Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 22


124. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2016), Báo cáo số 51-BC/BTCTU, ngày 26/8/2016 về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố, Đắk Lắk.

125. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2016), Báo cáo số 89-BC/TU, ngày 27/6/2016 về tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015) và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2016-2020). Đắk Lắk.

126. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2017), Các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015 Tập III (2014-2015), Đắk Lắk.

127. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2017), Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đắk Lắk.

128. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2017), Báo cáo số 161-BC/TU, ngày 15/2/2017 về tình hình thực hiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đắk Lắk.

129. Tỉnh ủy Gia Lai (2016), “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số ở miền Nam tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2016)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Pleiku.

130. Nguyễn Minh Tuấn (2012), Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.

131. Đình Toán (2010), Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức, cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới”, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.

132. Lô Quốc Toản (2010), Phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 195 trang: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015

133. Nguyễn Thị Tứ (1993), Mấy vấn đề chủ yếu của chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


134. Nguyễn Thị Thanh (2010), Đảng lãnh đạo thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ năm 1998 đến năm 2008, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội.

135. Nguyễn Đăng Thành chủ biên (2010), Đặc điểm nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

136. Nguyễn Đăng Thành (2012), Phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

137. Lê Phương Thảo, Nguyễn Cúc và Doãn Hùng (2005), Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Luận cứ và giải pháp, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

138. Nghiệm Ngạn Thân (2015), Phát hiện và sử dụng nhân tài, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

139. Lê Ngọc Thắng (2010), Sự phát triển vùng dân tộc thiểu số Việt Nam sau hội nhập, NXB Công thương, Hà Nội.

140. Trần Đình Thắng (2013), Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

141. Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu (2009), Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

142. Cao Văn Thống, Đỗ Xuân Tuất (2015), Chiến lược phát triển nhân tài của Việt Nam hiện nay, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

143. Nguyễn Thanh Thủy (2001), Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đồng bào Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Luận án Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


144. Hoàng Thu Thủy (2014), Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh miền Núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010, Luận án Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

145. Đỗ Quang Trà (2015), Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đắk Lắk.

146. Nguyễn Tuấn Triết (2003), Tây Nguyên cuối thế kỷ XX vấn đề dân cư và nguồn nhân lực, NXB khoa học xã hội, Hà Nội.

147. Nguyễn Phú Trọng (2017), Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.

148. Đặng Văn Trọng (2012), Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số của Đảng bộ Bộ đội biên phòng từ năm 1996 đến năm 2006, Luận án Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

149. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đề tài TN3/X15 (2014), “Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Buôn Ma Thuột.

150. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2008), Quyết định số 05/2008/QĐ- UBND ngày 31/1/2008 về việc ban hành chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh, giai đoạn 2008-2010, Đắk Lắk.

151. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2008), Chương trình số 2463/CTr- UBND, ngày 27/6/2008 Phát triển kinh tế - xã hội thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (theo Nghị quyết số 04/NQ-TU 17/11/2004), Đắk Lắk.

152. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009), Báo cáo, ngày 2/10/2009 về Kết quả thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2005-2008 (Tài liệu làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội ngày 9/4/2009), Đắk Lắk.


153. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2010), Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 31/12/2010 về Tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đắk Lắk.

154. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2011), Báo cáo số 51-BC/UBND, ngày 21/3/2011 về Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2011 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đắk Lắk.

155. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2012), Chương trình số 655/CTr- UBND, ngày 16/2/2012 Phát triển kinh tế - xã hội thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh đến năm 2015, Đắk Lắk.

156. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2012), Quyết định số 1053/QĐ-UBND, ngày 14/5/2012 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 10- Chương trình/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa

IX) về phát triển vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020, Đắk Lắk.

157. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 88/BC-UBND, ngày 3/6/2014 Rà soát đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sau hơn 25 năm đổi mới, Đắk Lắk.

158. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 14/7/2014 Ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk.

159. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 213/BC-UBND, ngày 17/10/2014 về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo và sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính đến ngày 31/12/2013, Đắk Lắk.

160. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 215/BC-UBND, ngày 10/12/2014 Về công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, Đắk Lắk.

161. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Kế hoạch số 5479/KH-UBND, ngày 4/8/2014 về triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Đắk Lắk.


162. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo số 250/BC-UBND, ngày 28/10/2015 Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk.

163. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Đắk Lắk (1990), Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

164. Cao Thanh Vân, Đinh Ngọc Giang (2011), Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

165. Nguyễn An Vinh và các cộng sự (2002), “Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học cấp huyện, xã và lao động kỹ thuật người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk”, Báo cáo khoa học, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

166. Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

167. Viện khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (2016), “Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo, Đắk Lắk.

168. Trương Thị Hải Yến (2014), Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


PHỤ LỤC


Phụ lục 1

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2017


Nguồn Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phụ lục 2 DANH SÁCH HỎI Ý KIẾN 1 Ông 1


Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


Phụ lục 2

DANH SÁCH HỎI Ý KIẾN


1. Ông Hồ Quang Tám, Nguyên Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

2. Ông Lê Năng Hảo, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

3. Ông Vũ Hồng Nhật, Chánh Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

4. Ông Nguyễn Hải Đông, Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

5. Bà H’Nan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

6. Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

7. Ông Nguyễn Tấn Bích, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

8. Y Wơn Bkrông, Phó Trưởng ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk

9. Ông Y Sáo Bye, Phó Giám đốc sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk

10. Bà H Mai Knul, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

11. Ông Y Kanin H Đớk, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

12. Ông RaLan Vonga, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên

13. Ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên

14. Ông Đặng Ngọc Hiền, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Eakar

15. Bà H’Ha Niê, Phó Bí thư đoàn xã Cư Huê, huyện Eakar

16. Ông Y Wem H Wing, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư’Mgar

17. Bà H’Hoa Ayun, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Cư’Mgar

18. Ông Y Phong Ayun, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cuor Đăng, huyện Cư’Mgar

19. Ông Y Rung Niê, Phó chủ tịch xã Ea Mdrob, huyện Cư’Mgar

20. Ông Y Kuối RCăm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Kueh, huyện Cư’Mgar

21. Ông Y Cin Ayun, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Đring, huyện Cư’Mgar

22. Ông Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông buk


23. Ông Y Tim Niê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Ra Đrông, thị xã Buôn Hồ

24. H’Nguyên MLô, Trưởng Ban dân vận huyện ủy Krông Năng

25. H’Dung Du, Trưởng Ban dân vận huyện ủy Lắk

26. Bà Nay Y Phú, Phó Bí thư huyện ủy Lắk

27. Ông Y Rin H’long, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bông Krang, huyện Lắk

28. Bà H’Khun Siu, Trưởng ban dân vận huyện Ea Súp

29. Ông Y Thăm Byă, Ủy ban nhân dân xã Cư Pui, thành phố Buôn Ma Thuột

30. Ông Y Xếp Niê, Đảng ủy viên xã Eatul, thành phố Buôn Ma Thuột

31. Ông Y Đhuăn MLô, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Eatul, thành phố Buôn Ma Thuột

32. Bà H’Won Niê, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Eatul, thành phố Buôn Ma Thuột

33. Ông Y Nguyên Byă, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yong Nhao, huyện Krông Bông

34. Ông V Xam Mlô, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Jing, huyện Ma’Đrắk

35. Ông Y Ran Niê, Ban dân vận huyện ủy Ma’Đrắk huyện Ma’Đrắk

36. Ông Y Ku Niê, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Ma’Đrắk

37. Bà H’Điệp Byă, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

38. Bà H’Duyên Khơi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Eana, huyện Buôn Đôn

39. Ông Y KRôn Byă, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Buôn Đôn

40. Bà Nay H’Úy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Eana, huyện Buôn Đôn

41. Bà H’Kắt Kbuor, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Buôn Đôn

42. Bà Kpắ H’Dương, Hội phụ nữ huyện Ea H’leo

43. Ông Nông Ngọc Thiết, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Eauy, huyện Ea H’leo

44. Bà H’Huệ Niê Kđăm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

45. Ông Y Hương Niê, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 20/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *