Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how tại mô hình khoa lâm nghiệp đại học Nông Lâm - Thái Nguyên - 8


Phụ lục 01

Anova: Tỷ lệ sống


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

70

23.33333

0.333333CT2

3

70

23.33333

0.333333CT3

3

69

23

0CT4

3

65

21.66667

0.333333

ANOVASource of

Variation


SS


df


MS


F


P-value


F crit

Between Groups

5.666667

3

1.888889

7.555556

0.010135

4.066181

Within Groups

2

8

0.25Total

7.666667

11

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 67 trang tài liệu này.

Phân tích phương sai một nhân tố đến sinh trưởng của cây Tỉ lệ sống


Chiều cao


Anova:

Chiều cao


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

33.99

11.33

0.0997CT2

3

29.413

9.804333

0.057006CT3

3

29.476

9.825333

0.367666CT4

3

26.49

8.83

0.028749

ANOVASource of

Variation


SS


df


MS


F


P-value


F crit

Between

Groups


9.586602


3


3.195534


23.10908


0.00027


4.066181

Within

Groups


1.106243


8


0.13828Total

10.69284

11


sinh trưởng số lá của cây giai đoạn 2 tháng tuổi


Anova: Số lá


SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

43.78

14.59333

0.172133CT2

3

37.09

12.36333

0.180233CT3

3

37.43

12.47667

0.041633CT4

3

26.608

8.869333

0.521742

ANOVASource of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between

Groups

50.58832

3

16.86277

73.65728

3.62E-06

4.066181

Within

Groups

1.831485

8

0.228936Total

52.4198

11


sinh trưởng số mầm của cây giai đoạn 2 tháng tuổi


Anova: Số mầmĐo lần 3SUMMARYGroups

Count

Sum

Average

VarianceCT1

3

8.104

2.701333

0.0214CT2

3

6.987

2.329

0.002919CT3

3

6.739

2.246333

0.093061CT4

3

5.346

1.782

0.052869

ANOVASource of

Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

1.284359

3

0.42812

10.05863

0.004329

4.066181

Within Groups

0.340499

8

0.042562Total

1.624859

11


PHỤ LỤC 04: HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU


Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 1

Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 2


Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 3


Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 4Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 5

Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 6Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 7Within Groups 0 340499 8 0 042562 Total 1 624859 11 PHỤ LỤC 04 HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU 8

Xem tất cả 67 trang.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí