Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên - 8


Phụ lục 01

Anova: Tỷ lệ sống


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

70

23.33333

0.333333CT2

3

70

23.33333

0.333333CT3

3

69

23

0CT4

3

65

21.66667

0.333333

ANOVASource of

Variation


SS


df


MS


F


P-value


F crit

Between Groups

5.666667

3

1.888889

7.555556

0.010135

4.066181

Within Groups

2

8

0.25Total

7.666667

11

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 67 trang: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên

Phân tích phương sai một nhân tố đến sinh trưởng của cây Tỉ lệ sống


Chiều cao


Anova:

Chiều cao


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

33.99

11.33

0.0997CT2

3

29.413

9.804333

0.057006CT3

3

29.476

9.825333

0.367666CT4

3

26.49

8.83

0.028749

ANOVASource of

Variation


SS


df


MS


F


P-value


F crit

Between

Groups


9.586602


3


3.195534


23.10908


0.00027


4.066181

Within

Groups


1.106243


8


0.13828Total

10.69284

11


sinh trưởng số lá của cây giai đoạn 2 tháng tuổi


Anova: Số lá


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

43.78

14.59333

0.172133CT2

3

37.09

12.36333

0.180233CT3

3

37.43

12.47667

0.041633CT4

3

26.608

8.869333

0.521742

ANOVASource of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

50.58832

3

16.86277

73.65728

3.62E-06

4.066181

Within

Groups

1.831485

8

0.228936Total

52.4198

11


sinh trưởng số mầm của cây giai đoạn 2 tháng tuổi


Anova: Số mầmĐo lần 3SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

8.104

2.701333

0.0214CT2

3

6.987

2.329

0.002919CT3

3

6.739

2.246333

0.093061CT4

3

5.346

1.782

0.052869

ANOVASource of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

1.284359

3

0.42812

10.05863

0.004329

4.066181

Within Groups

0.340499

8

0.042562Total

1.624859

11


PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU


Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 1

Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 2


Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 3


Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 4Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 5

Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 6Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 7Within Groups 0.340499 8 0.042562 Total 1.624859 11 PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 8

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số