Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 32Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e9

.220

.018

12.266

***

e10

.308

.024

13.099

***

e11

.274

.021

13.069

***

e12

.120

.013

9.483

***

e13

.222

.019

11.543

***

e14

.226

.018

12.488

***

e15

.262

.021

12.492

***

e16

.199

.017

11.666

***

e17

.324

.036

8.906

***

e18

.368

.033

11.164

***

e19

.339

.031

10.936

***

e20

.570

.048

11.831

***

e21

.071

.009

8.064

***

e22

.115

.011

10.780

***

e23

.131

.011

11.489

***

e24

.151

.012

12.797

***

e25

.131

.015

8.851

***

e26

.186

.016

11.477

***

e27

.138

.013

10.244

***

e28

.256

.020

12.839

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 269 trang: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi

Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi - 32


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SUHAILONG

.328

LONGTRUNGTHANH

.327

LOY4

.446

LOY1

.669

LOY3

.593

LOY2

.732

SAT2

.531

SAT5

.664

SAT3

.707

SAT4

.811

SWC1

.632

SWC4

.695

SWC3

.681

SWC2

.783

StB7

.620

StB4

.537

StB6

.537

StB3

.630

StB5

.745

FB1

.492Estimate

FB3

.487

FB2

.603

FB6

.763

FB5

.770

SB1

.530

SB5

.599

SB7

.580

SB3

.709

SB4

.724

SB2

.732


Phụ lục 6.3.

KẾT QUẢ SEM CHO MÔ HÌNH LÝ THUYẾT SEM SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH BẰNG CÁCH NỐI CÁC CẶP SỐ e6-e3 và e20 – e17

Estimates (Group number 1 - Default model)


Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SUHAILONG

<---

RBXAHOI

.142

.045

3.172

.002

SUHAILONG

<---

RBTAICHINH

.401

.044

9.219

***

SUHAILONG

<---

RBCAUTRUC

.086

.048

1.795

.073

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.160

.055

2.899

.004

LONGTRUNGTHANH

<---

RBXAHOI

.235

.050

4.690

***

LONGTRUNGTHANH

<---

RBCAUTRUC

.129

.054

2.401

.016

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.236

.031

7.566

***

SB2

<---

RBXAHOI

1.000
SB4

<---

RBXAHOI

1.029

.045

22.677

***

SB3

<---

RBXAHOI

.967

.049

19.606

***

SB7

<---

RBXAHOI

.954

.051

18.800

***

SB5

<---

RBXAHOI

.944

.048

19.549

***

SB1

<---

RBXAHOI

.827

.056

14.831

***

FB5

<---

RBTAICHINH

1.000
FB6

<---

RBTAICHINH

1.026

.044

23.295

***

FB2

<---

RBTAICHINH

.891

.046

19.296

***

FB3

<---

RBTAICHINH

.834

.051

16.409

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

FB1

<---

RBTAICHINH

.794

.048

16.544

***

StB5

<---

RBCAUTRUC

1.000
StB3

<---

RBCAUTRUC

1.036

.054

19.063

***

StB6

<---

RBCAUTRUC

.863

.051

17.009

***

StB4

<---

RBCAUTRUC

.929

.055

16.996

***

StB7

<---

RBCAUTRUC

.961

.051

18.840

***

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

1.000
SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.977

.050

19.604

***

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.953

.049

19.535

***

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.866

.042

20.841

***

SAT4

<---

SUHAILONG

1.000
SAT3

<---

SUHAILONG

.953

.042

22.510

***

SAT5

<---

SUHAILONG

.921

.043

21.341

***

SAT2

<---

SUHAILONG

.748

.042

17.806

***

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.869

.050

17.444

***

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

1.000
LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.882

.047

18.777

***

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.756

.052

14.482

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SUHAILONG <--- RBXAHOI


SUHAILONG <--- RBTAICHINH


SUHAILONG <--- RBCAUTRUC

.170


.471


.092Estimate

LONGTRUNGTHANH

<---

SUHAILONG

.148

LONGTRUNGTHANH

<---

RBXAHOI

.262

LONGTRUNGTHANH

<---

RBCAUTRUC

.128

LONGTRUNGTHANH

<---

CHIPHICHUYENDOI

.385

SB2

<---

RBXAHOI

.851

SB4

<---

RBXAHOI

.875

SB3

<---

RBXAHOI

.798

SB7

<---

RBXAHOI

.776

SB5

<---

RBXAHOI

.797

SB1

<---

RBXAHOI

.659

FB5

<---

RBTAICHINH

.878

FB6

<---

RBTAICHINH

.873

FB2

<---

RBTAICHINH

.777

FB3

<---

RBTAICHINH

.698

FB1

<---

RBTAICHINH

.702

StB5

<---

RBCAUTRUC

.863

StB3

<---

RBCAUTRUC

.793

StB6

<---

RBCAUTRUC

.733

StB4

<---

RBCAUTRUC

.733

StB7

<---

RBCAUTRUC

.787

SWC2

<---

CHIPHICHUYENDOI

.796

SWC3

<---

CHIPHICHUYENDOI

.885Estimate

SWC4

<---

CHIPHICHUYENDOI

.880

SWC1

<---

CHIPHICHUYENDOI

.677

SAT4

<---

SUHAILONG

.900

SAT3

<---

SUHAILONG

.841

SAT5

<---

SUHAILONG

.815

SAT2

<---

SUHAILONG

.729

LOY3

<---

LONGTRUNGTHANH

.769

LOY2

<---

LONGTRUNGTHANH

.856

LOY1

<---

LONGTRUNGTHANH

.817

LOY4

<---

LONGTRUNGTHANH

.666


Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.133

.025

5.413

***

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.157

.023

6.675

***

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.041

.021

1.934

.053

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.068

.032

2.134

.033

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.009

.034

.255

.799

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.007

.035

.188

.851

e3

<-->

e6

.167

.020

8.488

***

e17

<-->

e20

.376

.046

8.097

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

RBXAHOI

<-->

RBTAICHINH

.308

RBXAHOI

<-->

RBCAUTRUC

.397

RBTAICHINH

<-->

RBCAUTRUC

.106

RBCAUTRUC

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.118

RBTAICHINH

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.014

RBXAHOI

<-->

CHIPHICHUYENDOI

.010

e3

<-->

e6

.548

e17

<-->

e20

.555

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

RBXAHOI

.443

.042

10.572

***

RBTAICHINH

.421

.038

11.044

***

RBCAUTRUC

.351

.033

10.648

***

CHIPHICHUYENDOI

.947

.101

9.415

***

m1

.205

.019

10.734

***

m2

.238

.025

9.625

***

e1

.168

.015

10.973

***

e2

.143

.014

10.134

***

e3

.236

.019

12.145

***

e4

.265

.021

12.467

***

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *