Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 33Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e5

.227

.019

12.177

***

e6

.395

.030

13.353

***

e7

.125

.013

9.501

***

e8

.138

.014

9.729

***

e9

.220

.018

12.264

***

e10

.308

.024

13.097

***

e11

.274

.021

13.066

***

e12

.120

.013

9.469

***

e13

.222

.019

11.546

***

e14

.225

.018

12.487

***

e15

.262

.021

12.492

***

e16

.199

.017

11.673

***

e17

.547

.048

11.459

***

e18

.250

.032

7.846

***

e19

.250

.031

8.118

***

e20

.840

.065

12.865

***

e21

.072

.009

8.096

***

e22

.115

.011

10.757

***

e23

.131

.011

11.485

***

e24

.151

.012

12.793

***

e25

.131

.015

8.818

***

e26

.186

.016

11.486

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 269 trang: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng NgãiEstimate

S.E.

C.R.

P

Label

e27

.139

.013

10.274

***

e28

.256

.020

12.851

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SUHAILONG

.330

LONGTRUNGTHANH

.333

LOY4

.444

LOY1

.667

LOY3

.592

LOY2

.732

SAT2

.531

SAT5

.664

SAT3

.708

SAT4

.810

SWC1

.458

SWC4

.775

SWC3

.783

SWC2

.634

StB7

.620

StB4

.537

StB6

.537

StB3

.630Estimate

StB5

.745

FB1

.492

FB3

.487

FB2

.603

FB6

.762

FB5

.771

SB1

.434

SB5

.634

SB7

.603

SB3

.637

SB4

.766

SB2

.725


PHỤ LỤC 6.4.

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT BẰNG BOOTSTRAP


Estimates Group number 1 Default model Scalar Estimates Group number 1 Default model 1

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

SUTINTUONG

<---

RBXAHOI

.114

.049

2.314

.021


SUTINTUONG

<---

RBTAICHINH

.195

.045

4.343

***

SUHAILONG

<---

RBTAICHINH

.434

.043

10.099

***

SUHAILONG

<---

RBXAHOI

.113

.036

3.109

.002

SUTINTUONG

<---

RBCAUTRUC

.134

.056

2.415

.016

LONGTRUNGTHANH

<---

SUTINTUONG

.153

.051

3.013

.003

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.255

.054

4.694

***

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.229

.028

8.039

***

SB2

<---

RBXAHOI

1.000
SB4

<---

RBXAHOI

1.008

.044

22.861

***

SB7

<---

RBXAHOI

.982

.041

24.098

***

SB3

<---

RBXAHOI

1.032

.045

22.752

***

SB5

<---

RBXAHOI

.956

.045

21.325

***

SB1

<---

RBXAHOI

.870

.049

17.913

***

TRU5

<---

SUTINTUONG

1.000
TRU6

<---

SUTINTUONG

1.018

.028

36.548

***

TRU1

<---

SUTINTUONG

.682

.033

20.440

***

TRU4

<---

SUTINTUONG

.673

.035

19.301

***
Estimate

S.E.

C.R.

P

TRU2

<---

SUTINTUONG

1.006

.027

36.737

***


FB5

<---

RBTAICHINH

1.000
FB6

<---

RBTAICHINH

1.023

.044

23.199

***

FB2

<---

RBTAICHINH

.892

.046

19.328

***

FB3

<---

RBTAICHINH

.833

.051

16.407

***

FB1

<---

RBTAICHINH

.795

.048

16.560

***

StB5

<---

RBCAUTRUC

1.000
StB6

<---

RBCAUTRUC

.889

.046

19.170

***

StB7

<---

RBCAUTRUC

.992

.045

21.931

***

StB3

<---

RBCAUTRUC

.981

.046

21.126

***

StB4

<---

RBCAUTRUC

.860

.050

17.118

***

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

1.000
SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.827

.039

21.293

***

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.822

.038

21.729

***

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.915

.046

19.756

***

SAT4

<---

SUHAILONG

1.000
SAT3

<---

SUHAILONG

.954

.042

22.496

***

SAT2

<---

SUHAILONG

.750

.042

17.818

***

SAT5

<---

SUHAILONG

.920

.043

21.256

***

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

1.000
LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.873

.050

17.325

***

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.898

.048

18.852

***

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.760

.053

14.412

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

SUTINTUONG

<---

RBXAHOI

.144

SUTINTUONG

<---

RBTAICHINH

.222

SUHAILONG

<---

RBTAICHINH

.510

SUHAILONG

<---

RBXAHOI

.147

SUTINTUONG

<---

RBCAUTRUC

.148

LONGTRUNGTHANH

<---

SUTINTUONG

.146

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.236

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.413

SB2

<---

RBXAHOI

.879

SB4

<---

RBXAHOI

.839

SB7

<---

RBXAHOI

.862

SB3

<---

RBXAHOI

.836

SB5

<---

RBXAHOI

.807

SB1

<---

RBXAHOI

.726

TRU5

<---

SUTINTUONG

.927

TRU6

<---

SUTINTUONG

.944

TRU1

<---

SUTINTUONG

.748

TRU4

<---

SUTINTUONG

.725

TRU2

<---

SUTINTUONG

.946Estimate

FB5

<---

RBTAICHINH

.878

FB6

<---

RBTAICHINH

.871

FB2

<---

RBTAICHINH

.777

FB3

<---

RBTAICHINH

.698

FB1

<---

RBTAICHINH

.702

StB5

<---

RBCAUTRUC

.879

StB6

<---

RBCAUTRUC

.771

StB7

<---

RBCAUTRUC

.836

StB3

<---

RBCAUTRUC

.818

StB4

<---

RBCAUTRUC

.716

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

.880

SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.828

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.839

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.791

SAT4

<---

SUHAILONG

.900

SAT3

<---

SUHAILONG

.842

SAT2

<---

SUHAILONG

.730

SAT5

<---

SUHAILONG

.814

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

.851

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.769

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.826

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.666

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.097

.025

3.834

***

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.248

.028

8.821

***

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.018

.022

.829

.407

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.131

.037

3.524

***

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.006

.038

.161

.872

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.019

.041

-.471

.638

Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.209

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.551

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.045

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.194

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.009

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

-.025


Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI


.514

.046

11.234

***

RBTAICHINH

.421

.038

11.045

***

RBCAUTRUC

.394

.036

11.095

***

CHIPHICHUYENDOI

1.157

.105

11.049

***

m1

.282

.023

12.276

***

m2

.210

.020

10.743

***

m3

.262

.027

9.720

***

e1

.151

.014

10.982

***

e2

.221

.018

12.038

***

e3

.171

.015

11.498

***

e4

.235

.019

12.079

***

e5

.252

.020

12.551

***

e6

.348

.026

13.317

***

e7

.053

.005

10.746

***

e8

.041

.004

9.395

***

e9

.119

.009

13.705

***

e10

.133

.010

13.801

***

e11

.039

.004

9.253

***

e12

.125

.013

9.505

***

e13

.141

.014

9.837

***

e14

.219

.018

12.250

***

e15

.308

.024

13.096

***

e16

.273

.021

13.062

***

e17

.116

.012

9.725

***

e18

.213

.017

12.432

***

e19

.167

.015

11.207

***

e20

.188

.016

11.643

***

e21

.277

.021

13.005

***

e22

.337

.037

9.182

***

e23

.362

.033

11.093

***

e24

.329

.030

10.786

***

e25

.582

.049

11.921

***

e26

.072

.009

8.118

***

e27

.114

.011

10.727

***

e28

.151

.012

12.779

***

e29

.132

.011

11.504

***

e30

.136

.015

8.951

***

e31

.187

.016

11.448

***

e32

.133

.013

9.894

***

e33


.257

.020

12.831

***


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

SUHAILONG


.313

SUTINTUONG

.132

LONGTRUNGTHANH

.263

LOY4

.444

LOY1

.683

LOY3

.592

LOY2

.724

SAT5

.662

SAT2

.532

SAT3

.709

SAT4

.809

SWC1

.625

SWC4

.704

SWC3

.686

SWC2

.774

StB4

.513

StB3

.669

StB7

.699

StB6

.594

StB5

.772

FB1

.493

FB3

.487

FB2

.604

FB6

.758

FB5

.771

TRU2

.894

TRU4

.525

TRU1

.560

TRU6

.891

TRU5

.859

SB1

.528

SB5

.651

SB3

.700

SB7

.743

SB4

.703

SB2


.773

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *