Đánh Giá Về Cấu Trúc Sở Hữu Và Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh


CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu định tính

4.1.1. Cấu trúc sở hữu

Kể từ 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới thể chế, chuyển sang nền kinh tế thị trường, thừa nhận thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt là Pháp lệnh số 37- LCT/HĐNN8 về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh số 38/-LCT/HĐNN8 ngày 23/5/1990 về Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 01/10/1998 đã tạo tiền đề cho các NHTM có vốn tư nhân phát triển và làm thay đổi cấu trúc sở hữu của các NHTM Việt Nam.

Cùng với đó, trong môi trường kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước bộ lộ những khuyếm khuyết yếu kém, không năng động, hoạt động không hiệu quả. Để chủ động hội nhập quốc tế và khắc phục các yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó, điều 1 của Nghị định nêu rõ: “Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần (Sau đây gọi là cổ phần hóa) là chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp; Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; Khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp; Gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán”.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) là NHTM 100% vốn Nhà nước đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa tại Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/9/2007. Đến tháng 12/2007, Vietcombank đã chính thức tiến hành đấu giá công khai cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoáng Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp theo là NHTM Công thương Việt Nam (Vietinbank – CTG), ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng đầu tư Việt Nam (BIDV). Việc cổ phần hóa các NHTM 100% vốn nhà nước đã góp phần thúc đẩy đa dạng loại hình sở hữu và cấu trúc sở hữu của NHTM đã có sự thay đổi đáng kể.

Tiếp theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2006/NĐ-CP, Nghị định số 10/2011/NĐ-CP, thông tư số 13/TT-NHNN, Quyết định 254/QĐ-TTg buộc các NHTM phải gia tăng nhanh chóng vốn pháp định lên 3.000 tỷ và đáp ứng các chuẩn mực an toàn quốc tế trong thời gian ngắn, điều này đã tạo nên làn sóng hợp nhất, sáp nhập giữa NHTM và thu hút vốn đầu tư trong nước, ngoài nước. Mở đầu cho làn sóng sáp nhập giữa NHTM là thương vụ sáp nhập của ba NHTM gồm ngân hàng TMCP Đệ Nhất - ngân hàng TMCP Tín Nghĩa – ngân hàng TMCP Sài Gòn. Sau đó số lượng ngân hàng mua bán sáp nhập tăng nhanh, đáng chú ý là tính đến cuối năm 2017 có bốn NHTM nhà nước thực hiện cổ phần hóa là ngân hàng Công thương, ngân hàng Ngoại thương, ngân hàng đầu tư và ngân hàng phát triển nhà đồng bàng sông Cửu long sáp nhập vào ngân hàng đầu tư. Hiện nay, tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại trong các NHTM này là Vietinbank: 64,46%; Vietcombank: 77,11%; BIDV: 95,28%. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) chuẩn bị cổ phần hóa trong năm 2019. Trong năm 2015 cũng hoàn tất việc sáp nhập giữa các NHTM cổ phẩn khác như: ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) và ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB); Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernbBank) và ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank). Có ba ngân hàng TMCP hoạt động yếu kém, không tự tái cấu trúc hay sáp nhập và rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu. Để đảm bảo hệ thống NHTM hoạt động ổn định, tránh đổ vỡ hệ thống, đảm bảo quyền lợi của người gởi tiền, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện mua cổ phần

bắt buộc với giá không đồng để thực hiện cơ cấu lại toàn diện, triệt để. NHTM này là ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank), ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GPB), và ngân hàng TMCP xây dựng (CB). Như vậy qua làn sóng mua bán và sáp nhập, số lượng ngân hàng TMCP đã giảm từ 37 đơn vị vào cuối năm 2010 còn 31 đơn vị vào cuối năm 2017.

Các thương vụ mua bán sáp nhập NHTM có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đã làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NHTM Việt Nam. Một số thương vụ mua bán, sáp nhập tiêu biểu được liệt kê tại bảng 4.1.

Bảng 4.1: Các thương vụ mua bán sáp nhập các NHTM từ năm 2010 đến năm 2017

STT

Thời gian

Thương vụ

1

Tháng 4/2010

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) chuyển nhượng 15% cổ phần cho Commonwealth Bank

of Australia (CBA)

2

Tháng 3/2011

Vietinbank bán 10% cổ phần cho công ty tài

chính Quốc tế (IFC)

3

Tháng 12/2011

Hợp nhất ngân hàng TMCP Tín Nghĩa, ngân

hàng TMCP Đệ Nhất và NHTM Sài Gòn

4

2011

Mizuho mua 15% cổ phần VCB

5

Tháng 12/2012

Vietinbank bán 20% cổ phần cho MUFGbank,

Ltd

6

2013

Ngân hàng TMCP phát triển nhà thánh phố Hồ Chí Minh (HDB) sáp nhập với ngân hàng TMCP

Đại Á

7

2013

HDB mua lại 100% vốn của công ty tài chính

Việt Societe Generale (Pháp)

8

Tháng 9/2013

Công ty tài chính cổ phần dầu khí Viêt Nam và

ngân hàng Phương Tây sáp nhập thành

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 55 trang tài liệu này.

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

STT

Thời gian

Thương vụ

  

PVcombank

9

Tháng 01/2014

Navibank chuyển thành ngân hàng hàng quốc

dân (NCB)

10

Tháng 6/2014

VPcombank mua lại công ty tài chính than

khoáng sản Việt Nam

11

Tháng 3/2015

HDB chuyển nhượng 49% cổ phần HDFinance

cho tập đoàn tài chính Credit Saigon

12

Tháng 5/2015

Sáp nhập MHB vào BIDV

13

Tháng 5/2015

Sáp nhập ngân hàng TMCP dầu khí Petrolimex

(PGBank) vào Vietinbank

14

Tháng 8/2015

Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông sáp nhập

vào Maritime Bank

15

Tháng 10/2015

Ngân hàng TMCP Phương Nam sáp nhập vào

ngân hàng TMCP sài Gòn thương tín

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp trên các báo mạng Như vậy, từ năm 2007 đến nay, trải qua các thay đổi về môi trường kinh doanh như hội nhập quốc tế, khung Pháp lý, yêu cầu về các chuẩn mực an toàn, khủng hoảng kinh tế, NHTM Việt Nam đã có phát triển về quy mô, đa dạng về hình thức sở hữu, trình độ quản lý được nâng lên để thích ứng môi trường kinh doanh và hoạt động kinh doanh an toàn hơn. Đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa và tái cấu trúc hệ thống NHTM đã làm thay đổi rất lớn về cấu trúc sở hữu của NHTM Việt Nam. Sở hữu tư nhân và sở hữu nước ngoài được

nâng lên đáng kể, bên cạnh đó là tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các NHTM giảm xuống.

Trong bài luận văn này, tác giả thu thập dữ liệu của 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2002 - 2017 để tiến hành nghiên cứu định lượng. Bảng 4.2 và biểu đồ 4.1 dưới đây mô tả sự biến động về cấu trúc sở hữu của 30 NHTM Việt Nam thuộc phạm vi nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2002 – 2007.

Bảng 4.2: Cấu trúc sở hữu của 30 NHTM được chọn nghiên cứu (phụ lục

1) từ năm 2002 đến 2017

Năm

Vốn chủ sở hữu

Tổng (tỷ đồng)

Sở hữu Nhà nước

Sở hữu Nước ngoài

Sở hữu Thể nhân

Tổng (tỷ

đồng)

Tỷ lệ (%)

Tổng (tỷ

đồng)

Tỷ lệ (%)

Tổng (tỷ

đồng)

Tỷ lệ (%)

2002

20,806

15,983

76.82

1,322

6.36

1,392

6.69

2003

28,718

22,774

79.30

1,453

5.06

1,913

6.66

2004

26,707

18,755

70.23

1,610

6.03

3,261

12.21

2005

32,868

20,728

63.06

2,020

6.15

5,593

17.02

2006

58,374

34,696

59.44

3,379

5.79

12,364

21.18

2007

103,922

51,517

49.57

7,151

6.88

26,742

25.73

2008

131,896

56,364

42.73

11,548

8.76

36,905

27.98

2009

167,055

64,160

38.41

20,465

12.25

44,471

26.62

2010

221,800

88,407

39.86

25,405

11.45

55,715

25.12

2011

274,653

105,644

38.46

32,760

11.93

74,253

27.04

2012

315,091

124,206

39.42

40,947

13.00

83,836

26.61

2013

356,695

139,087

38.99

54,131

15.18

93,126

26.11

2014

374,970

144,436

38.52

61,458

16.39

94,011

25.07

2015

411,989

153,422

37.24

68,789

16.70

98,979

24.02

2016

448,651

167,395

37.31

76,087

16.96

110,849

24.71

2017

500,154

176,041

35.20

92,910

18.58

137,630

27.52

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Biểu đồ 4.1: Sự biến động các loại hình sở hữu của 30 NHTM được chọn nghiên cứu (phụ lục 1) từ 2002 đến 2017

% vốn nhà nước

% vốn thể nhân

% vốn nước ngoài

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Qua biểu đồ ta thấy, tỷ lệ sở hữu Nhà nước đã giảm mạnh từ năm 2003 đến năm 2009. Bên cạnh đó tỷ lệ sở hữu Nước ngoài và thể nhân cũng đã tăng mạnh trong khoảng thời gian nói trên.

Sự biến động về cấu trúc sở hữu như trên có tác động như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM, nếu có thì từng loại hình sở hữu tác động như thế nào? Điều này sẽ tiếp tục làm rõ trong kết quả nghiên cứu định lượng.

4.1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Như đã trình bày ở chương 2, hiệu quả hoạt động kinh doanh chịu tác động của các nhân tố bên ngoài như môi trường Pháp lý, mô trường kinh tế trong và ngoài nước và các nhân tố bên trong như khả năng ứng dụng công nghệ, trình độ chất lượng người lao động, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, cấu trúc

sở hữu.

Giai đoạn từ năm 1988 tới nay, các nhân tố bên ngoài cũng như bên trong có rất nhiều thay đổi. Điều này tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam. Bảng 4.3, biểu đồ 4.2, biểu đồ 4.3 sẽ cho thấy rõ sự biến động hiệu quả hoạt động kinh doanh của 30 NHTM được chọn mẫu từ năm 2002 đến 2017.

Bảng 4.3: Bảng thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanh của 30 NHTM được chọn nghiên cứu (phụ lục 1) từ năm 2002 đến 2017

Năm

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

ROA (%)

2002

(1,782)

(0.49)

2003

870

0.19

2004

3,165

0.56

2005

4,692

0.67

2006

10,778

1.15

2007

18,074

1.31

2008

18,173

1.10

2009

26,429

1.18

2010

37,740

1.23

2011

41,066

1.10

2012

36,266

0.93

2013

32,178

0.73

2014

31,390

0.62

2015

33,836

0.57

2016

43,512

0.62

2017

62,179

0.74

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Biểu đồ 4.2: Sự biến động lợi nhuận sau thuế của 30 NHTM (phụ lục 1) được chọn nghiên cứu từ 2002 đến 2017

Tổng lợi nhuận

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Biểu đồ 4.3: Sự biến động tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của 30 NHTM được chọn nghiên cứu (phụ lục 1) từ 2002 đến 2017

ROA

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Qua các biểu đồ 4.2 và 4.3, ta thấy tổng lợi nhuận sau tăng mạnh từ năm 2002

đến 2010, sau đó có giảm một phần rồi tăng mạnh trở lại tứ năm 2013 đến 2017. Đối với chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo bằng chỉ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) thì có sự tăng rất mạnh từ năm 2002 đến 2007, sau đó có sự biến động tăng giảm cho đến cuối năm 2017.

4.1.3. Đánh giá về cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động kinh doanh

Như trình bày tại mục 4.1.1 và mục 4.1.2, thấy rằng cấu trúc sở hữu và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của 30 NHTM được chọn nghiên cứu có sự biến động rất lớn trong khoảng thời gian từ 2002 – 2017.

Biểu đồ 4.4, cho thấy rằng tỷ lệ sở hữu Nhà nước có tương quan nghịch với ROA. Ngược lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tương quan thuận. Đối với sở hữu thể nhân, có sự tương quan thuận với ROA nhưng không rõ.

Biểu đồ 4.4: Sự biến động cấu trúc sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của 30 NHTM được chọn nghiên cứu (Phụ lục 1) từ 2002 đến 2017

% Vốn nhà nước

% Vốn thể nhân

% Vốn nước ngoài

ROA

Nguồn: tác giả thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu từ nguồn Orbis, Bankscope, báo cáo thường niên và bản cáo bạch của 30 NHTM chọn nghiên cứu (phụ lục 1)

Biến

Số quan

sát

Trung bình

Độ lệch

chuẩn

Giá trị nhỏ

nhất

Giá trị

lớn nhất

ROA

443

1.078758

1.168033

-9.378

7.5

GOE

443

13.56787

33.02558

0

100

FOE

443

14.32707

21.97428

0

100

IOE

443

39.51737

31.10862

0

97.45

LOD

443

0.9236995

0.3083398

0.0008071

2.432482

LOE

443

6.639658

15.58025

0.0025763

252.0612

INF

443

7.642957

5.437313

0.6

19.9

GDP

443

6.651129

1.05083

5.03

8.48

4.1.4. Phân tích thống kê mô tả Bảng 4.4: Kết quả thống kê mô tả mẫu

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Bảng thống kê mô tả (Bảng 4.4) cho thấy được các số lượng quan sát, trung bình biến, độ lại chuẩn và giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của các biến. Do mẫu có không gian lớn, thời gian dài, NHTM được chọn mẫu có quy mô và các đặc điểm khác nhau nên độ lệch chuẩn của mẫu tương đối lớn. Mẫu được chọn là hầu hết NHTM TMCP, NHTM liên doanh hoạt động liên tục tại Việt Nam có đa hình thức sở hữu, trong đó giá trị trung bình của sở hữu nhà nước có giá trị lớn nhất với 33%. Điều này cho thấy đặc điểm kiểm soát của nhà nước đối với các hoạt động của NHTM Việt Nam.

4.2. Kết quả nghiên cứu định lượng

4.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến

Bảng 4.5: Ma trận tương quan biến

Biến

ROA

GOE

FOE

IOE

LOD

LOE

INF

GDP

ROA

1

       

GOE

-0.1531

1

      

FOE

-0.0281

-0.1944

1

     

IOE

0.0905

-0.5059

-0.401

1

    

LOD

-0.0066

-0.0158

-0.0057

-0.0345

1

   

LOE

-0.1113

0.2888

-0.0828

-0.1056

0.1306

1

  

INF

0.2014

0.0141

-0.0453

0.0069

0.1424

-0.0187

1

 

GDP

0.1603

0.0439

-0.1126

0.0475

0.1611

0.0926

0.0186

1

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Bảng 4.6: Tổng hợp nhân tử phóng đại (VIF - Variance Iflation Factor)

Biến

VIF

1/VIF

IOE

2.08

0.481093

GOE

1.93

0.519309

FOE

1.61

0.622197

LOD

1.07

0.930802

LOE

1.12

0.890522

INF

1.03

0.975567

GDP

1.05

0.956541

Trung bình VIF

1.41

 

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Phân tích ma trận tương quan biến (Bảng 4.5), thấy rằng các biến độc lập, biến kiểm soát có trị tuyệt đối của hệ số tương quan lớn nhất là 0.509<0.8. Do đó kết luận rằng không có sự đa cộng tuyến hoàn hảo và mức độ đa công tuyến không đáng kể giữa các biến đơn với nhau.

Phân tích bảng tổng hợp nhân tử phóng đại (Bảng 4.6), thấy rằng giá trị nhân

tử phóng đại lớn nhất của biến là 2.08 và giá trị nhân tử phóng đại trúng bình là

1.41 đều nhỏ hơn 10. Kết luận rằng không bị đa công tuyến giữa một biến với nhóm biến còn lại.

4.2.2. Kết quả hồi quy sơ bộ và kết quả kiểm định

Bảng 4.7: Kết quả hồi quy theo mô hình Pooled, REM, FEM và kết quả kiểm định lựa chọn mô hình, kiểm định phương sai thay đổi, kiểm định tự tương quan

 

POOLED

REM

FEM

GOE

-0.00614***

-0.0268*

-0.00772**

[-2.75]

[-1.87]

[-2.11]

FOE

-0.00291

-0.0140*

-0.00384

[-0.95]

[-1.82]

[-0.86]

IOE

-0.00146

-0.00781

-0.00326

[-0.59]

[-1.31]

[-0.88]

LOD

-0.223

0.709***

0.334*

[-1.25]

[3.15]

[1.65]

LOE

-0.00559

-0.00488

-0.00494

[-1.55]

[-1.40]

[-1.42]

INF

0.0441***

0.0381***

0.0407***

[4.47]

[4.19]

[4.45]

GDP

0.196***

0.167***

0.180***

[3.79]

[3.35]

[3.71]

_cons

-0.135

-0.0745

-0.412

[-0.34]

[-0.14]

[-0.97]

N

443

443

443

R-sq

0.103

0.129

 

F-test

0.0000

 

Hausman test

 

0.0002

 

POOLED

REM

FEM

Breusch pagan test

  

0.0000

Wooldridge test

  

0.0000

t statistics in brackets

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Thực hiện hồi quy theo mô hình Pooled và mô hình FEM, sau đó thực hiện kiểm định F để chọn mô hình phù hợp giữa hai mô hình Pooled và FEM. Kết quả cho thấy F=0.0000<5% nên quyết định chọn mô hình FEM sẽ phù hợp hơn.

Sau khi hồi quy theo mô hình REM, thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp giữa hai mô hình FEM và REM. Kết quả có được là P-value

= 0.0002<5% nên quyết định chọn mô mình FEM sẽ tốt hơn cho mẫu nghiên cứu.

Khi chốt được mô hình FEM phù hợp, tiến hành kiểm định phương sai thay đổi và kiểm định tự tương quan (Breusch pagan test, Wooldridge test). Cả hai kiểm định này đếu chó kết quả P-Value = 0.0000<5% nên kết luận mô hình bị tự tương quan và bị phương sai thay đổi. Để khắc phục hai nhược điểm này tác giả dùng phương pháp ước lượng GLS để thực hiện hồi quy đồng thời khắc phục lỗi.

4.2.3. Kết quả hồi quy và khắc phục vi phạm giả thuyết thống kê

Bảng 4.8: Kết quả hồi quy và khắc phục phương sai thay đổi, tự tương quan

Estimated covariances

=

30

Number of obs

=

443

Estimated

autocorrelations

=

1

Number of

groups

=

30

Estimated coefficients

=

8

Obs per group: min

=

7

Estimated covariances

=

30

avg

=

14.76667

   

max

=

16

   

Wald chi2(7)

=

46.32

Prob > chi2

=

0

Number of obs

=

443

ROA

Coef.

Std. Err.

z

P>z

[95%

Conf.

Interval]

GOE

-0.0040306

0.0014428

-2.79

0.005

-0.0068585

-0.0012028

FOE

0.0064173

0.002898

2.21

0.027

0.0007374

0.0120973

IOE

-0.0011928

0.0019061

-0.63

0.531

-0.0049288

0.0025431

LOD

0.2750988

0.1293166

2.13

0.033

0.021643

0.5285546

LOE

-0.0044765

0.0029638

-1.51

0.131

-0.0102853

0.0013324

INF

0.0083881

0.0044532

1.88

0.06

-0.00034

0.0171163

GDP

0.0721791

0.0274803

2.63

0.009

0.0183188

0.1260395

_cons

0.3227337

0.244498

1.32

0.187

-0.1564737

0.801941

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Hồi quy bằng phương pháp GLS đồng thời khắc phục lỗi phương sai thay đổi và lỗi tự tương quan cho kết quả như sau:

- Biến GOE có tương quan âm với ROA, hệ số tương quan là α= – 0.40306%, mức ý nghĩa là 99%.

- Biến FOE có tương quan dương với ROA, hệ số tương quan là α0.64173%, mức ý nghĩa là 95%.

- Biến IOE không có ý nghĩa thống kê với ROA.

4.2.4. Tổng hợp kết quả hồi quy

Bảng 4.9: Tổng các kết quả thực hiện hồi quy, kiểm định

 

POOLED

REM

FEM

GLS

GOE

-0.00614***

-0.0268*

-0.00772**

-0.00403***

[-2.75]

[-1.87]

[-2.11]

[-2.79]

FOE

-0.00291

-0.0140*

-0.00384

0.00642**

 

POOLED

REM

FEM

GLS

 

[-0.95]

[-1.82]

[-0.86]

[2.21]

IOE

-0.00146

-0.00781

-0.00326

-0.00119

[-0.59]

[-1.31]

[-0.88]

[-0.63]

LOD

-0.223

0.709***

0.334*

0.275**

[-1.25]

[3.15]

[1.65]

[2.13]

LOE

-0.00559

-0.00488

-0.00494

-0.00448

[-1.55]

[-1.40]

[-1.42]

[-1.51]

INF

0.0441***

0.0381***

0.0407***

0.00839*

[4.47]

[4.19]

[4.45]

[1.88]

GDP

0.196***

0.167***

0.180***

0.0722***

[3.79]

[3.35]

[3.71]

[2.63]

_cons

-0.135

-0.0745

-0.412

0.323

[-0.34]

[-0.14]

[-0.97]

[1.32]

N

443

443

443

443

R-sq

0.103

0.129

  

F-test

0.0000

  

Hausman test

 

0.0002

 

Breusch pagan test

  

0.0000

 

Wooldridge test

  

0.0000

 

t statistics in brackets

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Nguồn: Tác giả tính toán, phân tích từ mẫu nghiên cứu

Với mục tiêu là thực hiện ước lượng có kết quả hồi quy tin cậy nhất, tác giả thực hiện tiếp cận từ mô hình và phương pháp ước lượng đơn giản đến mô hình phức tạp. Đồng thời thực hiện kiểm định các giả thiết thống kê về hồi quy tuyến tính và khắc phục những nhược điểm.

Xem tất cả 55 trang.

Ngày đăng: 08/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí