Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 23


Phụ lục 3 PHIẾU HỎI Ý KIẾN

Tôi đang thực hiện luận án Tiến sĩ với đề tài: "Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015", rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí với việc hỏi ý kiến một số vấn đề dưới đây:


TT

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN

1.

Họ và tên:

2.

Năm sinh:

3.

Giới tính:

4.

Dân tộc

5.

Ngày vào đảng chính thức:

6.

Trình độ văn hóa (Giáo dục phổ thông):

7.

Trình độ chuyên môn:

8.

Chuyên ngành được đào tạo:

9.

Loại hình đào tạo:

10.

Trình độ lý luận chính trị:

11.

Trình độ ngoại ngữ:

12.

Trình độ tin học:

13.

Cơ quan công tác

14.

Chức vụ Đảng:

15.

Chức vụ chính quyền:

16.

Chức vụ đoàn thể:

TT

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ


17.

Căn cứ vào Nghị quyết số 05, ngày 14/01/2005 của tỉnh ủy Đắk Lắk về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, tổ chức cơ sở đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt có xây dựng nghị quyết riêng để lãnh đạo không?

18.

Theo đồng chí, trong công tác tuyển chọn cán bộ dân tộc thiểu số có gặp khó khăn không? Khó khăn lớn nhất là gì?

19.

Theo đồng chí, trong công tác quy hoạch cán bộ dân tộc thiểu số có gặp khó khăn không? Khó khăn lớn nhất là gì?

20.

Theo đồng chí, trong công tác bố trí cán bộ dân tộc thiểu số có gặp khó khăn không? Khó khăn lớn nhất là gì?

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 195 trang: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 23


21.

Theo đồng chí, trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số có gặp khó khăn không? Khó khăn lớn nhất là gì?

22.

Theo đồng chí, thực hiện chế độ, chính sách dành cho cán bộ dân tộc thiểu số có gặp khó khăn không? Khó khăn lớn nhất là gì?

23.

Theo đồng chí, cần đổi mới nội dung gì trong công tác cán bộ dân tộc thiểu số hiện nay?

24.

Theo đồng chí, cần đặc biệt lưu ý điều gì trong công tác cán bộ dân tộc thiểu số hiện nay?

25.

Theo đồng chí, trong công tác cán bộ dân tộc thiểu số có thể vận dụng khác quy định không?

26.

Theo đồng chí, có nên quy định một số ngành nghề không thực hiện ưu tiên cán bộ dân tộc thiểu số không?

27.

Theo đồng chí, có nên tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ngay ở các cấp học không?

28.

Theo đồng chí, ưu điểm lớn nhất của cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ quan đồng chí là gì?

29.

Theo đồng chí, hạn chế lớn nhất của cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ quan đồng chí là gì?

30.

Theo đồng chí, có hay không có sự ỷ nại của cán bộ dân tộc thiểu số khi được ưu tiên?

31.

Theo đồng chí, có hay không có việc ngại công tác xa nhà của cán bộ dân tộc thiểu số?

32.

Theo đồng chí, có nên tổ chức các lớp học tiếng việt cho cán bộ dân tộc thiểu số không?

33.

Theo đồng chí, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong cơ quan đồng chí đã đạt được theo quy định chưa?

34.

Theo đồng chí, mức sống gia đình của cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ quan đồng chí hiện nay ở mức nào?

35.

Tỉnh ủy Đắk Lắk có đang triển khai góp ý các quy định về công tác cán bộ và chính sách cán bộ không?

36.

Tỉnh ủy Đắk Lắk có đang triển khai góp ý các quy định về công tác cán bộ và chính sách cán bộ không?

37.

Đánh giá chung về công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ quan đồng chí?


Phụ lục 4

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ


TT


Tên

Tổng số biên chế được giao

Tổng số cán bộ hiện có

Nữ

Dân tộc thiểu số

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Sở LĐTBXH

224

213

2131

147

472

Sở Văn hóa TTDL

386

362

36221

219

93

Sở Công thương

182

182

1822

28

84

Sở Tài nguyên MT

121

100

1001

14

45

Sở Nội vụ

97

93

933

39

96

Sở Ngoại vụ

32

32

321

17

Sở Tài chính

79

79

792

28

88

Sở Xây dựng

124

117

11721

219

Sở Nông nghiệp & PTNT

791

791

79118

1872

7210

Sở Kế hoạch và ĐT

71

71

714

411

Sở Khoa học và CN

71

71

712

2878

87812

Sở Y tế

5,820

5,610

5,610491

491345

34513

Sở Giáo dục và ĐT

4,982

4,982

4,982217

21713

1314

Sở Tư pháp

115

110

1104

41

115

Sở Giao thông VT

94

94

948

816

Sở Thông tin TT

67

61

6117

Thanh tra tỉnh

50

50

503

36

618

Ban Dân tộc

27

27

275

516

1619

BQL các KCN tỉnh

42

42

422

23

320

VP UBND tỉnh

95

95

955

59

921

VP Đoàn ĐBQH & HĐND

42

39

394

422

2222

Đài Phát thanh và TH

119

114

1149

96

6174
TT


Tên

Tổng số biên chế được giao

Tổng số cán bộ hiện có

Nữ

Dân tộc thiểu số

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

23

Trường CĐSP

179

140

1403

331

3124

Trường CĐ nghề TNDTTN

253

253

25314

149

925

Trường CĐ Văn hóa NT

134

129

1295

58

826

Trường CĐ Nghề ĐL

167

151

1511

11

127

Trung tâm Phát triển QĐ

31

31

311

1156


156


28

TX Buôn Hồ

2,201

2,040


1,593

447

129


117

12

268


178

90

29

Huyện M'Đrắk

1,709

1,673


1,377

296

134


124

10

295


234

61

30

Huyện Cư Kuin

2,308

2,302


2,108

194

176


172

4

348


325

23

31

Huyện Ea H'Leo

2,520

2,502


2,216

286

168


158

10

326


250

76

32

Huyện Krông Năng

2,462

2,462


2,178

284

151


125

26

225


177

48

33

Huyện Krông Bông

2,063

2,063


1,729

334

35


22

13

350


286

64

34

Huyện Krông Pắc

4,138

4,138


3,746

392

175


170

5

188


155

33

35

Huyện Ea Kar

2,571

2,571


2,183

388

122


108

14

218


164

54

36

Huyện Krông Ana

1,823

1,769


1,575

194

138


132

6

246


228

18

37

Huyện Buôn Đôn

1,554

1,554


1,383

171

190


176

14

404


360

44

38

Huyện Lắk

1,474

1,242


977

265

184


157

27

328


194

134

39

Huyện Ea Súp

1,860

1,860


1,624

236

122


109

13

126


80

46

40

Huyện Krông Búk

1,297

1,266


1,102

164

65


56

9

466


427

39

41

Huyện Cư M'Gar

2,979

3,080


2,670

410

262


235

27

484


363

121

42

TP Buôn Ma Thuột

4,262

4,262


3,785

477

307


290

17

4,764

1,359

3,363

42

Tổng

49,616

48,823

14,039

30,246

4,538

3,173

815

2,151

207

10,730

2,897

6,940

893

Tỷ lệ %


98.40

28.75

61.95

9.29

6.50

25.69

67.79

6.52

21.98

27.00

64.68

8.32


Nguồn: Thống kê cán bộ dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


175


Phụ lục 5

BIỂU THỐNG KÊ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ LÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝTT


Tên


Tổng số


Dân tộc thiểu số

Cấp tỉnh

Cấp Sở, huyện

Cấp Phòng

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ


CẤP TỈNH: 1

1

Sở Tài nguyên MT

29

31


2


2

Sở Văn hóa TTDL

58

101


9

2

3

Sở Công thương

66

2

2


4

Sở Xây dựng

23

31


2


5

Sở Nội vụ

25

42

1

2


6

Sở NN và PTNT

61

3

3

1

7

Sở Kế hoạch và ĐT

30

1

1


8

Sở Y tế

145

142


12

1

9

Sở Giáo dục và ĐT

271

211

1

20

10

10

Sở Tư pháp

34

11


1


11

Sở Khoa học và CN

33

3

3

1

12

Sở Tài chính

30

1

1


13

Sở Giao thông VT

23

31


2


14

Sở LĐTBXH

24

11
15

Thanh tra tỉnh

24

31


2

1

16

VP UBND tỉnh

34

4

2

1

1


1


17

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

19

3

1


2

218

Ban Dân tộc

12

52


3

1

19

BQL các KCN tỉnh

9

2

2

1

20

Trường CĐ nghề TNDTTN

35

71


6

2

21

Trường CĐ Văn hóa NT

21

4

4

1

176
TT


Tên


Tổng số


Dân tộc thiểu số

Cấp tỉnh

Cấp Sở, huyện

Cấp Phòng

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

22

Trường CĐ Nghề ĐL

33

2

2


23

Trường CĐSP ĐL

17

1

1


24

Đài Phát thanh và TH

25

21


1

1

Tổng

1,081

103

3

1

19

4

82

22

Tỷ lệ %


10

0

0

2

0

8

2

TT

CẤP HUYỆN: 2

1

Huyện Krông Búk

50

122


10

1

2

Huyện M'Đrắk

152

92


7

4

3

Huyện Cư Kuin

47

83

2

5

2

4

Huyện Krông Năng

13

52


3

1

5

Huyện Ea H'Leo

42

52


3


6

Huyện Krông Bông

167

112

2

9

4

7

Huyện Krông Pắc

52

61


5

1

8

Huyện Krông Ana

37

52


3

2

9

Huyện Ea Kar

54

41


3

1

10

Huyện Lắk

127

27
1

26

6

11

Huyện Ea Súp

49

31


2

2

12

Huyện Buôn Đôn

53

124

1

8

1

13

Huyện Cư M'Gar

51

7

7


14

TP Buôn Ma Thuột

75

2

2

1

15

TX Buôn Hồ

187

242

1

22

9


Tổng

1,156

14024

7

115

35

Tỷ lệ %


122

1

10

3

Tổng của 1+2

2,237

243

3

1

43

11

197

57

Tỷ lệ %


11

0

0

2

0

9

3


177
TT


Tên


Tổng số


Dân tộc thiểu số

Cấp tỉnh

Cấp Sở, huyện

Cấp Phòng

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

TT

CẤP XÃ: 3

1

Huyện Krông Búk

81

212

Huyện M'Đrắk

149

343

Huyện Cư Kuin

92

154

Huyện Krông Năng

25

255

Huyện Krông Bông

157

356

TX Buôn Hồ

271

457

Huyện Krông Pắc

196

398

Huyện Krông Ana

33

89

Huyện Ea Kar

193

3310

Huyện Ea Súp

119

2611

Huyện Lắk

128

8012

Huyện Ea H'Leo

144

5113

Huyện Buôn Đôn

87

3214

Huyện Cư M'Gar

121

11315

TP Buôn Ma Thuột

63

9Tổng

1,859

566Tỷ lệ %


30Tổng của 1+2+3

4,096

809Tỷ lệ %


20
Nguồn: Thống kê cán bộ dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


178


Phụ lục 6

BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐTT


Tên


Tổng số

Ngạch công chức

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị


Đảng viên

CVCC

hoặc tương đương

CVC

hoặc tương đương

CV

hoặc tương đương

CS-NV

hoặc tương đương

Sau đại học

Đại học Cao đẳng


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


Cử nhân


Cao cấp


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


CẤP TỈNH: 1

1

Sở VHTTDL

51

1

1

57

2

1


4

4

2

Sở Công thương

774

3
1

2


4

2

3

Sở Tài nguyên MT

7


1

4


1

4
1

1


3


4

4

Sở LĐTBXH

3


1

2


1

1

1
1

1


1


5

Sở Nội vụ

8

1

1

5

1


8

53

6

6

Sở Y tế

882


5

2


4

3

5

27

7

Sở Giáo dục và ĐT

3468


3

5

2

2

4


5

8

Sở KH và CN

533


1

2


1

9

Sở Tư pháp

611

1
1

10

Sở Tài chính

888

17

2

11

Sở Xây dựng

64

2


4

2
3
4

12

Sở NN và PTNT

87


2

30

40

2

29

38

38

4

60


37

13

Sở Kế hoạch ĐT

222

1

12

14

Sở Giao thông VT

8


1

4

3


62


2

15

15

Thanh tra tỉnh

6

1


4

1


6

2


4


5

16

VP UBND tỉnh

10


3

4

2

2

6

11

3

3

2


6

17

Đoàn ĐBQH và HĐND

6

2


46

4

26

18

BQL các KCN tỉnh

4


1

12

1
2

19

Ban Dân tộc

14


2

7

5


9

3

2


2

2

1


9

7

Tổng

1,466

5

18

105

54

13

114

48

5

2

4

45

21

75

28

106

Tỷ lệ %


0.34

1.23

7.16

3.68

0.89

7.78

3.27

0.34

0.14

0.27

3.07

1.43

5.12

1.91

7.23

179

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 20/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *