Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Vận Dụng Ppdh Tích Cực Các Môn Khtn Cho Đội Ngũ Cbql Và Gv Ở Trường Thcs

lực và phân công nhiệm vụ đầu năm học của hiệu trưởng, căn cứ vào biên chế thời gian năm học, tiến độ chương trình phân công người phụ trách và đề ra thời gian hoàn thành.

c) Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học ở tổ chuyên môn

- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ theo năm học, học kỳ, tháng, tuần đảm bảo sự đồng bộ và xuyên suốt so với kế hoạch của nhà trường, trình hiệu trưởng phê duyệt.

- Việc xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH tổ chuyên môn có thể xây dựng riêng một kế hoạch hoặc nằm trong kế hoạch năm học của tổ, nhưng phải có một phần riêng về kế hoạch đổi mới PPDH.

- Kế hoạch đổi mới PPDH tổ chuyên môn phải đảm bảo tính dân chủ, có sự tham gia của giáo viên trong tổ chuyên môn, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt quy chế và nền nếp chuyên môn. Sau khi hoàn thành kế hoạch cần phải công khai cho các giáo viên trong tổ chuyên môn và các thành viên khác trong nhà trường được biết và cùng thực hiện. Đây chính là cơ sở để hiệu trưởng, CBQL nhà trường kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ đồng thời là cơ sở để tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo dõi, quản lí.

d) Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Phú Thọ; Phòng GD&ĐT Lâm Thao đến tổ chuyên môn, giáo viên trong đơn vị; Giáo viên phải xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của theo chức trách nhiệm vụ được phân công. Xác định kiến thức trọng tâm từng chương, từng bài cụ thể; Các điều kiện phục vụ cho bài dạy, các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho học sinh từ đó tiến hành lập kế hoạch, thiết kế giáo án phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên rà soát phân phối chương trình, nội dung kiến thức, chủ đề môn học,… điều chỉnh những bất cập khi thực hiện chương trình, giảm tải những nội dung kiến thức khó, tích hợp chủ đề môn học…

- Giáo viên căn cứ vào việc rà soát xây dựng PPCT, chủ đề môn học… dự kiến hình thức tổ chức dạy học như dạy học tại lớp, trường, nhóm hay trải nghiệm thực tế, điều kiện kinh phí tổ chức và các phương tiện dạy học kèm theo. Với các hình thức tổ

chức dạy học thì dự kiến cách kiến cách kiểm tra tương ứng phù hợp, kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

- Giáo viên quản lý tốt hoạt động học trên lớp của học sinh, tổ chức các nhóm học tập theo mô hình tự quản, giao các nhiệm vụ về nhà cho học sinh và kiểm tra kết quả hoạt động học ở nhà của học sinh để phát huy tinh thần tự giác của học sinh. Đăng ký tham gia phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức; Xây dựng các biện pháp triển khai để hoàn thành kế hoạch.

3.3.2.4. Điều kiện thực hiện của biện pháp

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ - 11

- Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn TNCS HCM, các tổ trưởng chuyên môn. Phổ biến tới mọi đối tượng về KHCL; thành lập ban kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các biện pháp để thực hiện; tham mưu với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KHCL.

- Phó hiệu trưởng, theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Các tổ trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch chung xây dựng kế hoạch của tổ và chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện.

- Công khai kế hoạch trên bảng công khai các hoạt động của nhà trường, trên Web site của nhà trường, phòng điều hành của tổ.

- Kế hoạch tổ chuyên môn về đổi mới PPDH phải thông qua tổ, có sự đồng thuận của các thành viên trong tổ và phải được sự phê duyệt của hiệu trưởng. Kế hoạch chi tiết đến từng tuần, phân công người thực hiện, kiểm tra đánh giá, thời gian hoàn thành.

- GV căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, khung phân phối chương trình, biên chế thời gian năm học, chuẩn kiến thức kỹ năng, các điều kiện về CSVC để xây dựng kế hoạch. Kế hoạch cá nhân của giáo viên trước khi tổ chức thực hiện nhất thiết phải được tổ trưởng chuyên môn phế duyệt.

- Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh cùng quản lý hoạt động học của học sinh.

- Nhà trường tổ chức các phong trào thi đua trong năm học.

3.3.3. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vận dụng PPDH tích cực các môn KHTN cho đội ngũ CBQL và GV ở trường THCS

3.3.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Làm cho CBQL, GV hiểu vai trò của PPDH tích cực trong đổi mới PPDH, vận dụng tốt các PPDH tích cực vào các môn KHTN đem lại hiệu quả trong việc đổi mới PPDH.

Trang bị cho CBQL, GV kỹ năng vận dụng PPDH tích cực vào các môn KHTN, tạo được hứng thú cho HS khi tham gia học tập bộ môn.

3.3.3.2. Nội dung của biện pháp

a) Tổ chức học tập, bồi dưỡng nhận thức về PPDH tích cực cho CBQL, GV:

- Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học cho đội ngũ CBQL,GV thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường. Giúp cho CBQL, GV hiểu khái niệm PPDH tích cực là gì? “ PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục/ dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”. Dấu hiệu nhận biết của PPDH tích cực như: Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tụ học; Tăng cường học tập cá thể, phối hợp học nhóm; Kết hợp đánh giá của thầy với tụ đánh giá của trò…

b) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vận dụng PPDH tích cực cho CBQL và giáo viên:

- Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn và thiết kế bài lên lớp sử dụng PPDH tích cực.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức giờ lên lớp sử dụng PPDH tích cực và một số kỹ thuật dạy học tích cực.

- Bồi dưỡng cho GV phối hợp tốt các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh; hướng dẫn học sinh biết cách tự đánh giá.

3.3.3.3. Cách thực hiện của biện pháp

a) Tổ chức học tập, bồi dưỡng nhận thức về PPDH tích cực cho CBQL,GV

- Hiệu trưởng nhà trường tổ chức và tạo điều kiện cho CBQL, GV học tập đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành GD&ĐT và địa phương về giáo dục; ý nghĩa, nội dung đổi mới PPDH, áp dụng PPDH tích cực trong giảng dạy; trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc chỉ đạo, thực hiện đổi mới PPDH. Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới PPDH trong các dịp hè cho giáo viên, thời gian thường vào đầu tháng 8 hàng năm.

- Hiệu trưởng tổ chức các buổi trao đổi về đổi mới PPDH; áp dụng PPDH tích cực thông qua sinh hoạt cơ quan định kỳ hàng tháng, các buổi sinh hoạt chuyên đề. Giới thiệu các tài liệu về đổi mới PPDH, vận dụng các PPDH tích cực để CBQL, giáo viên tự nghiên cứu. Mời chuyên gia, giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT, giáo viên cốt cán của phòng GD về tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới PPDH. Tổ chức giao lưu với các trường THCS trong cụm sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau thống nhất về nhận thức và tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới PPDH.

b) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vận dụng PPDH tích cực cho CBQL và giáo viên:

- Tạo điều kiện cho CBQL, GV tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về công tác quản lí, các lớp cập nhật kiến thức, đổi mới PPDH do sở GD&ĐT Phú Thọ, phòng GD&ĐT Lâm Thao tổ chức.

- Mời cán bộ cốt cán, chuyên gia tập huấn cho CBQL,GV về các kỹ thuật dạy học tích cực như: Kỹ thuật khăn trải bàn; Kỹ thuật bể cá; Kỹ thuật mảnh gép; Kỹ thuật động não; Kỹ thuật tia chớp; Kỹ thuật XYZ; Kỹ thuật đặt câu hỏi…

- Tổ chức các giờ thao giảng về đổi mới PPDH, vận dụng các PPDH tích cực; Tổ chức rút kinh nghiệm sau các giờ thao giảng đạt hiệu quả.

- Tổ chức viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm về vận dụng các PPDH tích cực.

- Chỉ đạo cho CBQL, GV tích cự tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ lí luận, năng lực quản lí, năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học…

3.3.3.4. Điều kiện thực hiện của biện pháp

- Có đầy đủ các văn bản hướng dẫn về đổi mới PPDH các môn KHTN.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc giáo viên cốt cán chuẩn bị soạn thảo nội dung, đề cương cho nội dung bồi dưỡng hoặc có thể mời chuyên gia về trường trao đổi, hướng dẫn.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, thiết bị CNTT phục vụ công tác bồi dưỡng.

- Bố trí thời gian, kinh phí cho CBQL, GV tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do trường Bồi dưỡng CBQL của tỉnh tổ chức hàng năm.

- Tạo điều kiện cho CBQL, tổ trưởng áp dụng các nội dung kiến thức mới cập nhật tại đơn vị.

- Phân cấp quản lý rõ ràng để CBQL, GV thực thi nhiệm vụ của mình.

3.3.4. Chỉ đạo GV đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

3.3.4.1. Mục tiêu của biện pháp

- Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá nhằm thay đổi cách dạy của giáo viên, thay đổi cách thức ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo vừa bao quát nội dung dạy học vừa kiểm tra được năng lực của học sinh THCS, đồng thời tác động tâm lý để học sinh có ý trí vươn lên trong học tập.

- Đổi mới phương thức kiểm, tra đánh giá kết quả học tập của học sinh dẫn đến đổi mới cách học của học sinh, tạo nên sự thống nhất trong quá trình dạy - học trong quá trình này giáo viên phải tạo động lực, điều kiện cho HS phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, tự chủ và tích cực trong hoạt động học tập của mình hình thành phương pháp tự học và nhu cầu khám phá tri thức. Vì vậy mỗi giáo viên cần trang bị cho HS phương pháp học tập tích cực theo đặc trưng bộ môn, hình thành cho học sinh thái độ, động cơ và ý thức học tập đúng đắn.

3.3.4.2. Nội dung của biện pháp

a) Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- Kiểm tra, đánh giá học sinh phải đảm bảo về kiến thức và kỹ năng.

- Đổi mới hình thức kiểm tra; hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập.

- Tổ, nhóm thẩm định đề kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra đúng quy chế.

- Chấm, trả bài kiểm tra cho học sinh.

b) Chỉ đạo bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh:

- Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập.

- Hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu ở trường và ở nhà.

- Trang bị cho học sinh kỹ năng học tập, lao động nhóm.

- Trang bị khả năng tìm tòi, suy nghĩ, nghiên cứu khoa học, kỹ năng đọc sách và khai thác thông tin, tài liệu qua internet, website nhà trường.

3.3.4.3. Cách thực hiện của biện pháp

- GV ra đề phải bám sát vào chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học; Xây dựng ma trận đề kiểm tra, khi đánh giá phải đánh giá cả quá trình học tập của học sinh; Tạo

điều kiện cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ra đề kiểm tra do sở GD&ĐT Phú Thọ, phòng GD&ĐT Lâm Thao tổ chức hàng năm; Tập huấn cho toàn thể giáo viên trong đơn vị về chuẩn kiến thức kỹ năng, thiết lập ma trận đề, cách ra đề mở, thiết lập ngân hàng đề.

- Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức kiểm tra định kỳ theo PPCT, đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét bài kiểm tra của học sinh; tổ chức cho học sinh tự đánh giá, nhóm đánh giá lẫn nhau, cộng đồng đánh gia (HĐ trải nghiệm); đối với các môn KHTN hoạt động thực hành tương đối nhiều, do vậy giáo viên KTĐG qua sản phẩm của học sinh.

- Phân cấp quản lí đề kiểm tra trong đơn vị, Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) duyệt đề kiểm tra của tổ trưởng và tổ trưởng duyệt đề kiểm tra của giáo viên; Các phó hiệu trưởng và tổ trưởng chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nội dung, chất lượng đề kiểm tra và bảo mật đề kiểm tra.

- Hiệu trưởng chỉ đạo việc chấm bài kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong toàn tổ chuyên môn như: Xây dựng đáp án, biểu điểm, tổ chức chấm chéo để đảm bảo công bằng giữa các lớp, giữa các đối tượng học sinh. Sau khi chấm xong yêu cầu phải ghi nhận xét vào bài làm của học sinh để học sinh rút kinh nghiệm và có thể tự chấm bài kiểm tra của mình. Việc trả bài kiểm tra cho học sinh phải thực hiện đúng quy định giáo viên phải có đánh giá nhận xét, phân tích tổng quát về bài kiểm tra của học sinh, tư vấn cho học sinh cách làm bài đặc biệt là phát hiện lỗ hổng kiến thức và tư vấn cho học sinh ôn tập đồng thời giáo viên cũng cần phải điều chỉnh cách dạy để phù hợp với đối tượng học sinh.

- Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, GV làm tốt công tác truyền thông để học sinh nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập. Học sinh phải trả lời được câu hỏi "Học để làm gì, học để cho ai"từ đó học sinh tự xây dựng nguyên tắc học tập, thời gian biểu của mình. Mời các chuyên gia giáo dục, các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập về trường nói chuyện chuyên đề, trao đổi kỹ năng và các vấn đề liên quan trong học tập để học sinh có sự hiểu biết sâu rộng về tình hình giáo dục hiện nay, thêm yêu thích môn học, trang bị trang học hiệu quả nhất kích thích lòng ham học, khám phá kiến thức mới của học sinh. Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường tư vấn tâm lý, tư vấn học tập, giải đáp thắc mắc cho học sinh.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN hướng dẫn phương pháp học tập theo đặc trưng bộ môn cho HS như: Việc tập chung nghe giảng, cách nghiên cứu SGK, STK, các tài liệu liên quan đến bài học, cách chuẩn bị bài ở nhà, lập sơ đồ tư duy, kỹ năng thực hành, kỹ năng hoạt động nhóm, xây dựng góc học tập ở nhà,…

- Giáo viên tăng cường việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, sự uyên thâm về kiến thức, tác phong, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên có tác dụng rất lớn trong việc cuốn hút học sinh vào bài học làm cho học sinh yêu thích bộ môn.

3.3.4.4. Điều kiện thực hiện của biện pháp

- Trang bị cho giáo viên có đủ tài liệu về đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.

- Tập huấn cho GV kỹ năng ra đề, soạn thảo đề kiểm tra và nhận biết các phẩm chất cơ bản cần đánh giá của học sinh.

- Xây dựng ngân hàng đề, thành lập Hội đồng coi chấm kiểm tra những bài thi cuối học kỳ, cuối năm.

- Chuẩn bị tốt nội dung, CSVC, tăng âm loa đài trong các buổi sinh hoạt tập thể như chào đầu tuần, các buổi ngoại khóa chuyên đề, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền.

- GVCN tổ chức tốt buổi sinh hoạt lớp, hướng dẫn học sinh các kỹ năng sinh hoạt tập thể, nhóm.

- Quan tâm xây dựng thư viện nhà trường, bổ sung sách báo, trang bị máy Vi tính kết nối Internet và các tài liệu tham khảo khác; tổ chức tốt hoạt động của thư viện, tạo cho HS thói quen đọc sách, nghiên cứu tài liệu, ham học…

3.3.5. Tăng cường khai thác CSVC - TBDH phục vụ đổi mới PPDH các môn KHTN

3.3.5.1. Mục tiêu của biện pháp

CSVC - TBDH của nhà trường là những yếu tố quan trọng phục vụ cho hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh và là điều kiện "đủ"trong đổi mới PPDH nói chung đặc biệt với các môn KHTN. Do đó các nhà trường phải quan tâm đến việc củng cố CSVC-TBDH, phải đáp ứng được quy định tối thiểu để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Trong yếu tố cơ sở vật chất thì hạ tầng, ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH có vai trò tích cực góp phần làm thay đổi công tác quản lí, thay đổi hình thức dạy và học. Vì vậy để công tác quản lí và dạy học đạt hiệu quả Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo cần tăng cường việc xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.

3.3.5.2. Nội dung của biện pháp

a) Củng cố cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn KHTN:

- Rà soát quy mô trường, lớp, CSVC-TBDH để lập kế hoạch xây dựng bổ sung.

- Đảm bảo có đủ các phòng học, phòng học bộ môn theo đúng quy chuẩn, có đủ các phòng chức năng phục vụ nhu cầu giảng dạy.

- Đảm bảo có đủ TBDH tối thiểu đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

- Quản lí CSVC và việc sử dụng TBDH của giáo viên đạt hiệu quả.

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT đảm bảo cho việc đổi mới PPDH:

- Trang bị đủ máy Vi tính, máy chiếu đa năng, các thiết bị hỗ trợ khác cho CB, GV, NV làm việc và ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Trang bị đủ máy Vi tính cho phòng Tin học để giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.

- Trang bị kiến thức sử dụng các thiết bị CNTT cho CBQL, GV.

- Tổ chức quản lí việc sử dụng CNTT tại đơn vị.

3.3.5.3. Cách thực hiện của biện pháp

a) Củng cố cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn KHTN

- Hàng năm tổ chức cho giáo bộ môn rà soát, đăng ký mua bổ sung TBDH của môn mình giảng dạy. Thành lập tổ kiểm tra, mời lãnh đạo địa phương cùng tham dự; nhà trường lập kế hoạch xây dựng CSVC, mua sắm bổ sung TBDH cho năm học mới,

- Tổ chức xây dựng, sửa chữa CSVC như phòng học, phòng học bộ môn, các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, hệ thống điện, nước sạch, vệ sinh, ánh sáng đạt chuẩn. Quy hoạch khuôn viên nhà trường, hệ thống cây xanh đảm bảo môi trường sư phạm, an toàn.

- Tiến hành sửa chữa các thiết bị hư hỏng, tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học bộ môn. Trang bị đảm bảo số đầu sách cho thư viện phục vụ nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh. Làm tốt công tác XHH, vận động tài trợ ủng hộ để củng cố xây dựng CSVC, TBDH.

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí