Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 33Test of Homogeneity of Variances

ChatLuongTD

Levene Statistic


df1


df2


Sig.

.577

5

194

.718

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 33


ANOVA

ChatLuongTDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.799

5

.160

.884

.493

Within Groups

35.076

194

.181Total

35.875

199

Descriptives

ChatLuongTDN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum


Lower Bound

Upper Bound

Cao đẳng

23

3.4130

.49203

.10260

3.2003

3.6258

2.00

4.50

Đại học

132

3.5909

.40426

.03519

3.5213

3.6605

2.00

5.00

Thạc sĩ

45

3.6111

.43809

.06531

3.4795

3.7427

2.00

4.50

Total

200

3.5750

.42459

.03002

3.5158

3.6342

2.00

5.00Test of Homogeneity of Variances

ChatLuongTD

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.241

2

197

.786


ANOVA

ChatLuongTDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.695

2

.348

1.947

.145

Within Groups

35.180

197

.179

Total

35.875

199


Descriptives

ChatLuongTDN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum


Lower Bound

Upper Bound

Dưới 6 triệu

Từ 6-8 triệu Từ 8 đến 10tr Trên 10 triệu

Total

46

97

43

14

200

3.7065

3.5722

3.4186

3.6429

3.5750

.37381

.39522

.51095

.36314

.42459

.05512

.04013

.07792

.09705

.03002

3.5955

3.4925

3.2614

3.4332

3.5158

3.8175

3.6518

3.5759

3.8525

3.6342

3.00

2.50

2.00

3.00

2.00

5.00

4.50

4.00

4.00

5.00Test of Homogeneity of Variances

ChatLuongTD

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

.325

3

196

.808ANOVA

ChatLuongTDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.913

3

.638

3.679

.013

Within Groups

33.962

196

.173

Total

35.875

199


ChatLuongT D

DescriptivesN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum


Lower Bound

Upper Bound

7 ngày

20

3.7500

.30349

.06786

3.6080

3.8920

3.00

4.00

8 ngày

19

3.6053

.26765

.06140

3.4763

3.7343

3.00

4.00

9 ngày

20

3.7250

.44352

.09917

3.5174

3.9326

3.00

5.00

10 ngày

32

3.6406

.47915

.08470

3.4679

3.8134

2.00

4.50

11 ngày

25

3.4600

.49833

.09967

3.2543

3.6657

2.00

4.50

12 ngày

29

3.5000

.35355

.06565

3.3655

3.6345

3.00

4.00

13 ngày

28

3.6429

.38145

.07209

3.4949

3.7908

3.00

4.00

14 ngày

23

3.4130

.38883

.08108

3.2449

3.5812

2.50

4.00

15 ngày

4

3.0000

.70711

.35355

1.8748

4.1252

2.00

3.50

Total

200

3.5750

.42459

.03002

3.5158

3.6342

2.00

5.00


Test of Homogeneity of Variances

ChatLuongTD

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.205

8

191

.298ANOVA

ChatLuongTDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

3.766

8

.471

2.800

.006

Within Groups

32.109

191

.168Total

35.875

199

ChatLuongT D

DescriptivesN


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum


Lower

Bound

Upper

Bound

3 người

60

3.4833

.45998

.05938

3.3645

3.6022

2.00

4.00

4 người

84

3.6012

.45773

.04994

3.5019

3.7005

2.00

5.00

5 người

50

3.6300

.31639

.04474

3.5401

3.7199

3.00

4.00

6 người

6

3.6667

.25820

.10541

3.3957

3.9376

3.50

4.00

Total

200

3.5750

.42459

.03002

3.5158

3.6342

2.00

5.00Test of Homogeneity of Variances

ChatLuongTD

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.020

3

196

.385ANOVA

ChatLuongTDSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.763

3

.254

1.421

.238

Within Groups

35.112

196

.179Total

35.875

199
Xem tất cả 272 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *