Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn - 1


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM 1


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 57 trang: Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn - 1


SVTH : Lý Văn Hải

Lớp : CCCT15B

Niên khóa : 2015 - 2018

CBHD : TS. Nguyễn Quang Vũ


Đà Nẵng, tháng 06 năm 2018

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường đã tạo cơ hội cho chúng em được học tập tại Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn. Em cũng chân thành cảm ơn các thầy cô bộ môn đã tận tình giảng dạy, cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết và bổ ích trong suốt khóa học. Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Quang Vũ đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp em đã tiếp cận được nhiều kiến thức chuyên môn. Khi thực hiện đồ án, em đã cố gắng hết khả năng đưa ra ý tưởng, giải quyết khá đầy đủ những yêu cầu, nhưng do giới hạn về chuyên môn và thời gian nên đồ án còn gặp một số nhược điểm. Do đó, em rất mong nhận được những góp ý của thầy cô để ngày càng hoàn thiện hơn và từ đây có thể áp dụng vào thực tiễn.

Cuối cùng, em xin cảm ơn đến gia đình đã động viên, chăm sóc tạo điều kiện hỗ trợ em về mọi mặt. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, những người cùng em sát cánh trong ba năm qua, cùng chia sẽ niềm vui cũng như những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vii

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Dự kiến kết quả 2

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4

1.1. QUY ĐỊNH CHUNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN 4

1.1.1. Mục đích, yêu cầu 4

1.1.2. Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm. 4

1.1.3. Phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện 5

1.1.4. Sử dụng kết quả điểm rèn luyện 6

1.2. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6

1.2.1. Khái niệm về hệ thống thông tin 6

1.2.2. Nhiệm vụ vai trò của hệ thống thông tin 7

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ASP.NET MVC 8

2.2. MÔ HÌNH MVC 8

2.2.1. Giới thiệu mô hình MVC 8

2.2.2. Sơ đồ hoạt động của mô hình MVC 10

2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012 11

2.4. LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH WEB 11

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13

3.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 13

3.1.1. Mô tả hệ thống 13

3.1.2. Yêu cầu Lưu trữ 13

3.1.3. Yêu cầu tra cứu 14

3.1.4. Yêu cầu tính toán 14

3.1.5. Yêu cầu chức năng 14

3.1.6. Yêu cầu phi chức năng 15

3.2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN 16

3.3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 16

3.3.1. Biểu đồ nghiệp vụ BFD 16

3.3.2. Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 17

3.3.3. Mô tả chi tiết các thực thể 17

3.3.4. Mô tả chi tiết các thực thể kết hợp 20

3.4. MÔ HÌNH VẬT LÝ 22

3.4.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu 22

3.4.2. Mô tả chi tiết các bảng 22

3.4.3. Biểu đồ dữ liệu quan hệ 27

3.5. THIẾT KẾ XỬ LÝ 28

3.5.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 28

3.5.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 28

3.5.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 29

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG WEBSITE CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN 30

4.1. TRANG CHỦ WEBSITE CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN 30

4.2. TRANG ĐĂNG NHẬP 31

4.3. HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN 31

4.3.1. Bảng đánh giá của sinh vien 31

4.3.2. Bảng xem điểm rèn luyện của sinh viên 32

4.4. HỆ THỐNG CVHT 32

4.4.1. CVHT chọn sinh viên duyệt điểm 32

4.4.2. Bảng giáo viên duyệt cho sinh viên 33

4.5. HỆ THỐNG PHÒNG CTSV 33

4.5.1. Danh sách lớp mở chấm điểm rèn luyện 33

4.5.2. Danh sách sinh viên mở chấm điểm rèn luyện 34

4.5.3. Nội dung chấm điểm rèn luyện 34

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO viii

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ix

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CTSV Công tác sinh viên

CVHT Cố vấn học tập

ĐRL Điểm rèn luyện

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1: Mô tả chi tiết thực thể khoa 17

Bảng 3.2: Mô tả chi tiết thực thể khóa học 18

Bảng 3.3: Mô tả chi tiết thực thể giáo viên 18

Bảng 3.4: Mô tả chi tiết thực thể Lớp 18

Bảng 3.5: Mô tả chi tiết thực thể sinh viên 18

Bảng 3.6: Mô tả chi tiết thực thể học kỳ - niên khóa 19

Bảng 3.7: Mô tả chi tiết thực thông báo 19

Bảng 3.8: Mô tả chi tiết thực khung điểm 19

Bảng 3.9: Mô tả chi tiết mối kết hợp học 20

Bảng 3.10: Mô tả chi tiết mối kết hợp có 20

Bảng 3.11: Mô tả chi tiết mối kết hợp thuộc 20

Bảng 3.12: Mô tả chi tiết mối kết hợp chủ nhiệm 20

Bảng 3.13: Mô tả chi tiết mối kết hợp công tác 21

Bảng 3.14: Mô tả chi tiết mối kết hợp duyệt 21

Bảng 3.15: Mô tả chi tiết mối kết hợp điểm rèn luyện 21

Bảng 3.16: Mô tả chi tiết mối kết hợp đưa thông báo 21

Bảng 3.17: Mô tả chi tiết bảng Khoa 22

Bảng 3.18: Mô tả chi tiết bảng Khóa học 23

Bảng 3.19: Mô tả chi tiết bảng Giáo viên 23

Bảng 3.20: Mô tả chi tiết bảng Lớp 23

Bảng 3.21: Mô tả chi tiết bảng Sinh viên 24

Bảng 3.22: Mô tả chi tiết bảng Học kỳ - Niên khóa 24

Bảng 3.23: Mô tả chi tiết bảng Thông báo 25

Bảng 3.24: Mô tả chi tiết bảng Khung điểm 26

Bảng 3.25: Mô tả chi tiết bảng Duyệt 26

Bảng 3.26: Mô tả chi tiết bảng điểm rèn luyện 26

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Mô hình MVC 9

Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động của MVC 10

Hình 3.1: Quy trình chấm điểm rèn luyện 16

Hình 3.2: Biểu đồ nghiệp vụ BFD 16

Hình 3.3: Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 17

Hình 3.4: Mô hình dữ liệu vật lý 22

Hình 3.5: sơ đồ dữ liệu quan hệ 27

Hinh 3.6: Sơ đồ dữ liệu mức 0 28

Hinh 3.7: Sơ đồ dữ liệu mức 1 28

Hinh 3.8: Sơ đồ dữ liệu mức 2 29

Hình 4.1: Trang chủ 30

Hình 4.2: Đăng nhập 31

Hình 4.3: Bảng chấm điểm của sinh viên 31

Hình 4.4: Bảng xem điểm rèn luyện 32

Hình 4.5: Danh sách sinh viên chọn để Duyệt 32

Hình 4.6: CVHT duyệt điểm cho sinh viên 33

Hình 4.7: Danh sách lớp mở chấm điểm rèn luyện 33

Hỉnh 4.8. Danh sách sinh viên chấm điểm rèn luyện 34

Hình 4.9: Mở bảng nội dung chấm điểm rèn luyện 34

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *