Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 24
TT


Tên


Tổng số

Ngạch công chức

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị


Đảng viên

CVCC

hoặc tương đương

CVC

hoặc tương đương

CV

hoặc tương đương

CS-NV

hoặc tương đương

Sau đại học

Đại học Cao đẳng


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


Cử nhân


Cao cấp


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo

TT

CẤP HUYỆN: 2

1

Huyện Krông Búk

8913

6


13

5


1


6

4

2

7

15

2

Huyện M'Đrắk

170


1

8

5


9

5
5

1


8

14

3

Huyện Cư Kuin

24013

7


16

3


1


6

7

2

5

19

4

Huyện Ea H'Leo

318


1

8

4


8

4

1


2

2

2


7

7

5

Huyện Krông Năng

261


1

14

2


15

2
5

2

3

7

15

6

Huyện Krông Bông

1719

5


9

3


2


2

1


11

14

7

Huyện Krông Pắc

2958

5


8

5
4

4

2


10

8

Huyện Krông Ana

1599

1


9

1
4

2


4

7

9

Huyện Ea Kar

158


2

5

1


7

1
4

3

1


8

10

Huyện Buôn Đôn

251


1

20

12


21

8

3

1


6

8

3

16

27

11

Huyện Lắk

5321111

3

2


6

8

12

Huyện Ea Súp

197


1

5

4


6

1

32

2

4

2

7

13

Huyện Cư M'Gar

417


1

89

3

37

14

TP Buôn Ma Thuột

3635

4

2

3

2


2


1

5


3

7

15

TX Buôn Hồ

178


1

18

5


21

32

6

10

4

2

24

Tổng

3,799


9

154

61

2

165

43

7

7

4

59

56

21

78

189

Tỷ lệ %0.24

4.05

1.61

0.05

4.34

1.13

0.18

0.18

0.11

1.55

1.47

0.55

2.05

4.97

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 195 trang: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 24


180
TT


Tên


Tổng số

Ngạch công chức

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị


Đảng viên

CVCC

hoặc tương đương

CVC

hoặc tương đương

CV

hoặc tương đương

CS-NV

hoặc tương đương

Sau đại học

Đại học Cao đẳng


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


Cử nhân


Cao cấp


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo

TT

CẤP XÃ: 3

1

Huyện Krông Búk

398

31


8

16


15


2

22


15

31

2

Huyện M'Đrắk

616

55


6

27

1

27


5

27

9

20

45

3

Huyện Ea H'Leo

7615

37


15

37

3

21


6

43

11

16

65

4

Huyện Cư Kuin

232

18


2

15

2

4


2

14


7

21

5

Huyện Krông Năng

488

40


8

36

2

21519

6

Huyện Krông Bông

646

58


6

36

2

20


5

28

8


51

7

Huyện Krông Pắc

3311

22


11

13

93

25

5


27

8

Huyện Krông Ana

184

14


4

8

61

12

2


16

9

Huyện Ea Kar

539

24


9

17

10

17


4

36

4

9

48

10

Huyện Buôn Đôn

4412

25


12

25

9

1


3

32


9

40

11

Huyện Ea Súp

463

28


3

28

29

5


37

12

Huyện Lắk

1247

48


7

48

8

61


5

67

14

38

98

13

Huyện Cư M'Gar

12114

55


14

55
2

60

11


88

14

TP Buôn Ma Thuột

4211

14


11

14

1

16


6

15

6

15

32

15

TX Buôn Hồ

909

35


9

35

13

33


2

29

25

34

60

Tổng

882125

504


125

410

66

217


46

454

100

163

678

Tỷ lệ %
14.17

57.14


14.17

46.49

7.48

24.60


5.22

51.47

11.34

18.48

76.87

Tổng của 1+2+3

6,147

5

27

384

619

15

404

501

78

226

8

150

531

196

269

973

Tỷ lệ %


0.08

0.44

6.25

10.07

0.24

6.57

8.15

1.27

3.68

0.13

2.44

8.64

3.19

4.38

15.83


Nguồn: Thống kê cán bộ dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


181


Phụ lục 7

BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐTT


Tên


Tổng số

Hạng chức danh nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị


Đảng viên

CVCC

hoặc tương đương

CVC

hoặc tương đương

CV

hoặc tương đương

CS-NV

hoặc tương đương

Sau đại học

Đại học Cao đẳng


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


Cử nhân


Cao cấp


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


CẤP TỈNH: 1

1

Sở LĐTBXH

222

1

1
2

Đài Phát thanh và TH

168

8


8

6

2
8

6


4

3

Sở Tài nguyên MT

71

1


1

1

1


1


4

Sở Văn hóa TTDL

51


3

12

29

1

17

22

41

1


42

18

5

Sở Ngoại vụ

111
1


6

Sở Y tế

882


3

274

598

3

285

482

90

15

2

4

51

302

516

197

7

Sở Giáo dục và ĐT

346271

18

10

261

9

9
48

202

90

25

8

Sở Khoa học và CN

51

1


1


1

1

1

2

9

Sở Tư pháp

6


5
5
5


10

Sở NN và PTNT

8714

1

1

13

1
2

3

10


3

11

VP UBND tỉnh

1011


1
12

BQL các KCN tỉnh

422

1


1


1

13

Trường CĐ nghề

TNDTTN

31


1


30

3

20

3

3

2


3


18

10

6

14

Trường CĐSP

6


6
66


2

15

Trường CĐ Văn hóa NT

9


1

8


4

5

3

16

Trường CĐ Nghề ĐL

83

5

1

3

4

1

3

4


17

Trung tâm Phát triển QĐ

111


11

Tổng

1,472


19

599

691


632

528

109

17

2

12

116

549

670

262

Tỷ lệ %1.29

40.69

46.94


42.93

35.87

7.40

1.15

0.14

0.82

7.88

37.30

45.52

17.80

182
TT


Tên


Tổng số

Hạng chức danh nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị


Đảng viên

CVCC

hoặc tương đương

CVC

hoặc tương đương

CV

hoặc tương đương

CS-NV

hoặc tương đương

Sau đại học

Đại học Cao đẳng


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo


Cử nhân


Cao cấp


Trung cấp


Sơ cấp

Chưa đào tạo

TT

CẤP HUYỆN: 2

1

Huyện Krông Búk

12823

47


23

4770

8

2

Huyện M'Đrắk

15650

106


50

103

1

22

1

153

31

3

TX Buôn Hồ

17886

68


86

68

1

85

1

53

4

Huyện Ea H'Leo

39492

302


165

139

1
350

5

Huyện Krông Năng

261108

129


108

117

2

1032

5

120

134

6

Huyện Krông Bông

23511

146


31

126

5


152

86

7

Huyện Krông Pắc

318128

144


128

144

1466

8

Huyện Krông Ana

159


1

45

103


43

100

5
14

9

Huyện Ea Kar

21166

76


66

76

957

10

Huyện Lắk

532244

83


244

81


2


1

119


207

254

11

Huyện Ea Súp

19792

91

1

91

88

3
11

55


55

12

Huyện Buôn Đôn

251110

108


111

107

1

12


216

116

13

Huyện Cư M'Gar

417115

286


131

270

7
10


398

25

14

TP Buôn Ma Thuột

363192

171


192

137

7

183


351

105

15

Huyện Cư Kuin

26355

165


68

152

1

1


46

Tổng

4,063


1

1,417

2,025

1

1,537

1,755

27

33


1

213

147

1,668

1,090

Tỷ lệ %0.02

34.88

49.84

0.02

37.83

43.19

0.66

0.81


0.02

5.24

3.62

41.05

26.83

Tổng của 1+2

5,535


20

2,016

2,716

1

2,169

2,283

136

50

2

13

329

696

2,338

1,352

Tỷ lệ %0

36

49

0

39

41

2

1

0

0

6

13

42

24


Nguồn: Thống kê cán bộ dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


183


Phụ lục 8

BIỂU THỐNG KÊ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐTT


Tên

Trong nước


Nước ngoài


Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Kỹ năng nghiệp vụ


Tin học


Ngoại ngữ

Bồi dưỡng, tâp huấn khác

Cử nhân

Cao cấp

Trung cấp

QLNN

chương trình CVCC

QLNN

chương trình CVC

QLNN

chương trình CV


CẤP TỈNH: 1

1

Sở Tài nguyên MT


1

1

1

1

1

1

3

2

1

7


2

Sở Văn hóa TTDL

2


4

2

1

7

1

638


3

Sở Ngoại vụ1


4

Sở Công thương


15

Sở Nội vụ


2


55


6

Sở Y tế

6

3

1

2

0

1

0

7

0

0

9

0

7

Sở Tư pháp5


8

Sở Tài chính114

5

2


9

Sở Giáo dục và ĐT

21


2

1521


10

Sở Xây dựng12

1

1

11

Sở Khoa học và CN

212

2

5

5

5


12

Sở NN và PTNT

13

Sở Kế hoạch và ĐT1
2

2
1

14

Sở Giao thông VT

1


1

22


15

Thanh tra tỉnh2


1

1

2

5

6

4

5


16

Ban Dân tộc11


1


717

BQL các KCN tỉnh22


1


1

4


18

VP UBND tỉnh

1
233


19

VP Đoàn ĐBQH& HĐND

1
1


3


184
TT


Tên

Trong nước


Nước ngoài


Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Kỹ năng nghiệp vụ


Tin học


Ngoại ngữ

Bồi dưỡng, tâp huấn khác

Cử nhân

Cao cấp

Trung cấp

QLNN

chương trình CVCC

QLNN

chương trình CVC

QLNN

chương trình CV

20

Đài PTTH1

3

2

2

14


21

Trường CĐSP3


22

Trường CĐ Văn hóa NT

1


1
9


23

Trường CĐ Nghề ĐL

6


1
1

6

4

4

6


24

Trung tâm PTQĐ
1

Tổng

41

4

19

22

5

19

12

47

24

29

141

1

TT

CẤP HUYỆN: 2

1

Huyện Krông Búk


1

4

0

1

2

3

3

0

1

15

0

2

Huyện M'Đrắk5

24

147

16

10

28


3

Huyện Cư Kuin

4


124

Huyện Ea H'Leo


1


159


5

Huyện Krông Năng4

47


2

5

4

204

184

98


6

Huyện Krông Bông2

1

7

Huyện Krông Pắc1

47

1

8

Huyện Krông Ana5

3


3

2

29

9

9

6


9

Huyện Ea Kar

22


2

2

22

12

22


10

Huyện Lắk

36


3

52

2015


11

Huyện Ea Súp

14


3

12


1

2


11

812

Huyện Buôn Đôn

1


2


13

Huyện Cư M'Gar3

3


3

3


14

TP Buôn Ma Thuột1

11
2


15

TX Buôn Hồ


1


34


Tổng

76

1

34

76

2

15

24

225

262

224

206

1


185
TT


Tên

Trong nước


Nước ngoài


Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Kỹ năng nghiệp vụ


Tin học


Ngoại ngữ

Bồi dưỡng, tâp huấn khác

Cử nhân

Cao cấp

Trung cấp

QLNN

chương trình CVCC

QLNN

chương trình CVC

QLNN

chương trình CV

TT

CẤP XÃ: 3

1

TX Buôn Hồ
14

2

Huyện Cư Kuin

17

3

Huyện Ea H'Leo6

43
3

25

9

3


4

Huyện Krông Năng
1540

7

18

12

20


5

Huyện Krông Bông

20


5

2815
7


6

Huyện Krông Pắc3

25
28

11

12

28


7

Huyện Ea Kar

49


4

36

38

36

49


8

Huyện Krông Ana
17

9

Huyện Lắk

0
10

Huyện Ea Súp

2622

3

311

Huyện M'Đrắk
2
118


12

Huyện Buôn Đôn

33

13

Huyện Cư M'Gar2

60

14

TP Buôn Ma Thuột
1

Tổng

99

0

20

238

0

0

55

84

95

72

115

0

Tổng của 1+2+3

216

5

73

336

7

34

91

356

381

325

462

2


Nguồn: Thống kê cán bộ dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


186

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 20/03/2023
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *