Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 9

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giáo trình tham khảo

1. Tập thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, Giaó trình Kiểm Toán, NXB Lao động xã hội.(tái bản lần thứ 5).

2. Th.S Lâm Thị Hồng Hoa( 2002), Giaó trình Kiểm Toán ngân hàng, NXB Thống kê.

3.TS. Nguyễn Minh Kiều(2009), Giaó trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê ( tái bản lần thứ 2).

II. Các văn bản quy định của ngân hàng

1.Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN về Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổ chức tín dụng.

2. Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN về Ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

3. Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX về Ban hành quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

4. Quyết định số 493/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về Phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 74 trang: Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị

III. Một số thông tin trên các trang web

1. Agribank Quảng Trị(2010), Giới thiệu về Agribank Quảng Trị,link: http://agribank.quangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=search&q=gi%E1%BB%9Bi%2 0thi%E1%BB%87u%20v%E1%BB%81%20agribank%20qu%E1%BA%A3ng%20tr%E1%B B%8B&search_checkss=3b37728a2f364cf151ceae5c8f4944c0

Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 9

2. Rủi ro trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại, link: https://voer.edu.vn/m/rui-ro-trong-hoat-dong-cho-vay-ngan-hang-thuong- mai/7b3fa98c

3. Tạp chí tài chính (2013),Gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại, link:

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Gian-lan-trong-nghiep-vu-tin- dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai/25338.tctc

4. Các biện pháp hạn chế và khắc phục rủi ro cho vay ở các ngân hàng thươngmại, link: https://voer.edu.vn/m/cac-bien-phap-de-han-che-va-khap-phuc-rui-ro-cho-vay-o-

cac-ngan-hang-thuong-mai/1f956544

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số