Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 32

Total Variance Explained


Comp onent


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

4.351

20.720

20.720

4.351

20.720

20.720

4.186

19.933

19.933

2

3.068

14.608

35.329

3.068

14.608

35.329

2.626

12.507

32.440

3

2.361

11.244

46.573

2.361

11.244

46.573

2.369

11.283

43.722

4

1.915

9.118

55.691

1.915

9.118

55.691

1.846

8.789

52.511

5

1.580

7.526

63.217

1.580

7.526

63.217

1.728

8.229

60.740

6

1.514

7.211

70.428

1.514

7.211

70.428

1.678

7.988

68.728

7

1.314

6.259

76.687

1.314

6.259

76.687

1.671

7.958

76.687

8

.612

2.915

79.6019

.547

2.605

82.20610

.475

2.262

84.46911

.419

1.996

86.46512

.410

1.952

88.41813

.389

1.853

90.27114

.361

1.720

91.99115

.311

1.482

93.47316

.299

1.422

94.89517

.263

1.253

96.14818

.237

1.129

97.27719

.215

1.024

98.30220

.198

.944

99.24621

.158

.754

100.000Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

CanBo5

.851CanBo6

.850CanBo1

.847CanBo3

.845CanBo4

.838CanBo2

.743TCCT1


.824


TCCT3


.802


TCCT4


.785


TCCT2


.772


NTT1.912

NTT3.864

NTT2.843

PT2
.949
PT1
.947
QT1

.924QT2

.904PP2


.900


PP1


.894


CT1.901

CT2.894

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.500

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

43.445

df

1

Sig.

.000


Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

2

1.444

.556

72.218

27.782

72.218

100.000

1.444

72.218

72.218

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa


Component

1

CLTD2

CLTD1

.850

.850

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Correlations


CanBo

NTT

TCCT

QT

CT

PP

PT

ChatLuongTD

CanBo Pearson

Correlation

1

.147*

.027

.091

.026

-.055

.038

.431**

Sig. (2-tailed)


.038

.706

.199

.713

.436

.595

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

NTT Pearson Correlation

.147*


1


.041

.207**


.042


.067


.045

.487**

Sig. (2-tailed)

.038


.567

.003

.552

.348

.526

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200


TCCT

Pearson Correlation

.027

.041

1

.093

.228**

.197**

.128

.412**

Sig. (2-tailed)

.706

.567


.192

.001

.005

.072

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

QT

Pearson Correlation


.091

.207**


.093


1


.054


.074


.027

.450**

Sig. (2-tailed)

.199

.003

.192


.445

.300

.704

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

CT

Pearson Correlation


.026


.042

.228**


.054


1


-.029


.116

.329**

Sig. (2-tailed)

.713

.552

.001

.445


.688

.101

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

PP

Pearson Correlation


-.055


.067

.197**


.074


-.029


1


-.023

.366**

Sig. (2-tailed)

.436

.348

.005

.300

.688


.744

.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

PT

Pearson Correlation


.038


.045


.128


.027


.116


-.023


1

.301**

Sig. (2-tailed)

.595

.526

.072

.704

.101

.744


.000

N

200

200

200

200

200

200

200

200

ChatLu Pearson ongTD Correlation

.431**

.487**

.412**

.450**

.329**

.366**

.301**


1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000


N

200

200

200

200

200

200

200

200

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the

0.01 level (2-tailed).

Model Summaryb


Mod el


R

R

Squar e


Adjusted R Square

Std. Error

of the Estimate

Change Statistics


Durbin- Watson

R Square Change

F

Change


df1


df2

Sig. F Change

1

.886a

.786

.778

.20002

.786

100.667

7

192

.000

1.880

a. Predictors: (Constant), PT, PP, CanBo, CT, QT, NTT, TCCT

b. Dependent Variable: ChatLuongTD


ANOVAb

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

28.193

7

4.028

100.667

.000a


Residual

7.682

192

.040
Total

35.875

199
a. Predictors: (Constant), PT, PP, CanBo, CT, QT, NTT, TCCT

b. Dependent Variable: ChatLuongTD


Coefficientsa


Model


Unstandardized Coefficients

Standardize d

Coefficients


t


Sig.


Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Constant)

-.019

.143


-.136

.892
CanBo

.200

.019

.354

10.428

.000

.968

1.033


NTT

.159

.017

.327

9.454

.000

.935

1.070


TCCT

.163

.026

.223

6.298

.000

.891

1.123


QT

.124

.015

.289

8.403

.000

.943

1.060


CT

.118

.018

.223

6.457

.000

.933

1.072


PP

.163

.018

.310

9.002

.000

.943

1.061


PT

.106

.016

.218

6.423

.000

.972

1.029

a. Dependent Variable: ChatLuongTD


Histogram


Dependent Variable: ChatLuongTD


60-

40-

4

f'•1ean =-1 .7gE-15

Std. Nev 0.98?Regression Standardized Residual


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


Dependent Variable: ChatLuongTD


Observed Cum Prob Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CanBo1 200 1 5 3 75 2

Observed Cum ProbDescriptive Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CanBo1

200

1

5

3.75

.916

CanBo2

200

2

5

3.60

.850

CanBo3

200

2

5

3.54

.955

CanBo4

200

2

5

3.67

.875

CanBo5

200

2

5

3.74

.880

CanBo6

200

2

5

3.66

.943

CanBo

200

1.83

5.00

3.6633

.75169

NTT1

200

1

5

3.50

.987

NTT2

200

1

5

3.37

.931

NTT3

200

1

5

3.52

1.042

NTT

200

1.33

5.00

3.4650

.87070

TCCT1

200

2

5

3.75

.757

TCCT2

200

2

5

3.67

.694

TCCT3

200

2

5

3.64

.758

TCCT4

200

2

5

3.69

.675

TCCT

200

2.00

5.00

3.6862

.58024

QT1

200

1

5

3.39

1.097

QT2

200

1

5

3.44

1.030

QT

200

1.00

5.00

3.4150

.98622

CT1

200

1

5

3.61

.843

CT2

200

1

5

3.57

.922

CT

200

1.50

5.00

3.5925

.80369

PP1

200

1

5

2.79

.894

PP2

200

1

5

2.88

.883

PP

200

1.00

5.00

2.8350

.80842

PT1

200

2.00

5.00

3.7000

.92969

PT2

200

2.00

5.00

3.8450

.89722

PT

200

2.00

5.00

3.7725

.87224

CLTD1

200

2

5

3.34

.535

CLTD2

200

2

5

3.81

.464

ChatLuongTD

200

2.00

5.00

3.5750

.42459

Valid N (listwise)

200

Group Statistics

GioiTinh

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ChatLuongTD Nam

Nữ

74

126

3.5878

3.5675

.41676

.43060

.04845

.03836


Independent Samples Test


Levene's Test

for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Differe

nce

Std. Error Differen

ce

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

ChatLuo Equal ngTD variances

assumed

Equal variances not

assumed


.656


.419


.327


.330


198


157.1

54


.744


.742


.02038


.02038


.06232


.06180


-.10253


-.10168


.14328


.14243


Descriptives

ChatLuongT DN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum


Lower Bound

Upper Bound

1 năm

14

3.6071

.56086

.14990

3.2833

3.9310

2.00

4.00

2 năm

31

3.4839

.37603

.06754

3.3459

3.6218

3.00

4.00

3 năm

32

3.6875

.32996

.05833

3.5685

3.8065

3.00

4.50

4 năm

48

3.5417

.47078

.06795

3.4050

3.6784

2.00

5.00

5 năm

45

3.5556

.41591

.06200

3.4306

3.6805

2.00

4.00

6 năm

30

3.6167

.42918

.07836

3.4564

3.7769

2.50

4.50

Total

200

3.5750

.42459

.03002

3.5158

3.6342

2.00

5.00

Xem tất cả 272 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *