Những Thay Đổi Về Thể Chế Và Pháp Lý Để Tạo Điều Kiện Tái Cấu


Bảng 3.5. Những thay đổi về thể chế và pháp lý để tạo điều kiện tái cấu

trúc doanh nghiệp

Năm thay

đổi

Luật pháp, thủ tục

và thể chế

Nội dung

1997

Bộ luật thương mại

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được

hợp lý hóa.

T12/1997

Luật chống độc quyền

Cho phép thành lập công ty cổ phần thuần túy.


T3/1998

Luật công ty cổ phần tài chính (Công ty mẹ)

Cho phép thành lập công ty nắm giữ tài chính.


1999

Bộ luật thương mại

Giao dịch hoán đổi cổ phần; thủ tục liên quan đến công ty mẹ và công ty con được hợp lý hóa.


T4/1999

Công ty Cổ phần Thu hồi và xử lý nợ (RCC)

Một công ty thu mua và bán các khoản nợ xấu dựa trên tài sản thế chấp - có

nguy cơ bị phá sản hoặc thấp hơn.


T4/2000

Luật khôi phục dân sự (Minji saisei Ho)

Tạo điều kiện cho việc lập hồ sơ và ra quyết định cho một số lượng lớn các

công ty

2000

Bộ luật thương mại

Thủ tục chia tách công ty được áp dụng.


T9/2001

Các thủ tục tự nguyện để tái cơ cấu nợ doanh nghiệp dựa trên các quy tắc Luân

Đôn (bởi INSOL)

Hướng dẫn xóa nợ được thỏa thuận.


Tháng 4/2003

Luật tái cấu trúc doanh nghiệp (Kaisha kosei Ho)

Các điều khoản tái cơ cấu được nới lỏng và được phép có một số tính linh hoạt nhất định trong các biện pháp tái cấu trúc phù hợp với các quy định của Luật

Khôi Phục Dân sự.


T4/2003

Tổng công ty phục hồi công nghiệp Nhật Bản (IRCJ)

Việc tái cơ cấu công ty lớn trở nên dễ dàng hơn thông qua việc mua nợ xấu từ tất cả các chủ nợ ngân hàng không phải

là ngân hàng chính.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.

Cải cách hệ thống ngân hàng nhật bản giai đoạn 1990 – 2005 và một số hàm ý cho Việt Nam - 9

Nguồn: Cơ quan dịch vụ tài chính, Bộ Tài chính, OECD.


Một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán ngoài tòa án tự nguyện giữa các chủ nợ kép để tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên các quy tắc Luân Đôn của Liên đoàn Chuyên gia về Phá sản Quốc tế (INSOL International) đã được áp dụng. Việc áp dụng này dựa trên sự thừa nhận rằng mặc dù các thủ tục không trả được nợ đảm bảo tính minh bạch, song chúng lại không đủ nhanh và thiếu linh hoạt cần thiết để tái cơ cấu hiệu quả nợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trọng tâm chính của khuôn khổ tự nguyện này là tập trung vào các hướng dẫn về xóa nợ, thay vì vào quá trình đàm phán tái cơ cấu nợ toàn diện (Trong các nền kinh tế bị khủng hoảng ở Đông Á, các thể chế chính thức giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán tự nguyện ngoài tòa án đã được thành lập Ủy ban tư vấn tái cấu trúc nợ công ty tại Thái Lan, Ủy ban tái cấu trúc Corporte Debbt ở Malaysia, Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh ban đầu Jakarta ở Indonesia, và Ủy ban điều phối tái cấu trúc doanh nghiệp tại Hàn Quốc (xem Kawai 2000, Kawai, Lieberman và Mako 2001, Kawai 2001). Ở Nhật Bản, một tổ chức như vậy chưa được thành lập).

Để tăng tốc xử lý nợ xấu, chính phủ đã thành lập các công ty quản lý tài sản, như Công ty Thu hồi và xử lý nợ (RCC) và Công ty Phục Hồi Công nghiệp Nhật Bản (IRCJ). Các công ty này đang có vai trò thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp và đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu bằng cách mua các khoản vay như vậy từ các ngân hàng cho đến năm 2005. Hai tổ chức được hỗ trợ công khai này nhằm vào các loại hình cho vay và công ty khác nhau. RCC hoạt động cơ bản như một công ty thu gom, mua và bán các khoản nợ xấu được thế chấp, được xếp vào loại “có nguy cơ bị phá sản”, hoặc “phá sản”, tập trung vào các công ty nhỏ hơn, không có khả năng tồn tại. Chức năng của nó đã được tăng cường kể từ tháng 6 năm 2002, được quyền linh hoạt hơn trong việc quyết định giá mua, tức là, với giá trị hợp lý, và trong việc mua chúng từ các tổ chức lành mạnh cho đến tháng 5 năm 2004. Do đó, khối lượng giao dịch của nó gần đây đã tăng đáng kể. Ngược lại, IRCJ tập trung vào chất lượng cao hơn của các khoản nợ xấu, được xếp vào loại nợ “cần chú ý đặc biệt” - đối với các công ty lớn hơn (IRCJ dự kiến sẽ mua các khoản vay trong hai năm và xử lý chúng trong vòng ba năm kể từ ngày mua). Mục tiêu là thúc đẩy tái cơ cấu nợ và hoạt động của các công ty tương đối lớn, đang gặp khó khăn nhưng có thể phục hồi được bằng cách mua các khoản vay của họ từ các ngân hàng thứ cấp, bỏ qua ngân hàng chính và IRCJ với tư cách là những chủ nợ lớn duy nhất. Cách tiếp cận này sẽ mang lại một khuôn khổ tốt hơn để ngân hàng chính có thể đối phó với các khách hàng của mình đang gặp khó khăn.


Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ /vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã giảm và khả năng sinh lợi đã tăng lên, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn do các biện pháp tái cấu trúc như thu hẹp quy mô và cắt giảm chi phí. Gần đây khi các ngân hàng lớn đã lập ra các công ty con quản lý tài sản để xử lý nợ xấu và thị trường cho các tài sản có vấn đề ngày càng phát triển, thì việc tái cấu trúc nợ doanh nghiệp đã được đẩy nhanh tốc độ. Tuy nhiên, các công ty nhỏ hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực phi sản xuất, tiếp tục chịu sức ép lớn, lợi nhuận thấp và dư thừa vốn và lao động.

3.2.5. Thiết lập một khuôn khổ giám sát và điều tiết dựa trên thị trường

Mục tiêu cuối cùng của việc điều tiết và giám sát ngành ngân hàng là thiết lập một khuôn khổ điều tiết và giám sát dựa trên các quy tắc rõ ràng và quản trị minh bạch hơn phù hợp với một ngành ngân hàng có tính cạnh tranh, hội nhập và mở. Bốn điểm sau đây đã được các nhà chức trách Nhật Bản chú trọng, gồm:

- Một hệ thống giám sát và kiểm tra ngân hàng được xác định rõ ràng;

- Tăng cường hệ thống các chỉ tiêu thận trọng;

- Quản trị doanh nghiệp của các ngân hàng; và

- Tăng cường hiệu lực cho các quy định và quy tắc ngân hàng.

Giám sát và kiểm tra ngân hàng. Để tăng cường giám sát và kiểm tra ngân hàng, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA) mới được thành lập, đã sáp nhập Cơ quan Giám sát Tài chính với Cục Kế hoạch Hệ thống Tài chính của Bộ Tài chính Nhật Bản vào tháng 7 năm 2000. Điều này đã hoàn thành việc chuyển giao chức năng giám sát, kiểm tra và hoạch định chính sách từ Bộ Tài chính sang cho một cơ quan quản lý độc lập (BOJ vẫn duy trì chức năng kiểm tra ngân hàng nhằm đảm bảo sự lành mạnh của các đối tác giao dịch). FSA đã tăng tính minh bạch trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, vẫn có thể phải cải thiện thêm: Quyền tự chủ của FSA có thể được tăng cường bằng cách thành lập một hội đồng với các thành viên bên ngoài mà Ủy viên sẽ chịu trách nhiệm; và việc dàn xếp trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhật Bản và các cơ quan quản lý khác có thể được chính thức hóa.

Hệ thống các chỉ tiêu thận trọng: Một hệ thống các tiêu chí thận trọng đã được tăng cường, bao gồm phân loại các khoản vay và trích lập dự phòng rủi ro cho vay, yêu cầu an toàn vốn, hành động khắc phục kịp thời và kế hoạch bảo hiểm tiền gửi.

Đầu tiên, việc phân loại các khoản vay và trích lập dự phòng rủi ro cho vay đã được thắt chặt, dựa trên Chương trình Hồi sinh tài chính tháng 10 năm 2002, đặc biệt thông qua việc áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu để cho những người “đặc


biệt quan tâm” và “có nguy cơ phá sản” lớn muốn vay. Tuy nhiên, những yêu cầu chặt chẽ hơn này chỉ được áp dụng cho các ngân hàng lớn chứ không phải cho các ngân hàng khu vực. Mặt khác, khi nhận được vốn công vào tháng 5 năm 2003, Resona Holdings đã chấp nhận dự phòng rủi ro cho vay lớn hơn. Do đó, hiện có ba tiêu chuẩn về trích lập dự phòng rủi ro cho vay, tức là, một tiêu chuẩn rất chặt chẽ được Resona áp dụng, một tiêu chuẩn tương đối chặt chẽ được các ngân hàng lớn khác áp dụng và một tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn được áp dụng cho các ngân hàng khu vực.

Thứ hai, về an toàn vốn, đến năm 2020, các ngân hàng không có văn phòng ở nước ngoài - các ngân hàng nội địa – phải tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn của BIS là 4% so với 8% đối với các ngân hàng hoạt động quốc tế. Ngoài ra, các khoản tín dụng thuế trả chậm hiện chiếm khoảng một nửa trong số vốn cấp 1 của các ngân hàng lớn, cho thấy ngân hàng bị thiếu vốn trầm trọng (Tài sản thuế thu nhập chậm trả (Deferred tax assets - DTAs) là các khoản tín dụng chống lại thuế đối với thu nhập trong tương lai và thường được gộp vào vốn pháp định. Một lý do cho thực tiễn này là, do cơ quan thuế đối xử với tất cả các điều khoản về tổn thất cho vay là không được khấu trừ thuế trừ khi các khoản cho vay được công nhận về mặt pháp lý, một phần của các khoản dự phòng tổn thất cho vay hiện tại sẽ được coi là vốn vì những thất bại của người vay trong tương lai sẽ giảm nghĩa vụ thuế trong tương lai. Nhưng DTA chỉ có thể sử dụng được khi ngân hàng tạo ra lợi nhuận trong tương lai, trong khi không thể đáp ứng được tổn thất nếu ngân hàng thất bại). Trong báo cáo Chương trình đánh giá ngành tài chính (FSAP) năm 2004 về Nhật Bản, IMF khuyến nghị tất cả các ngân hàng nên đạt tỷ lệ an toàn vốn 8% và cần hạn chế đưa các khoản tín dụng thuế chậm trả vào vốn ngân hàng theo quy định.

Thứ ba, cần phải có hành động khắc phục kịp thời để đối phó với sự suy giảm của tỷ lệ vốn ngân hàng. Hành động khắc phục kịp thời đã được đưa ra vào tháng 6 năm 1996 và lần đầu tiên được các nhà chức trách dùng đến vào tháng 5 năm 1999. Thủ tục này sẽ buộc một ngân hàng thiếu vốn phải thực hiện các biện pháp khắc phục để tăng cường cơ sở vốn của mình và nếu không thực hiện được, phải cho phép cơ quan chức năng có hành động tiếp theo. Mục tiêu của nó là chuyển từ điều tiết từng trường hợp cụ thể và giải quyết đặc biệt đồi với các tổ chức có vấn đề sang một hệ thống giám sát và điều tiết ngân hàng dựa trên luật lệ.

Thứ tư, việc thực hiện đầy đủ chương trình bảo hiểm tiền gửi hạn chế từ tháng 4 năm 2003 đã bị hoãn lại phản ánh sự mong manh liên tục của hệ thống ngân hàng.


Bảo hiểm tiền gửi toàn diện đã được áp dụng vào tháng 6 năm 1995, và được duy trì cho đến tháng 3 năm 2001. Khi hệ thống ngân hàng ổn định vào năm 1999, các nhà chức trách bắt đầu khôi phục một hệ thống bảo hiểm tiền gửi hạn chế. Động thái đầu tiên là hạn chế bảo vệ tiền gửi có kỳ hạn ở mức tối đa 10 triệu yên cho mỗi người gửi tiền mỗi ngân hàng bắt đầu từ tháng 4 năm 2002. Vào thời điểm này, không rõ liệu việc bảo vệ tiền gửi hạn chế có được thực hiện đầy đủ hay không. Hệ thống nên được thiết kế theo cách kích thích người gửi tiền giám sát chặt chẽ sức khỏe của các ngân hàng. Nếu một tập hợp tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục được bảo vệ hoàn toàn, phí bảo hiểm sẽ phải được tăng lên để người gửi tiền có thể tự đánh giá được về chi phí và lợi ích của tiền gửi được bảo vệ.

Đánh giá cải cách:

Bảng 3.6 là bảng tóm tắt các đánh giá về chương trình cải cách của chính phủ Nhật trong lĩnh vực tài chính của OECD. Chương trình cải cách được đánh giá từ các quan điểm thiết kế chính sách, giai đoạn thực hiện và hiệu quả, mỗi phương pháp có thang điểm từ 0 (không tiến triển) đến 3 (thành tích đạt yêu cầu).

- Bảng này cho thấy OECD coi tiến trình an toàn vốn bị hạn chế ở tất cả các cấp vì không có hướng dẫn rõ ràng để hạn chế việc đưa tài sản thuế thu nhập chậm trả vào vốn pháp định của ngân hàng.

- Cải cách về thuế để thúc đẩy giải quyết nợ xấu được đánh giá thấp về tính thực thi và hiệu quả do không có các khoản khấu trừ của các khoản dự phòng cho các khoản vay nghi ngờ và mang lại tổn thất.

- Việc cải cách các tổ chức tài chính công lớn và tiết kiệm bưu điện cũng được đánh giá thấp ở tất cả các cấp vì việc đình hoãn cải cách thực sự.

- Việc mua nợ xấu được đánh giá cao do tiến bộ của RCC và việc tạo ra IRCJ, trong khi việc phục hồi các con nợ có vấn đề được đánh giá là không có tiến bộ đáng kể.

- Quản trị doanh nghiệp của các ngân hàng đã không được tăng cường đủ mặc dù các nhà chức trách gây áp lực buộc các ngân hàng đã được tái cấp vốn công khai phải cải thiện nó (Các ngân hàng tái cấu trúc công khai hiện đang được yêu cầu tăng cường quản trị doanh nghiệp bằng cách tuân theo các kế hoạch tái cấu trúc. FSA có thể thực hiện quyền quyết định lớn hơn đối với việc quản trị doanh nghiệp của các ngân hàng nếu họ không đạt được mục tiêu tái cấu trúc hơn 30%, bao gồm cả việc từ chức của CEO ngân hàng và đình chỉ tiền thưởng cho các giám đốc).

Bảng 3.6. Đánh giá của OECD về cải cách khu vực tài chính, 2003Thiết kế chính sách

Thực hiện

Hiệu quả

Trung bình cộng

1. Đảm bảo đánh giá chặt chẽ hơn về chất lượng cho vay và trích lập dự phòng đầy

đủ

2

2

2

2.0

2. Tăng cường an toàn vốn

1

1

1

1.0

3. Tăng cường quản trị ngân hàng

2

2

1

1.7

4. Thay đổi hệ thống thuế để thúc đẩy giải

quyết nợ xấu

2

0

0

0.7

5. Hỗ trợ phục hồi con nợ có vấn đề

2

2

1

1.7

6. Khuyến khích thu nợ xấu

2

3

3

2.7

7. Thay đổi thuế liên quan đến đầu tư vốn

cổ phần

2

3

2

2.3

8. Hợp nhất các tổ chức tài chính công

1

1

1

1.0

Trung bình cộng

1.8

1.8

1.4

1.6

Nguồn: OECD, Khảo sát kinh tế của OECD, Nhật Bản, 2003.

Nhật Bản đã trải qua một thập kỷ trì trệ kinh tế với một ngành ngân hàng đầy rẫy vấn đề. Bong bóng giá tài sản vào cuối những năm 1980 và sự đổ vỡ của nó là nguyên nhân cơ bản cho sự xuất hiện của nợ xấu và vấn đề của ngành ngân hàng ở nước này. Việc thiếu các biện pháp để đánh giá và định giá rủi ro tín dụng của khách hàng vay cũng là một yếu tố quan trọng đằng sau tình trạng thái quá trong việc cho vay dựa trên tài sản thế chấp nhưng nhiều rủi ro của các ngân hàng, và tất cả đã bị làm cho trầm trọng thêm bởi các khung giám sát yếu và thiếu.

Hàng loạt các biện pháp đã được Nhật bản áp dụng từ những năm 1990 nhằm cải cách hệ thống ngân hàng của nước này, ngay từ khi bắt đầu xuất hiện các dầu hiệu khủng hoảng. Các biện pháp cải cách này đã đem lại những hiệu quả nhất định đối với hệ thống ngân hàng Nhật Bản nói riêng và nền kinh tế Nhật Bản nói chung. Tuy nhiên quá trình cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản cũng có một số những tồn tại hạn chế nhất định. Việc nhìn nhận, đánh giá quá trình này sẽ giúp đưa lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng của Việt Nam trong thời gian tới.

3.3. Đánh giá về quá trình cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản từ năm 1990

đến năm 2005

3.3.1. Những kết quả đạt được


Mặc dù cải cách hệ thống kinh tế của Nhật Bản vào đầu thập niên 1990 bị nhiều nhà quan sát đánh giá là tương đối chậm và kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ trong suốt hai thập niên sau đó. Tuy nhiên, giới nghiên cứu quốc tế và tại Nhật Bản đều đánh giá rằng, trong tổng thể bức tranh cải cách kinh tế còn hạn chế đó, Nhật Bản đã đạt được những thành công nhất định trong quá trình tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng của nước này, đặc biệt là nâng cao tính độc lập của BOJ; vấn đề xử lý nợ xấu và xử lý cơ bản, toàn diện vấn đề sở hữu chéo, vốn được xem là một trong những đặc điểm cố hữu và nghiêm trọng của nền kinh tế nước này trước đó, cụ thể:

Nâng cao tính độc lập của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ): Suốt những năm sau chiến tranh, địa vị của BOJ hầu như không có thay đổi gì. Hai sáng kiến nhằm sửa đổi Luật NHTW - một lần vào cuối những năm 1950 và một lần vào năm 1965 – đều không đem lại hiệu quả. Vì lúc đó nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ cao, nên các chính trị gia cũng như dân chúng Nhật Bản thấy không quan tâm nhiều đến sự thay đổi luật NHTW. Điều này mới chỉ được nghĩ tới khi nền kinh tế đã như một qủa bóng căng phồng vào cuối những năm 1980, và khi bong bóng nổ thì những tiếng kêu cứu từ những tổ chức cho vay và công chúng đã buộc chính phủ phải có hành động để thay đổi chính sách tiền tệ và hệ thống tài chính. Sau một loạt các biện pháp được chính phủ Nhật Bản áp dụng như đã phân tích ở trên, vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức của BOJ đã có những thay đổi đáng kể theo hướng độc lập, tự quyết chứ không phải là tổ chức chỉ biết thực thi các mệnh lệnh của Bộ Tài chính như trước nữa.

Giảm bớt tình trạng chia cắt trong hoạt động ngân hàng: Từ năm 1989, các ngân hàng Nhật Bản đã được phép đa dạng hóa các hoạt động cho vay của mình, kinh doanh các dịch vụ lẫn của nhau, và thậm chí còn sáp nhập lẫn nhau để trở thành các ngân hàng đa ngành. Cụ thể là (i) năm 1989, các ngân hàng Tương hỗ (Sogo) trước đây được phép chuyển thành 66 ngân hàng Khu vực cấp hai; (ii) các loại ngân hàng khác nhau như Ngân hàng Thành phố, Ngân hàng Shinkin (các Hiệp hội tín dụng), và các Hợp tác xã Nông nghiệp được phép sáp nhaappj với nhau; (iii) tháng 10/1993, ngân hàng Tookio, Ngân hàng Thành phố duy nhất chuyên về kinh doanh ngoại tệ, đã được phép tham gia kinh doanh hoạt động ngân hàng Tín thác bằng cách lập một công ty con chuyên làm nhiệm vụ đó; (iv) từ năm 1994 đến năm 1996, nhiều Ngân hàng Thành phố khác, một ngân hàng Tín dụng dài hạn (Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản), và Ngân hàng Norichukin đã được phép tham gia hoạt động Ngân hàng tín thác. Điều đó đã khiến cho hoạt động ngân hàng được cởi mở hơn, tính cạnh


tranh, và do đó là hiệu quả của các hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên. Ngoài ra, các công ty ở ngoài khu vực tài chính cũng đã và đang được phép thâm nhập vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều đáng nói là những công ty mới ra nhập đều có kế hoạch thực hiện những hoạt động cụ thể, như chuyên môn hóa trong các dịch vụ thanh toán hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính trên mạng internet,…

Các biện pháp xử lý nợ xấu NHTM của chính phủ và NHTW Nhật Bản đã mang lại những kết quả nhất định: Với hàng loạt các biện pháp nêu trên, Nhật Bản đã giảm được các tổn thất cho các NHTM vì nhờ các giải pháp đó mà NHTM có thể thu hồi kịp thời những khoản có thể thu hồi được trước khi quá muộn hay xóa bỏ ngay những khoản nợ hoàn toàn không còn khả năng thu hồi. Điều này phần nào đã giúp lấy lại được lòng tin trong dân chúng đối với HTNH. Đồng thời, việc xử lý nợ xấu một cách quyết liệt mà hàng loạt doanh nghiệp, công ty, hay cả các tập đoàn làm ăn kém hiệu quả cũng đã được cắt giảm và mở ra lối làm ăn mới hiệu quả hơn, phù hợp hơn. Với chính sách của Nhật Bản là giữ lại những bộ phận nào còn có thể làm ăn hiệu quả và chỉ cắt bỏ những phần bị cho là quá yếu kém, cho nên khi những phần này bị cắt bỏ và biến mất khỏi thị trường thì những cạnh tranh không lành mạnh cũng đi theo, mở ra cho các doanh nghiệp mới một hướng đi sáng sủa hơn, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, thu nhập của nhân viên cũng tăng, tiêu dùng tăng và sản xuất nhờ đó cũng được tăng trưởng. Nền kinh tế dần trở lại quỹ đạo phát triển.

Giảm bớt các hàng rào ngăn cách giữa các hoạt động kinh doanh ngân hàng và kinh doanh chứng khoán: Từ năm 1993, tình trạng tách rời giữa hoạt động ngân hàng và chứng khoán đã được bãi bỏ. Các ngân hàng và các công ty chứng khoán đã được phép thành lập các công ty con để kinh doanh dịch vụ lẫn của nhau. Luật Sửa đổi về ngoại hối đã được Quốc hội Nhật Bản thông qua năm 1998 đã đưa ra một loạt các cải cách như mở rộng sự lựa chọn cho các nhà đầu tư và những người đi vay. Trong đó có các biện pháp như xoá bỏ hoàn toàn lệnh cấm đối với những dẫn xuất chứng khoán, giới thiệu tài khoản quản lý tài sản, cho phép các ngân hàng bán các tín thác đầu tư và bảo hiểm, tăng khả năng thanh toán tiền mặt của tài sản bằng việc sử dụng chứng khoán dựa vào tài sản, tự do hoá giao dịch vốn xuyên quốc gia và tiền gửi từ nước ngoài chuyển về.

Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp thành công nhằm giảm tình trạng sở hữu chéo từ rất sớm. Năm 1947, Chính phủ Nhật Bản ban hành Luật Chống độc quyền, theo đó, các công ty phi tài chính không được sở hữu cổ phần trong công ty khác, và công ty tài chính bị giới hạn không được sở hữu quá 5% cổ phần của công ty khác. Quy định này khiến cho cơ cấu sở hữu chứng khoán trên thị trường


thay đổi rõ rệt: tỷ lệ cá nhân nắm giữ cổ phiếu tăng gấp đôi trong giai đoạn 1945- 1949, trong khi các doanh nghiệp phải thoái vốn và chỉ còn nắm giữ chưa tới 6% cổ phiếu từ tỷ lệ 51,9% trước đó. Đầu thập niên 90s, những quy định về an toàn vốn và việc áp dụng nguyên tắc kế toán thị trường trong việc định giá cổ phiếu cũng là những nguyên nhân dẫn tới sự thoái trào của sở hữu chéo.

Từ tháng 4/2001, Chính phủ tiếp tục ban hành các quy định mới về giới hạn nắm giữ cổ phần vốn tự có cấp 1 trong gói cứu trợ kinh tế cấp bách. Tiếp đó Luật giới hạn sở hữu cổ phiếu cũng bắt đầu có hiệu lực vào tháng 9/2001 với mục tiêu xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2004. Theo đó các ngân hàng nắm giữ cổ phiếu vượt quá 1.5 lần vốn tự có cấp 1 được yêu cầu phải bán bớt lượng cổ phiếu tới 10 triệu yên. Tuy nhiên việc yêu cầu các ngân hàng bán một lượng lớn cổ phiếu có thể gây rất nhiều vấn đề như các ngân hàng sẽ ngần ngại không bán cổ phiếu của các doanh nghiệp đã có mối quan hệ kinh doanh thân thiết từ lâu hoặc nếu như ngân hàng sẵn sàng bán thì Chính phủ Nhật cũng lo ngại với lượng bán lớn ồ ạt này sẽ làm giá cổ phiếu giảm mạnh từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán nói chung và nền kinh tế nói riêng. Chính vì vậy, tháng 11/2001, Chính phủ ban hành một đạo luật yêu cầu các ngân hàng phải bán bớt lượng cổ phiếu đang sở hữu, bao gồm cả các cổ phiếu do người có liên quan phát hành (cổ phiếu thuộc nhóm sở hữu chéo), bảo đảm tổng giá trị cổ phiếu trong danh mục đầu tư không vượt quá vốn tự có cấp 1 và quá trình diễn ra trong vòng bốn năm cho tới tháng 9/2006.

Chính phủ Nhật Bản cũng khuyến khích thành lập các quỹ ETF và các quỹ đầu tư bất động sản từ năm 2002, thực chất là để chứng khoán hóa các tài sản (nợ xấu và sở hữu chéo) trong hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp nói chung. Để thúc đẩy quá trình thanh lý cổ phần thông qua bán cổ phiếu nắm giữ bởi các ngân hàng cũng như ngăn chặn đà bán tháo cổ phần ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một tổ chức đặc biệt vào ngày 30/01/2002 là công ty mua bán cổ phiếu ngân hàng (BSPC) để mua lại cổ phiếu nắm giữ bởi các ngân hàng và doanh nghiệp. Tháng 5/2002, nhằm ngăn chặn một đợt giảm giá cổ phiếu khác, NHTW Nhật Bản (BoJ) đã hỗ trợ thêm các ngân hàng giảm cổ phần thông qua kế hoạch mua cổ phiếu với tổng giá trị lên tới 2 triệu Yên (tức 16.3 tỷ đô la Mỹ) đến hết 9/2003 và giữ lượng cổ phiếu này đến hết tháng 9/2007. Sau đó, BOJ lại nâng mức trần mua lên tới 3 triệu Yên và mở rộng thời gian mua tới cuối tháng 9/2004. Đồng thời giữa năm 2002 và 2006, BoJ cũng phối hợp với BSPC mua 3.8 triệu yên


cổ phiếu từ các ngân hàng và đến năm 2007, toàn bộ lượng cổ phiếu này bắt đầu được bán ra thị trường.

Bộ Luật Thương Mại của Nhật Bản cũng có những sửa đổi trong đó xóa bỏ quy định cũ về việc cấm mua lại cổ phiếu của chính công ty và cho phép các doanh nghiệp từ đây được phép mua lại cổ phần đã bán. Biện pháp này tạo ra một cơ chế hữu hiệu trong việc hấp thụ lượng cổ phần lớn do các ngân hàng bán tháo. Việc mua lại cổ phần trong bối cảnh này cũng cho phép các doanh nghiệp tự chủ mối quan hệ kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu hoặc hình thành nên các mối liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp khác. Hộp 1 dưới đây chỉ ra những thay đổi pháp lý nhằm hợp pháp hóa việc mua lại cổ phiếu tại Nhật Bản. Tính đến tháng 6/2002, có tới 822 công ty niêm yết đã thực hiện việc mua lại cổ phần của chính công ty mình với tổng giá trị lên tới 3,1 triệu Yên. Các nhà phân tích chính sách (như của Kuroki, 2003) cho rằng chính lượng lớn cổ phiếu này đã được sở hữu bởi các ngân hàng trước đây theo những thỏa thuận ngầm giữa hai bên nhằm phục vụ lợi ích cho mình.

Hộp 3.1: Các Luật liên quan quy định về hoạt động mua lại cổ phiếu tại

Nhật Bản

- Tháng 10/1994: Sửa đổi Luật Thương mại: Thông qua nghị quyết của cuộc họp hội đồng cổ đông phổ thông, các doanh nghiệp có thể giới thiệu các chương trình mua lại cổ phiếu trong đó nguồn tài chính lấy từ lợi nhuận.

- Tháng 11/1995: Luật Thuế đặc biệt: Tạm thời miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ cổ phiếu mua lại (cho đến hết năm tài chính 1998)

- Tháng 6/1997: Sửa đổi Luật Thương mại: Các công ty được quy định có thể cho phép ban lãnh đạo mua lại cổ phiếu.

- Tháng 3/1998: Sửa đổi Luật Thương mại: Nguồn tài chính dùng để mua lại cổ phiếu được mở rộng sang quỹ dự trữ vốn cổ phần.

Ngoài ra, những gợi ý chính sách của Keidanren (2003) cũng có tác động tích cực nhằm giảm tình trạng sở hữu chéo. Chẳng hạn nếu ban lãnh đạo của các công ty đại chúng quyết định mua lại cổ phần thì những chứng khoán mà được nắm giữ chồng chéo trong ít nhất 5 năm sẽ được ưu tiên giao dịch trực tiếp với mức giá thị trường. Như vậy, có thể nói, nhờ có một loạt những giải pháp đồng bộ mà các ngân hàng và doanh nghiệp Nhật đã bán được một lượng lớn cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 40% vào năm 2001.

Kinh nghiệm từ Nhật Bản cũng chỉ ra rằng việc ngân hàng quyết định bán cổ phần nào không chỉ phụ thuộc vào danh mục đầu tư mà còn mối quan hệ dài hạn với


các doanh nghiệp. Theo đó, sau cuộc khủng hoảng ngân hàng đặc biệt sau năm 1999, các ngân hàng Nhật Bản đã giảm mạnh tỷ lệ sở hữu bằng việc bán một lượng lớn cổ phiếu có tính lỏng và kỳ vọng lợi nhuận cao (tức những cổ phiếu dễ dàng bán) trong khi giữ lại cổ phiếu của các doanh nghiệp mà họ đã có mối quan hệ gắn bó lâu dài. Do đó hành vi của các ngân hàng thể hiện thái độ chống đối và điều này không chỉ làm xói mòn công tác quản trị mà còn làm giảm giá trị danh mục đầu tư của chính ngân hàng.

Sở hữu chéo tại Nhật đã giảm trong suốt những năm 1990, đây cũng là thời điểm mà Chính phủ bãi bỏ rất nhiều quy định đối với thị trường tài chính dẫn đến chi phí kiểm soát doanh nghiệp giảm đáng kể. Một trong số đó phải kể đến quy định tự do hóa hoạt động ủy thác giao dịch chứng khoán. Sự thông thoáng trong quy định về ủy thác đầu tư này đã làm giảm mạnh chi phí trong các thương vụ thôn tính và tạo điều kiện cho các cổ đông bên ngoài có thể dễ dàng có quyền kiểm soát thông qua thị trường tài chính. Và chính vào thời điểm khi chi phí này ở mức rất thấp như vậy (chi phí của một vụ thôn tính nhỏ hơn nhiều so với giá trị của vụ thôn tính) lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp đã đồng loạt muốn giảm tình trạng sở hữu chéo nhằm bảo tồn vị trí của mình. Lý do là khi sở hữu chéo không còn tức ban lãnh đạo cam kết sẽ không thu lợi trên tài sản của các cổ đông, điều này làm giảm giá trị quyền kiểm soát và do đó sẽ không có thượng vụ thôn tính nào có khả năng xảy ra nữa và họ có thể bảo vệ vị trí của mình. Nói cách khác, chi phí thôn tính càng nhỏ thì sở hữu chéo sẽ càng được giảm thiểu.

Sự gia tăng liên doanh, liên kết với nước ngoài và thâm nhập mạnh của các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài vào Nhật Bản: Một mục tiêu quan trọng của cuộc cải cách tài chính và ngân hàng ở Nhật Bản từ những năm 1990 là hứng tới mở cửa thị trường Nhật Bản để thích ứng với sự phát triển của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa các hoạt động tài chính đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Về phương diện này, cuộc cải cách cũng đã có những bước tiến nhất định. Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc cải cách tài chính và ngân hàng Nhật Bản cũng như những tiến bộ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế đã đưa khu vực tài chính ngân hàng Nhật Bản đi vào kỷ nguyên mới của cạnh tranh. Đó là chuyển từ cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực kinh doanh sang sự cạnh trang vượt khỏi lĩnh vực kinh doanh đó, và vượt khỏi biên giới quốc gia. Trong bối cảnh này, việc tổ chức lại khu vực tài chính ngân hàng thông qua việc hợp nhất và thiết lập các công ty cổ phần đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Các công ty tài chính và ngân hàng nước ngoài đã và đang dần dần được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh ở Nhật Bản. do đó, nếu trước đây các ngân hàng nước ngoài phải chịu ràng buộc bởi những quy định hết sức chặt chẽ thì gần đây, đã có ngày càng nhiều các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài


khác được phép vào Nhật hoạt động cùng với việc các ngân hàng Nhật Bản tăng cường sự hiện diện của mình ở nước ngoài.

3.3.2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những thành công đã đạt được, sau một quá trình thực hiện các biện pháp cải cách nêu trên, hệ thống ngân hàng Nhật Bản vẫn phải tiếp tục đương đầu với khá nhiều khó khăn và thách thức, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp khác để có thể trở thành một hệ thống tài chính tiền tệ có sức cạnh tranh cao, linh hoạt, mở cửa và tự điều tiết theo cơ chế thị trường.

Hạn chế lớn nhất trong cải cách hệ thống ngân hàng Nhật Bản là nước này đã để cho tình trạng nợ xấu chồng chất kéo dài, cũng giống như “sự suy thoái kéo dài” của nền kinh tế Nhật Bản [Lưu Ngọc Trịnh, 2004]. Tỷ lệ nợ xấu vẫn tiếp tục gia tăng trong suốt nhiều năm kể từ khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ.

- Thứ nhất, tốc độ xử lý nợ xấu của các NHTM Nhật Bản chậm hơn so với tốc độ phát sinh các khoản nợ xấu mới. Điều này xuất phát từ tình trạng suy thoái kéo dài của nền kinh tế Nhật Bản, hay sự phục hồi một cách chậm chạp của các ngành sản xuất. Đồng thời, các ngân hàng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào thực trạng nợ xấu của mình: Cố tình che giấu tình hình hoạt động sa sút, công bố số nợ khó đòi, nợ xấu, thấp xa so với con số công bố sau khi Cơ quan giám sát tài chính (Financial Service Act- FSA) thanh tra kiểm soát. Tháng 4/2002, FSA đã tiết lộ các NHTM và các TCTC khác đang có số nợ xấu xấp xỉ 150 nghìn tỷ yên, chiếm 22,4% tổng số nợ toàn Nhật Bản, nhưng trong kế hoạch cả gói của chính phủ, số nợ bức bách cần giải quyết chỉ có khoảng 11,7 tỷ yên, một con số rất nhỏ và có tính tượng trưng.

- Thứ hai, tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” của NHTW Nhật Bản:

Trước những năm 1990, khi các TCTC tham gia vào lĩnh vực bất động sản, BOJ đã lượng hóa được nguy cơ tổng nợ khó đòi của các NHTM Nhật sẽ lên đến 6 - 8% GDP [171]. Tuy vậy, dù đã dự đoán trước nguy cơ khủng hoảng, nhưng cho tới giữa những năm 1990, BOJ vẫn tin chắc tình trạng nợ khó đòi kể trên chỉ xảy ra đối với những TCTC nhỏ lẻ, không thể trở thành hệ thống được. Năm 1991, đã có một số NHTM phá sản, nhưng đó mới chỉ là các TCTC nhỏ lẻ. Đồng thời, GDP thực tế vẫn được duy trì ổn định trong giai đoạn 1992-1994 thậm chí năm 1995-1996 còn có dấu hiệu tăng [164]. Mùa thu năm 1997, BOJ mới thực sự bắt tay vào giải quyết vấn đề một cách sâu sắc. Mặc dù nhận ra tình trạng xấu đi từ năm 1993 (rủi ro trong hệ thống tài chính gia tăng, rủi ro tín dụng tập trung trong khu vực bất động sản khi giá đất giảm liên tục, khả năng duy trì nền kinh tế bắt đầu trở nên xa vời), nhưng BOJ vướng phải tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” cả dưới giác độ vi mô và vĩ mô. Xét trên góc độvi mô, mặc dù nhận ra tình trạng rủi ro của hoạt động tín dụng trong khu vực bất động sản, nhưng BOJ không thể can thiệp khi tín dụng gia tăng vẫn có hiệu quả và các NHTM (đặc biệt những NHTM lớn) không gặp bất kỳ rủi ro nào. Trên

Xem tất cả 130 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí