Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp quân đội - chi nhánh Huế - 1


Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp vừa qua.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo của Trường Đại học Kinh tế Huế đã dìu dắt, truyền thụ cho tôi những kiến thức trong suốt 4 năm học vừa qua. Đó chính là cơ sở để tôi có thể thực hiện được khóa luận này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo - Thạc sĩ Lê Thị Hoài Anh, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ các anh chị nhân viên tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành một cách tốt đẹp quá trình thực tập tại Ngân hàng thời gian vừa qua.

Cuối cùng, tôi xin gửi đến gia đình, những người thân và bạn bè của tôi lời cảm ơn sâu sắc vì đã ở bên cạnh và giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn để tôi có thể hoàn thành tốt khóa luận tố nghiệp của mình.

Tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi một số hạn chế và thiếu sót, kính mong quý Thầy, Cô giáo và những người quan tâm đến đề tài này có những ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 5 năm 2014

Sinh viên


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 81 trang: Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp quân đội - chi nhánh Huế

Tôn Nữ Triều Tiên


Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp quân đội - chi nhánh Huế - 1

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp vừa qua.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo của Trường Đại học Kinh tế Huế đã dìu dắt, truyền thụ cho tôi những kiến thức trong suốt 4 năm học vừa qua. Đó chính là cơ sở để tôi có thể thực hiện được khóa luận này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo - Thạc sĩ Lê Thị Hoài Anh, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ các anh chị nhân viên tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành một cách tốt đẹp quá trình thực tập tại Ngân hàng thời gian vừa qua.

Cuối cùng, tôi xin gửi đến gia đình, những người thân và bạn bè của tôi lời cảm ơn sâu sắc vì đã ở bên cạnh và giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn để tôi có thể hoàn thành tốt khóa luận tố nghiệp của mình.

Tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi một số hạn chế và thiếu sót, kính mong quý Thầy, Cô giáo và những người quan tâm đến đề tài này có những ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!


Huế, tháng 5 năm 2014

Sinh viên


Tôn Nữ Triều Tiên


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ, LƯU ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU viii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ v

1.1.Lý do chọn đề tài 1

1.2.Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3.Đối tượng nghiên cứu 3

1.4.Phạm vi nghiên cứu 3

1.5.Phương pháp nghiên cứu 3

1.6.Kết cấu đề tài nghiên cứu 4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 5

1.1.1.Khái niệm 5

1.1.2.Quy trình kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 5

1.1.3.Sự cần thiết và mục đích của kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 6

1.1.4.Các yếu tố đánh giá chất lượng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 7

1.1.5.Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHDN của NHTM 8

1.2.Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 10


1.2.1.Khái niệm 10

1.2.2.Đặc điểm 10

1.2.3.Phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 11

1.2.4.Hậu quả của rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 12

1.3.Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 13

1.3.1.Ngân hàng thương mại 13

1.3.2.Hoạt động cho vay 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CN HUẾ 22

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội –Chi nhánh Huế 22

2.1.1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 22

2.1.2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế 22

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHDN tại MB – Huế 36

2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay đối với KHDN tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 36

2.2.2. Thực trạng về quy trình tín dụng trong cho vay tại MB - Huế 47

2.2.3. Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHDN tại MB - Huế 54

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CN HUẾ 68

3.1. Đánh giá chung về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHDN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế 68


3.1.1.Ưu điểm 68

3.1.2. Nhược điểm 69

3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHDN tại MB Huế 70

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73

1. Kết luận 73

2. Kiến nghị 73

3. Hướng nghiên cứu đề tài trong thời gian tới 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC‌


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


MB Ngân hàng TMCP Quân đội

NH Ngân hàng

KH Khách hàng

CN Chi nhánh

CV Chuyên viên

HĐ Hợp đồng

GĐ Giám đốc

PGĐ Phó Giám đốc

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thương mại cổ phần

NHTM Ngân hàng thương mại

NHNN Ngân hàng Nhà nước

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

KHCN Khách hàng cá nhân

QHKH Quan hệ khách hàng

HTQHKH Hỗ trợ quan hệ khách hàng

TĐTD Thẩm định tín dụng

QLTD Quản lý tín dụng

CBTD Cán bộ tín dụng

TCKT Tổ chức kinh tế

UTĐT Ủy thác đầu tư

TSĐB Tài sản đảm bảo

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

QTRR Quản trị rủi ro


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động tại MB - CN Huế giai đoạn 2011 - 2013 27

Bảng 2.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn tại MB - Huế giai đoạn 2011 - 2013 30

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của MB - CN Huế giai đoạn 2011 – 2013 ...33 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay KHDN tại MB trong giai đoạn 2011 - 2013 37

Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay của KHDN theo phân loại tại MB - CN Huế giai đoạn 2011 - 2013 41

Bảng 2.6: Doanh số cho vay của KHDN tại MB - CN Huế giai đoạn 2011 - 2013 43

Bảng 2.7: Bảng doanh số thu nợ của KHDN tại MB – Huế giai đoạn 2012 - 2013 45


DANH MỤC SƠ ĐỒ, LƯU ĐỒ, BIỂU ĐỒ

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay 11

Sơ đồ 1.2: Quy trình tín dụng 18

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại MB Huế 24

LƯU ĐỒ

Lưu đồ 2.1: Quy trình tín dụng tại MB Huế 48

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Tình hình lao động theo giới tính tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 ..28 Biểu đồ 2.2: Tình hình thu nhập và chi phí tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 34

Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013...38 Biều đồ 2.4: Tình hình dư nợ theo loại tiền tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 38

Biểu đồ 2.5: Tình hình doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 44

Biểu đồ 2.6: Tình hình doanh số thu nợ theo ngành kinh tế tại MB Huế qua 3 năm 2011 - 2013 47


TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


Đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng trong cho vay là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất và cũng tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Trong giai đoạn nền kinh tế nhiều biến động và khó khăn hiện nay, việc kiểm soát những rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay lại càng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp, đối tượng có vai trò to lớn và được xem như huyết mạch của nền kinh tế. Do vậy, luận văn tốt nghiệp: “Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế” được thực hiện với 3 nội dung chính. Thứ nhất hệ thống hoá những vấn đề lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại. Tiếp theo, đề tài tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế. Cuối cùng, dựa trên cơ sở những đánh giá, đề tài đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế.


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài‌


Trước bối cảnh thế giới đang chuyển mình thay đổi từng ngày, nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa sâu rộng, Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít những thách thức đòi hỏi nền kinh tế phải không ngừng nỗ lực vươn xa hơn nữa. Trong đó, Ngân hàng cũng nhận thức được thách thức trong quá trình hội nhập là rất lớn bởi nó là một mắt xích quan trọng tạo nên sự thay đổi nhịp nhàng của nền kinh tế.

Đất nước càng hội nhập và phát triển thì nhu cầu về vốn càng cao và không thể phủ nhận một điều rằng Ngân hàng thương mại là một kênh dẫn vốn quan trọng nhất cho nền kinh tế Việt Nam. Nó đóng vai trò đặc biệt to lớn đối với việc ổn định và phát triển của một đất nước. Hoạt động ngân hàng vì thế rất nhạy cảm và luôn đối diện với rủi ro.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng càng không thể tránh khỏi, đặc biệt khi những rủi ro này có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Trong đó, rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay là lớn nhất bởi trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng của ngân hàng thường phát sinh từ những rủi ro này. Chỉ một sự tác động nhỏ của nền kinh tế quốc tế hoặc rủi ro không đáng có trong hoạt động kinh doanh có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng đòi hỏi phải hoạt động đủ mạnh và hiệu quả trong khâu kiểm soát rủi ro. Nếu hệ thống ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì cơ chế kiểm soát được ví như “thần kinh trung ương” của ngân hàng thương mại. Và kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay lại càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi hoạt động cho vay là đầu mối trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thương mại. Tính quan trọng của hoạt động cho vay được thể hiện trước hết mang lại nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của ngân hàng thương mại (chiếm 70% đến 80% tổng thu nhập). Bên cạnh đó, nhờ hoạt động này mà NHTM có thể bán chéo sản phẩm, tạo nền tảng thu hút hỗ trợ cho các hoạt động khác như bảo lãnh, thanh toán quốc tế,chuyển tiền,…Mặt khác, xuất phát từ nhu


cầu rất lớn về vốn để mở rộng sản xuất và thực hiện tốt về chiến lược kinh doanh mà không phải doanh nghiệp nào cũng tự đáp ứng được, cho vay doanh nghiệp thường chiếm tỷ lệ lớn trong cho vay tại hầu hết các ngân hàng.

Việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo phạm vi rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động cho vay, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có năng lực tài chính lành mạnh và kiểm soát rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo được niềm tin ở khách hàng, nâng cao uy tín và vị thế đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đây là điều vô cùng quan trọng giúp các ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững

Nhận thức được tính cấp thiết đó, trên cơ hội được thực tập tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế, tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu‌

Đề tài được thực hiện nhằm 3 mục tiêu sau:

Thứ nhất, hệ thống hoá những vấn đề lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại.

Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế.


1.3. Đối tượng nghiên cứu‌

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Huế.

1.4. Phạm vi nghiên cứu‌

- Về không gian: Để thực hiện đề tài này, tôi sử dụng số liệu từ chi nhánh của Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Huế.

- Về thời gian: Số liệu được sử dụng cho đề tài được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013.

1.5. Phương pháp nghiên cứu‌

Để thực hiện đề tài, tôi đã tiến hành nghiên cứu theo các phương pháp sau:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tìm hiểu những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu thông qua các tài liệu như sách báo, thông tin qua mạng Internet, các tài liệu tập huấn của Ngân hàng, các tài liệu liên quan.

Phương pháp thu thập số liệu: Là phương pháp thu thập thông tin sử dụng cho bài nghiên cứu. Số liệu được thu thập trực tiếp từ chi nhánh ngân hàng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013.

Phương pháp xử lý, phân tích tài liệu

Với những số liệu thô được đơn vị cung cấp, tôi tiến hành xử lý dựa trên những kiến thức và hiểu biết của bản thân bằng các phương pháp:

- Phương pháp so sánh: Dựa trên số liệu, tiến hành so sánh, đối chiếu để tìm ra sự tăng giảm về cả tuyệt đối và tương đối.

- Phương pháp phân tích: Dựa trên những số liệu có sẵn để phân tích những biến động, đánh giá các vấn đề liên quan đến phạm vi đề tài, xác định nguyên nhân của biến động để tìm ra giải pháp.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp: Thống kê những thông tin, số liệu thu thập được để từ đó tập hợp những thông tin, số liệu cần thiết cho đề tài và rút ra những kết luận, đánh giá cần thiết.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số