Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 30Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e5

.227

.019

12.168

***

e6

.396

.030

13.357

***

e7

.124

.013

9.499

***

e8

.139

.014

9.767

***

e9

.220

.018

12.270

***

e10

.309

.024

13.113

***

e11

.273

.021

13.068

***

e12

.120

.013

9.483

***

e13

.221

.019

11.541

***

e14

.226

.018

12.494

***

e15

.262

.021

12.490

***

e16

.199

.017

11.668

***

e17

.156

.040

3.873

***

e18

.518

.041

12.503

***

e19

.502

.040

12.531

***

e20

.487

.046

10.580

***

e21

.074

.009

8.348

***

e22

.113

.011

10.723

***

e23

.131

.011

11.510

***

e24

.150

.012

12.771

***

e25

.130

.015

8.728

***

e26

.187

.016

11.488

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 269 trang: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng NgãiEstimate

S.E.

C.R.

P

Label

e27

.139

.014

10.269

***

e28

.255

.020

12.823

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

LOY4

.442

LOY1

.662

LOY3

.586

LOY2

.731

SAT2

.536

SAT5

.664

SAT3

.711

SAT4

.805

SWC1

.686

SWC4

.547

SWC3

.551

SWC2

.896

StB7

.620

StB4

.537

StB6

.536

StB3

.630

StB5

.745

FB1

.493Estimate

FB3

.485

FB2

.603

FB6

.761

FB5

.772

SB1

.433

SB5

.635

SB7

.603

SB3

.637

SB4

.766

SB2

.725


PHỤ LỤC 6

Phụ lục 6.1.

KẾT QUẢ SEM MÔ HÌNH LÝ THUYẾT (LẦN 1)Scalar Estimates Group number 1 Default model Maximum Likelihood Estimates Regression Weights 1


Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SUHAILONG

<---

RBXAHOI

.138

.045

3.064

.002

SUHAILONG

<---

RBTAICHINH

.397

.044

9.018

***

SUHAILONG

<---

RBCAUTRUC

.089

.048

1.840

.066

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.129

.065

1.996

.046

LONGTRUNGTHANH

<---

RBXAHOI

.207

.051

4.070

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

LONGTRUNGTHANH

<---

RBCAUTRUC

.156

.054

2.882

.004

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.204

.027

7.482

***

LONGTRUNGTHANH

<---

RBTAICHINH

.073

.054

1.344

.179

SB2

<---

RBXAHOI

1.000
SB4

<---

RBXAHOI

.995

.045

22.092

***

SB3

<---

RBXAHOI

1.015

.047

21.686

***

SB7

<---

RBXAHOI

.931

.050

18.512

***

SB5

<---

RBXAHOI

.912

.048

18.970

***

SB1

<---

RBXAHOI

.908

.053

17.275

***

FB5

<---

RBTAICHINH

1.000
FB6

<---

RBTAICHINH

1.026

.044

23.317

***

FB2

<---

RBTAICHINH

.891

.046

19.305

***

FB3

<---

RBTAICHINH

.833

.051

16.404

***

FB1

<---

RBTAICHINH

.794

.048

16.539

***

StB5

<---

RBCAUTRUC

1.000
StB3

<---

RBCAUTRUC

1.037

.054

19.061

***

StB6

<---

RBCAUTRUC

.863

.051

16.993

***

StB4

<---

RBCAUTRUC

.930

.055

16.988

***

StB7

<---

RBCAUTRUC

.962

.051

18.844

***

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

1.000
SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.820

.039

21.292

***

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.812

.038

21.629

***

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.915

.046

20.026

***

SAT4

<---

SUHAILONG

1.000


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SAT3

<---

SUHAILONG

.952

.042

22.507

***

SAT5

<---

SUHAILONG

.920

.043

21.337

***

SAT2

<---

SUHAILONG

.749

.042

17.826

***

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.868

.050

17.395

***

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

1.000
LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.884

.047

18.787

***

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.756

.052

14.464

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SUHAILONG

<---

RBXAHOI

.167

SUHAILONG

<---

RBTAICHINH

.466

SUHAILONG

<---

RBCAUTRUC

.095

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.119

LONGTRUNGTHANH

<---

RBXAHOI

.232

LONGTRUNGTHANH

<---

RBCAUTRUC

.155

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.369

LONGTRUNGTHANH

<---

RBTAICHINH

.079

SB2

<---

RBXAHOI

.856

SB4

<---

RBXAHOI

.851

SB3

<---

RBXAHOI

.842

SB7

<---

RBXAHOI

.762

SB5

<---

RBXAHOI

.774

SB1

<---

RBXAHOI

.727Estimate

FB5

<---

RBTAICHINH

.878

FB6

<---

RBTAICHINH

.873

FB2

<---

RBTAICHINH

.777

FB3

<---

RBTAICHINH

.698

FB1

<---

RBTAICHINH

.701

StB5

<---

RBCAUTRUC

.863

StB3

<---

RBCAUTRUC

.794

StB6

<---

RBCAUTRUC

.733

StB4

<---

RBCAUTRUC

.733

StB7

<---

RBCAUTRUC

.788

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

.885

SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.826

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.834

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.795

SAT4

<---

SUHAILONG

.900

SAT3

<---

SUHAILONG

.841

SAT5

<---

SUHAILONG

.815

SAT2

<---

SUHAILONG

.729

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.768

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

.855

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.818

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.666


Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.146

.025

5.868

***

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.159

.024

6.744

***

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.040

.021

1.912

.056

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.048

.035

1.387

.165

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.005

.038

.124

.901

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.002

.039

-.052

.959

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.336

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.400

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.104

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.076

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.007

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.003

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

.448

.042

10.700

***

RBTAICHINH

.421

.038

11.042

***

RBCAUTRUC

.351

.033

10.638

***

CHIPHICHUYENDOI

1.169

.105

11.138

***

m1

.206

.019

10.750

***

m2

.241

.025

9.664

***

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *