Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn - 5


3.4.2.7. Bảng THONG_BAO (thông báo)

Bảng 3.23: Mô tả chi tiết bảng Thông báo


Tên thuộc

tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Rằng buộc toàn

vẹn

Ghi

chú


HK_NK


Nvarchar(10)


Học kỳ niên khóa

Not null tham chiếu đến Ma_lop

của bảng LOP

KN


Ngay_sv


Date

Ngày bắt đầu chấm

điểm rèn luyện của sinh viên


Not null


Ngay_ktsv

Date

Ngày kết thức chấm

điểm của sinh viên

Not nullNgay_gv


Date

Ngày bắt đầu chấm điểm rèn luyện của giáo

viên


Not null


Ngay_ktgv

Date

Ngày kết thức chấm

điểm của giáo viên

Not nullNgay_hd


Date

Ngày bắt đầu chấm điểm rèn luyện của hội

đồng khoa


Not null


Ngay_kthd

Date

Ngày kết thức chấm

điểm của hội đồng khoa

Not null


Ngày_TB

Date

Ngày đưa thông báo

chấm điểm rèn luyện

Not null


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 57 trang: Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn


3.4.2.8. Bảng KHUNG_DIEM(khung điểm rèn luyện)

Bảng 3.24: Mô tả chi tiết bảng Khung điểm


Tên thuộc

tính

Kiểu dữ

liệu

Mô tả

Rằng buộc toàn

vẹn

Ghi

chú

Stt_nd

Int

Số thức tự nội dung

Not null

KC

Noi_dung

Text

Nội dung từng tiêu chí

của khung điểm

Null


Diem_TD

Int

Tổng điểm của tiêu chí

Null


3.4.2.9. Bảng DUYET(duyệt điểm rèn luyện)

Bảng 3.25: Mô tả chi tiết bảng Duyệt


Tên thuộc

tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Rằng buộc toàn

vẹn

Ghi

chú


MSSV


Nvarchar(10)


Mã số sinh viên

Tham chiếu đến MSSV của bảng

SINH_VIEN

KN


HK_NK


Nvarchar(10)


Học kỳ niên khóa

Tham chiếu đến

HK_NK của bảng HK_NK

KN

GV_D

Int

Trạng thái duyệt điểm

của giáo viên

Not null


HD_D

Int

Trạng thái duyệt điểm

của hội đồng khoa

Not null


3.4.2.10. Bảng DIEM_RL(điểm rèn luyện)

Bảng 3.26: Mô tả chi tiết bảng điểm rèn luyện


Tên thuộc

tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Rằng buộc toàn

vẹn

Ghi

chú


MSSV


Nvarchar(10)


Mã số sinh viên

Tham chiếu đến MSSV của bảng

SINH_VIEN

KN

HK_NK

Nvarchar(10)

Học kỳ niên khóa

Tham chiếu điến

HK_NK của bảng

KN

HK_NKStt_nd


Int

Số thứ tự nội dung điểm rèn luyện

Tham chiếu đến Stt_nd của bảng

KHUNG_DIEM

KN

Diem_sv

Int

Điểm sinh viên chấm

Null


Diem_gv

Int

Điểm giáo viên chấm

Null


Diem_hd

Int

Điểm hội đồng khoa

chấm

null


3.4.3. Biểu đồ dữ liệu quan hệ


Hình 3 5 sơ đồ dữ liệu quan hệ 3 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ 3 5 1 Biểu đồ luồng dữ 1

Hình 3.5: sơ đồ dữ liệu quan hệ


3.5. THIẾT KẾ XỬ LÝ

3.5.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

Điểm rèn luyện đã đượ c duyệt theo học kì


Điểm rèn luyện do SV nhập

Bảng đánh giá điểm rèn luyện

0

Điểm rèn luyện do G V Duyệt

Q UAN LY CHAM DIE M RE N LUY E N CUA SINH V IE N

Điểm rèn luyện do hội đồng duyệt


SINH_ V IE N


PHO NG CT SV


PHO NG BAN - KHO A


G IAO _ V IE N

T hờ i gian xét điểm rèn luyện


DS điểm rèn luyện của SV theo lớ p

DS điểm rèn luyện của SV theo Lop_ Khoa


Hinh 3.6: Sơ đồ dữ liệu mức 0

3.5.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1


T hờ i gian xét điểm rèn luyện
G IAO _ V IEN

DS điểm rèn luyện của G V theo lớ p


Điểm rèn luyện do G V duyệt

T hờ i gian 1


Xet Diem Ren


T HO NG BAO


Khung điểm


T hờ i gian


Cap nhat thong bao


PHO NG CT SV


Bảng đánh giá điểm rèn luyện


Điểm rèn luyện do sinh viên nhập

Luyen Cho SV

2 KHUNG Điểm rèn luyện do hội

DIEM


đồng duyệt


DS điểm rèn luyện của


PHO NG BAN - KHO A

SV theo lớ p_ Khoa

Khung điểm


Cap nhat khung dienSINH_ V IEN

Điểm rèn luyeenh đã đượ c duyệt theo học kì


Hinh 3.7: Sơ đồ dữ liệu mức 1.


3.5.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2G IAO _ VIEN

2


K

H

UN

G

D

IE

M

khung điển


T hờ i gian


G BAO

3 T HO N


Khung điểm


PHO NG BAN

- KHO A

Điểm rèn luyện do G V duyệt

G V Duyet Diem

Điểm G V


T hờ i gian
SINH_ VIEN

E

Điểm rèn luyện do SV nhập


SV Cham Diem


Điểm SV


Điểm SV


1 DI M

Điểm hội đồng

RE

N

L

Y E

N

U

Hoi Dong

Duyet Diem

Điểm G V


Điểm rèn luyện do hội đồng duyệtG IAO _ VIEN

DS điểm rèn luyện của SV theo lop


G V X em Diem

Điểm hội đồngSINH_ VIEN

SV X em


Hoi Dong T ong Hop DiemPHO NG BAN - KHO A

DS điểm rèn luyện của SV theo lop_ Khoa

Diem

Điểm rèn luyện đã đượ c duyệt theo học kì


Hinh 3.8: Sơ đồ dữ liệu mức 2


CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG WEBSITE CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

4.1. TRANG CHỦ WEBSITE CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN

Giao diện trang chủ hệ thống chấm điểm rèn luyện.


Hình 4 1 Trang chủ 4 2 TRANG ĐĂNG NHẬP  Giao diện đăng nhập vào hệ thống 3

Hình 4.1: Trang chủ


4.2. TRANG ĐĂNG NHẬP

Giao diện đăng nhập vào hệ thống chấm điểm rèn luyện gồm: Sinh viên, CVHT, Giáo vụ khoa, Phòng công tác sinh viên.

Hình 4 2 Đăng nhập 4 3 HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN 4 3 1 Bảng đánh giá của sinh vien 4

Hình 4.2: Đăng nhập

4.3. HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN

4.3.1. Bảng đánh giá của sinh vien

Bảng chấm điểm rèn luyện của sinh viên khi đăng nhập vào hệ thống chấm điểm rèn luyện.

Hình 4 3 Bảng chấm điểm của sinh viên 4 3 2 Bảng xem điểm rèn luyện của sinh 5

Hình 4.3: Bảng chấm điểm của sinh viên


4.3.2. Bảng xem điểm rèn luyện của sinh viên

Sinh viên có thể xem điểm rèn luyện sau khii chấm xong.


Hình 4 4 Bảng xem điểm rèn luyện 4 4 HỆ THỐNG CVHT 4 4 1 CVHT chọn sinh viên 6

Hình 4.4: Bảng xem điểm rèn luyện

4.4. HỆ THỐNG CVHT

4.4.1. CVHT chọn sinh viên duyệt điểm

CVHT sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra danh sách sinh viên của lớp

đó.


Hình 4 5 Danh sách sinh viên chọn để Duyệt 7

Hình 4.5: Danh sách sinh viên chọn để Duyệt

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *