Sơ Đồ Hoạt Động Của Mô Hình Mvc

Sinh ra trả về cho trình duyệt. Sau đây là một vài chi tiết trong ba thành phần của MVC:  Model: Được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu vào các kho chứa dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được ...

Mô Hình Thực Thể Kết Hợp (Erd)

1 , 1 HO C CO 1 , n 1 , 1 1 , 1 T HUO C 1 , n 1 , n 1 , 1 DUY E T DIE M _ RL Diem_ SV Intege Diem_ G V Intege Diem_ HD Intege 1 , n DUA_ T B CHU_ NHIE M 1 , n Sinh_ V ien M SSV < pi> V ariable Ho V ariable T en V ariable Ngay_ sinh V ariable Dia_ chi V ariable M K_ SV V ariable M SSV < ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí