Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 28Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e1

<-->

e3

-.081

.012

-6.771

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 269 trang: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi


Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.287

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.379

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.105

e4

<-->

e6

.560

e1

<-->

e3

-.516

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

.482

.043

11.205

***

RBTAICHINH

.423

.038

11.074

***

RBCAUTRUC

.351

.033

10.646

***

e1

.129

.015

8.718

***

e2

.155

.014

11.262

***

e3

.189

.018

10.372

***

e4

.252

.019

12.961

***

e5

.269

.021

13.071

***

e6

.402

.029

13.777

***

e7

.122

.013

9.204

***

e8

.138

.014

9.581

***

e9

.219

.018

12.195

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e10

.310

.024

13.082

***

e11

.276

.021

13.057

***

e12

.120

.013

9.416

***

e13

.223

.019

11.548

***

e14

.225

.018

12.456

***

e15

.264

.021

12.507

***

e16

.198

.017

11.620

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

StB7

.622

StB4

.533

StB6

.539

StB3

.628

StB5

.746

FB1

.488

FB3

.483

FB2

.604

FB6

.762

FB5

.776

SB1

.423

SB7

.597

SB3

.613Estimate

SB5 SB4

SB2

.696


.746


.789


Phụ lục 5.3.

KT QUCFA MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG TỚI HẠN (Ln 1)


Estimates Group number 1 Default model Scalar Estimates Group number 1 Default model 1

Estimates (Group number 1 - Default model)


Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SB2

<---

RBXAHOI

1.000
SB4

<---

RBXAHOI

.996

.045

22.098

***

SB3

<---

RBXAHOI

1.015

.047

21.685

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SB7

<---

RBXAHOI

.931

.050

18.503

***

SB5

<---

RBXAHOI

.913

.048

18.973

***

SB1

<---

RBXAHOI

.908

.053

17.270

***

FB5

<---

RBTAICHINH

1.000
FB6

<---

RBTAICHINH

1.025

.044

23.320

***

FB2

<---

RBTAICHINH

.891

.046

19.329

***

FB3

<---

RBTAICHINH

.832

.051

16.380

***

FB1

<---

RBTAICHINH

.795

.048

16.582

***

StB5

<---

RBCAUTRUC

1.000
StB3

<---

RBCAUTRUC

1.036

.054

19.047

***

StB6

<---

RBCAUTRUC

.864

.051

17.003

***

StB4

<---

RBCAUTRUC

.930

.055

16.982

***

StB7

<---

RBCAUTRUC

.963

.051

18.855

***

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

1.000
SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.806

.038

21.175

***

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.799

.037

21.545

***

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.919

.045

20.617

***

SAT4

<---

SUHAILONG

1.000
SAT3

<---

SUHAILONG

.959

.043

22.540

***

SAT5

<---

SUHAILONG

.925

.043

21.303

***

SAT2

<---

SUHAILONG

.754

.042

17.865

***

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

1.000


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.868

.050

17.220

***

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.884

.048

18.587

***

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.756

.053

14.331

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SB2

<---

RBXAHOI

.856

SB4

<---

RBXAHOI

.851

SB3

<---

RBXAHOI

.842

SB7

<---

RBXAHOI

.762

SB5

<---

RBXAHOI

.774

SB1

<---

RBXAHOI

.727

FB5

<---

RBTAICHINH

.878

FB6

<---

RBTAICHINH

.873

FB2

<---

RBTAICHINH

.777

FB3

<---

RBTAICHINH

.697

FB1

<---

RBTAICHINH

.702

StB5

<---

RBCAUTRUC

.863

StB3

<---

RBCAUTRUC

.793

StB6

<---

RBCAUTRUC

.733

StB4

<---

RBCAUTRUC

.732

StB7

<---

RBCAUTRUC

.788

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

.891Estimate

SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.817

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.826

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.804

SAT4

<---

SUHAILONG

.897

SAT3

<---

SUHAILONG

.843

SAT5

<---

SUHAILONG

.815

SAT2

<---

SUHAILONG

.732

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

.854

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.766

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.816

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.663Estimate

S.E.

C.R.

P

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.146

.025

5.868

***

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.159

.024

6.744

***

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.000

.039

.006

.995

RBXAHOI

<-->

SUHAILONG

.133

.021

6.249

***

RBXAHOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.146

.023

6.197

***

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.040

.021

1.909

.056

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.014

.038

.365

.715

RBTAICHINH

<-->

SUHAILONG

.191

.022

8.555

***

RBTAICHINH

<-->

LONGTRUNGTHANH

.095

.022

4.314

***

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.048

.035

1.379

.168

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

RBCAUTRUC

<-->

SUHAILONG

.069

.018

3.796

***

RBCAUTRUC

<-->

LONGTRUNGTHANH

.110

.021

5.326

***

CHIPHICHUYENDOI

<-->

SUHAILONG

-.128

.033

-3.845

***

CHIPHICHUYENDOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.231

.038

6.066

***

SUHAILONG

<-->

LONGTRUNGTHANH

.068

.018

3.703

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.336

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.400

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.000

RBXAHOI

<-->

SUHAILONG

.361

RBXAHOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.367

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.104

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.020

RBTAICHINH

<-->

SUHAILONG

.533

RBTAICHINH

<-->

LONGTRUNGTHANH

.246

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.075

RBCAUTRUC

<-->

SUHAILONG

.212

RBCAUTRUC

<-->

LONGTRUNGTHANH

.312

CHIPHICHUYENDOI

<-->

SUHAILONG

-.213

CHIPHICHUYENDOI

<-->

LONGTRUNGTHANH

.358

SUHAILONG

<-->

LONGTRUNGTHANH

.209

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *