Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 29


Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

.448

.042

10.698

***

RBTAICHINH

.421

.038

11.050

***

RBCAUTRUC

.351

.033

10.638

***

CHIPHICHUYENDOI

1.187

.105

11.278

***

SUHAILONG

.304

.027

11.399

***

LONGTRUNGTHANH

.351

.034

10.266

***

e1

.164

.015

11.125

***

e2

.169

.015

11.254

***

e3

.190

.016

11.501

***

e4

.280

.022

12.782

***

e5

.249

.020

12.641

***

e6

.328

.025

13.097

***

e7

.125

.013

9.524

***

e8

.139

.014

9.770

***

e9

.220

.018

12.269

***

e10

.309

.024

13.113

***

e11

.273

.021

13.067

***

e12

.121

.013

9.495

***

e13

.222

.019

11.552

***

e14

.225

.018

12.488

***

e15

.262

.021

12.495

***

e16

.199

.017

11.661

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 269 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 29Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e17

.307

.036

8.627

***

e18

.383

.034

11.406

***

e19

.353

.032

11.191

***

e20

.548

.047

11.694

***

e21

.074

.009

8.352

***

e22

.113

.011

10.717

***

e23

.131

.011

11.491

***

e24

.150

.012

12.771

***

e25

.131

.015

8.807

***

e26

.187

.016

11.495

***

e27

.138

.013

10.215

***

e28

.256

.020

12.846

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

LOY4

.440

LOY1

.666

LOY3

.586

LOY2

.729

SAT2

.535

SAT5

.665

SAT3

.711

SAT4

.804Estimate

SWC1

.646

SWC4

.682

SWC3

.668

SWC2

.794

StB7

.621

StB4

.536

StB6

.537

StB3

.629

StB5

.744

FB1

.493

FB3

.485

FB2

.604

FB6

.762

FB5

.771

SB1

.529

SB5

.600

SB7

.580

SB3

.708

SB4

.725

SB2

.733


Phụ lục 5.4.

KT QUCFA MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG TỚI HẠN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SB2

<---

RBXAHOI

1.000
SB4

<---

RBXAHOI

1.029

.045

22.681

***

SB3

<---

RBXAHOI

.967

.049

19.598

***

SB7

<---

RBXAHOI

.954

.051

18.795

***

SB5

<---

RBXAHOI

.944

.048

19.563

***

SB1

<---

RBXAHOI

.826

.056

14.805

***

FB5

<---

RBTAICHINH

1.000
FB6

<---

RBTAICHINH

1.025

.044

23.327

***

FB2

<---

RBTAICHINH

.891

.046

19.329

***

FB3

<---

RBTAICHINH

.831

.051

16.379

***

FB1

<---

RBTAICHINH

.794

.048

16.578

***

StB5

<---

RBCAUTRUC

1.000
StB3

<---

RBCAUTRUC

1.037

.054

19.065

***

StB6

<---

RBCAUTRUC

.863

.051

16.984

***

StB4

<---

RBCAUTRUC

.930

.055

16.995

***

StB7

<---

RBCAUTRUC

.962

.051

18.841

***

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

1.000
SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.689

.038

18.332

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.674

.037

18.240

***

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.892

.041

21.784

***

SAT4

<---

SUHAILONG

1.000
SAT3

<---

SUHAILONG

.959

.042

22.558

***

SAT5

<---

SUHAILONG

.924

.043

21.290

***

SAT2

<---

SUHAILONG

.754

.042

17.888

***

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

1.000
LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.866

.050

17.214

***

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.880

.047

18.526

***

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.757

.053

14.387

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SB2

<---

RBXAHOI

.851

SB4

<---

RBXAHOI

.875

SB3

<---

RBXAHOI

.798

SB7

<---

RBXAHOI

.776

SB5

<---

RBXAHOI

.797

SB1

<---

RBXAHOI

.658

FB5

<---

RBTAICHINH

.879

FB6

<---

RBTAICHINH

.873

FB2

<---

RBTAICHINH

.777

FB3

<---

RBTAICHINH

.696Estimate

FB1

<---

RBTAICHINH

.702

StB5

<---

RBCAUTRUC

.863

StB3

<---

RBCAUTRUC

.794

StB6

<---

RBCAUTRUC

.732

StB4

<---

RBCAUTRUC

.733

StB7

<---

RBCAUTRUC

.787

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

.946

SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.742

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.740

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.828

SAT4

<---

SUHAILONG

.897

SAT3

<---

SUHAILONG

.843

SAT5

<---

SUHAILONG

.815

SAT2

<---

SUHAILONG

.732

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

.855

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.765

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.814

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.665


Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.132

.025

5.382

***

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.156

.023

6.675

***

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.005

.041

-.120

.905Estimate

S.E.

C.R.

P

RBXAHOI

<-->

SUHAILONG

.129

.021

6.090

***

RBXAHOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.147

.024

6.252

***

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.040

.021

1.911

.056

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.012

.040

.295

.768

RBTAICHINH

<-->

SUHAILONG

.191

.022

8.556

***

RBTAICHINH

<-->

LONGTRUNGTHANH

.095

.022

4.315

***

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.029

.037

.786

.432

RBCAUTRUC

<-->

SUHAILONG

.069

.018

3.794

***

RBCAUTRUC

<-->

LONGTRUNGTHANH

.110

.021

5.338

***


CHIPHICHUYENDOI


<-->


SUHAILONG


-.146


.035

- 4.169


***

CHIPHICHUYENDOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.221

.039

5.594

***

SUHAILONG

<-->

LONGTRUNGTHANH

.069

.018

3.709

***

e3

<-->

e6

.168

.020

8.502

***

e18

<-->

e19

.259

.034

7.717

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.306

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.397

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.006

RBXAHOI

<-->

SUHAILONG

.352

RBXAHOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.372

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.104

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.016Estimate

RBTAICHINH

<-->

SUHAILONG

.533

RBTAICHINH

<-->

LONGTRUNGTHANH

.246

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.042

RBCAUTRUC

<-->

SUHAILONG

.212

RBCAUTRUC

<-->

LONGTRUNGTHANH

.313

CHIPHICHUYENDOI

<-->

SUHAILONG

-.229

CHIPHICHUYENDOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.322

SUHAILONG

<-->

LONGTRUNGTHANH

.209

e3

<-->

e6

.549

e18

<-->

e19

.509


Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

.443

.042

10.572

***

RBTAICHINH

.421

.038

11.057

***

RBCAUTRUC

.351

.033

10.641

***

CHIPHICHUYENDOI

1.338

.110

12.166

***

SUHAILONG

.304

.027

11.405

***

LONGTRUNGTHANH

.352

.034

10.283

***

e1

.168

.015

10.969

***

e2

.143

.014

10.123

***

e3

.236

.019

12.145

***

e4

.266

.021

12.467

***

Xem tất cả 269 trang.

Ngày đăng: 06/04/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí