Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 21


41. Trương Minh Dục (2005), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Trương Minh Dục (2009), Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở miền Trung, Tây Nguyên trương thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

43. Trương Minh Dục (2008), Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

44. Trương Minh Dục (2010), Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

45. Ma Phúc Dự (2015), Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học Viện khoa học xã hội, Hà Nội.

46. Trịnh Ngọc Dương (2006), phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Kon Tum, Luận văn Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

47. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

48. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

49. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 195 trang tài liệu này.

50. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

51. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015 - 21

52. Phạm Ngọc Đại (2017), Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2003 đến năm 2015, Luận án Tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


53. Nguyễn Hải Đông (2015), Năng lực cán bộ, công chức người đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

54. Lại Thị Thu Hà (2005), “Chính sách cử tuyển - Một chủ trương đúng trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số”, Tạp chí Dân tộc học, (2), tr.27.

55. Nguyễn Viết Hà (2014), Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2001 đến năm 2010, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

56. Vũ Văn Hiền (2007), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

57. Đặng Thị Hoa (2014), Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

58. Lê Nhị Hòa (2002), Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cấp cơ sở thời kỳ đổi mới (1986 - 2000), Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

59. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng (2002), “Thực trạng và các giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu khoa học, Đà Nẵng.

60. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2007), Nghị quyết số 28/2007/NQ- HĐND về việc ban hành chính sách cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2008-2010, Đắk Lắk.

61. Phạm Văn Hồ (2007), Các Đảng bộ tỉnh khu vực Bắc Tây Nguyên lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 1996 đến năm 2005, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


62. Đoàn Minh Huấn (2017), “Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta”, Tạp chí Cộng sản, (7), tr.49

63. Trần Đình Hoan (2008), Đánh giá quy hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

64. Yasuhiko Inoue (2012), "Kinh nghiệm Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực (HRD)", tại trang http://www.vysajp.org, [truy cập ngày 27/8/2017]

65. Phạm Hồng Kiên (2006), Đảng bộ tỉnh Kon Tum lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cấp cơ sở (1991-2005), Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

66. Đặng Cảnh Khanh (2005), Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số những phân tích xã hội học, NXB Thanh niên, Hà Nội.

67. Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.

68. Matsushita Konouke (1999), Nhân sự - chìa khoá của thành công, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

69. Nguyễn Phú Lập (2012), "Đắk Lắk tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố", tại trang http://www.xaydungdang.org.vn, [truy cập ngày 28/8/2017].

70. Hoàng Văn Lễ và các cộng sự (2005), Tây Nguyên ngày nay tập 2, NXB Văn hóa dân tộc.

71. Phạm Nhất Linh (2009), Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997-2007, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

72. Lương Hữu Nam (2007), Những yếu tố tác động đến mối quan hệ dân tộc ở Đắk Lắk hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.


73. Lương Hữu Nam (2017), Phát triển đội ngũ trí thức ở Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận án Tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

74. Nguyễn Hữu Ngà (2005), “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Dân tộc học, (3), tr.50.

75. Lê Hữu Nghĩa (2001), Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

76. Vũ Thị Hoài Nghiêm (2008), “Phát triển giáo dục đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Tạp chí Tuyên giáo, (2), tr.44.

77. Mai Đức Ngọc (2008), Vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

78. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (2015), "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp", Kỷ yếu Hội thảo, Kon Tum.

79. Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

80. KSor Phước (2005), “Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về dân tộc”, Tạp chí Dân tộc học, (6), tr.3.

81. Thân Minh Quế (2012), Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền Núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

82. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008 về Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội.


83. Trần Xuân Sầm (1998), Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

84. Lithi Sisouvong (2011), "Đột phá về công tác cán bộ", tại trang

http://www.xaydungdang.org.vn, [truy cập ngày 27/8/2017].

85. Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk (2004), “Điều tra, khảo sát nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk”, Báo cáo kết quả Đề án, Đắk Lắk.

86. Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk (2009), “Phúc tra nguồn nhân lực cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, Báo cáo Tổng kết, Đắk Lắk.

87. Nguyễn Văn Tài (2010), Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

88. Nguyễn Đình Tấn, Trần Thị Bích Hằng (2010), Nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng các dân tộc thiểu số đối với chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

89. Bùi Thị Hồng Tiến (1994), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp cơ sở từ 1975 đến 1993, Luận án Phó tiến sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

90. Tỉnh ủy Đắk Lắk (1998), Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 6/1/1998, Thực hiện Nghị quyết Trung ương Ba khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đắk Lắk.

91. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (1999), Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 26/7/1999 về việc đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc, Đắk Lắk.

92. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII nhiệm kỳ 2001-2005, Đắk Lắk.

93. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2001), Thông Báo Số 234-TB/TU, ngày 21/9/2001 về Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU (khóa XII), Đắk Lắk.


94. Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ban tổ chức (2001), Một số quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ, Đắk Lắk.

95. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2002), Báo cáo số 28-BC/TU, ngày 20/1/2002 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII), Đắk Lắk.

96. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2002), Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 2/5/2002 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh thời kỳ 2001-2010, Đắk Lắk.

97. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2002), Thông Báo số 760-TB/TU, ngày 28/11/2002 về Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục nhận hồ sơ liên hệ việc làm của học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ đã tốt nghiệp ở các trường trong và ngoài tỉnh, Đắk Lắk.

98. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2003), Chương trình số 18-CTr/TU, ngày 14/5/2003 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, Đắk Lắk

99. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2004), Báo cáo số 72-BC/TU, ngày 8/12/2004 về Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc, Đắk Lắk.

100. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2004), Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/11/2004 về Phát triển kinh tế - xã hội buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2010, Đắk Lắk.

101. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV nhiệm kỳ 2005-2010, Đắk Lắk.

102. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2005), Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/1/2005 về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ nay đến năm 2010, Đắk Lắk.

103. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2007), Báo cáo số 51-BC/TU ngày 19/4/2007 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 18/Ctr-TU, ngày 14/5/2003 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, Đắk Lắk.


104. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XIV (2005-2010) Tập 1 (2006- 5/2008), Đắk Lắk.

105. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Báo cáo số 21-BC/TU, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Ba (khóa VIII) về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đắk Lắk.

106. Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ban tổ chức (2009), Một số nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ, Đắk Lắk.

107. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015, Đắk Lắk.

108. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2010), Các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XIV nhiệm kỳ 2005-2010 Tập 2 (2008 - 8/2010), Đắk Lắk.

109. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2010), Báo cáo số 381-BC/TU ngày 20/9/2010 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010, Đắk Lắk.

110. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2010), Báo cáo số 16-BC/TU ngày 24/12/2010 Sơ kết 5 năm thực hiện công tác lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, Đắk Lắk.

111. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2011), Kết luận số 05-KL/TU, ngày 5/1/2011 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ năm 2005-2010, Đắk Lắk.

112. Tỉnh uỷ Đắk Lắk (2011), Báo cáo số 64-BC/TU ngày 15/7/2011 về Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số của tỉnh, Đắk Lắk.

113. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2011), Báo cáo số 72-BC/TU, ngày 27/7/2011 Tổng kết hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa

VIII) về phát triển kinh tế - xã hội buôn, thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, Đắk Lắk.


114. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2011), Kết luận số 19-KL/TU, ngày 27/7/2011 Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) về phát triển kinh tế thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, Đắk Lắk.

115. Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ban tổ chức (2012), Một số quy định về công tác cán bộ, Đắk Lắk.

116. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2012), Các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015 Tập I (10/2010-5/2012), Đắk Lắk.

117. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2013), Các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và Kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015 Tập II (6/2012 - 12/2013), Đắk Lắk.

118. Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ban tổ chức (2014), Các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đắk Lắk.

119. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 405-BC/TU, ngày 14/4/2014 về sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 13/4/2009 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”, Đắk Lắk.

120. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 422-BC/TUV, ngày 2/6/2014 Báo cáo công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua, Đắk Lắk.

121. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2014), Báo cáo số 455-BC/TU, ngày 18/9/2014 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, Đắk Lắk.

122. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Đắk Lắk.

123. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2016), Báo cáo số 101-BC/TU, ngày 29/9/2016 về Kết quả công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Đắk Lắk.

Xem tất cả 195 trang.

Ngày đăng: 20/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí