2
3
....

Tổng số cây trên 1 công thức là: 24 cây.

Tổng số cây của cảcông thức thí nghiệm là: 288 cây.

Đặc điểm cây giống được thí nghiệm: Giống cây Ba Kích Tím được mua từ giống mọc dại tự nhiên các chỉ số trung bình

Hvn = 6 Số lá = 6

Số mầm = 2

Không sâu bệnh, sinh trưởng tốt đủ tiêu chuẩn chiều cao, số lá, số mầm.

- Biện pháp kĩ thuật:

Chọn vùng bố trí thí nghiệm: Đất được chọn bố trí thí nghiệm là khu đất nằm trong khu vực quản lý của Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên.

- Làm đất:

Đất có tầng canh tác dài trên 40cm, thoát nước tốt; không ngập úng. Đất được làm kỹ, sạch cỏ, tươi xốp.


Tiến hành làm cỏ dại, phá váng (5 ngày/lần) Lên luống cao 25 - 30 cm

- Cách thức trồng:

Hàng cách hàng 30 x 30cm cây cách cây 20 x 20cm

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh: sau khi trồng xong tiến hành tưới nước đủ ấm (01 lần/ngày) để cây có thể bám rễ nhanh.

3.3.3. Các chỉ tiêu về sinh trưởng được theo dòi trong vườn ươm

- Chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao: 15 ngày đo 1 lần, dùng thước mét

để đo.


- Chỉ tiêu sinh trưởng về tỉ lên sống: 15 ngày kiểm tra 1 lần.

- Động thái ra lá: 15 ngày theo dòi 1 lần. Đếm số và đánh giá số lá trên cây.

- Động thái ra mầm: 15 ngày theo dòi 1 lần, đếm số mầm trên cây.

- Chất lượng của cây sau 1 tháng tuổi.

3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Trong đó:

* Thống kê mô tả

Thông qua việc thu thập, điều tra các số liệu, sử dụng các chỉ tiêu như chiều cao, số lá, số mầm để đánh giá sinh trưởng của cây trồng.

* Thống kê so sánh số lá, số mầm

So sánh hiệu quả của việc bón phân, khoảng cách trồng để phân tích đề tài.

- Tỷ lệ sống: Trong đó:

C% n

N


x100

C%: Tỷ lệ sống n: Số cây sống

N: Tổng số cây trồng trong mô hình.- Chiều cao trung bình của cây ở mỗi lần đo: Trong đó:


H vn


h M

Hvn : Là chiều cao trung bình của cây

h: Là tổng số đo chiều cao các cây M: là tổng số cây.

* Đánh giá chất lượng cây sau khi trồng

Cây tốt: Là cây phát triển cân đối về chiều dài, chiều cao không sâu bệnh cụt ngọn…

Cây trung bình: Là những cây có chiều cao thấp hơn so với cây tốt, cây phát triển không đều, không sâu bệnh, không cụt ngọn …

Cây xấu: Là những cây có chỉ tiêu sinh trường số lá số mầm chiều cao kém hơn cây trung bình, sâu bệnh cụt ngọn…

Số liệu sẽ được tổng hợp, xử lý và phân tích bằng microsoft Excel 2010, SPSS 13.0.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số