Quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ - 14

17 Trần Kiểm (2006), Khoa học quản lý giáo dục- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

18 Luật Giáo dục (sửa đổi năm 2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

19 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường,

Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.

20 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt(1987), Giáo dục học tập 1; 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

21 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

22 Nghị quyết số 03-NQ/GD&ĐT ngày 15/10/2015 của Đảng bộ huyện Lâm Thao

23 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục, Hà Nội.

24 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020".

25 Lương Việt Thái (2008), Bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tài liệu tập huấn nội bộ.

26 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

27 Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa) (2013), Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành giáo dục hiện nay, Nxb Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh.

28 “Dạy học hợp tác - một xu hướng mới của giáo dục thế kỷ XXI”, Tạp chí khoa học ĐHSP TP Hồ Chí Minh, số 25 (2011).

29 UBND huyện Lâm Thao, Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017.

30 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

PHỤ LỤC


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN


Phiếu số 1

Về việc đánh giá thực trạng quản lí đổi mới PPDH các môn KHTN ở Trường THCS huyện Lâm Thao - Phú Thọ

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên)


Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài “Quản lí đổi mới phương pháp dạy học các môn KHTN ở trường THCS huyện Lâm Thao”, xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau đây bằng cách đánh dấu X hoặc điền số vào ô trống mà Thầy (Cô) cho là thích hợp

Xin trân trọng cảm ơn!

Câu 1: Thầy (cô) hiểu như thế nào là đổi mới PPDH ?


Nội dung

Đồng ý

Phân

vân

Không

đồng ý

1. Thay thế các phương pháp dạy học cũ bằng các

phương pháp dạy học mới
2. Sử dụng các phương pháp dạy học cũ theo một

cách thức mới
3. Thay thế sử dụng hoàn toàn các phương pháp

dạy học mới, tích cực, hiện đại
4. Ứng dụng công nghệ thông tin và các TBDH

hiện đại trong dạy học
5. Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại để tích cực hóa hoạt

động nhận thức, tư duy của học sinh
6. Phát huy mặt tích cực của PPDH truyền thống đồng thời phối hợp với các PPDH hiện đại để tích cực hóa hoạt động nhận thức, tư duy, tình cảm của học sinh, phát huy tối đa tiềm năng, năng lực của

học sinh trong học tập
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ - 14

Câu 2: Thầy/cô hãy đánh giá về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động quản lí đổi mới PPDH các môn KHTN ở trường THCS hiện nay?

Nội dung

Quan

trọng

Bình

thường

Không

quan trọng

1. Góp phần tích cực trong việc thực hiện đổi

mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam
2. Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện của nhà trường
3. Tác động tích cực đối với đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, cơ sở vật chất, trang

thiết bị dạy học
4. Nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm của

giáo viên trong hoạt động dạy học, giáo dục
5. Phát triển năng lực tự học, chủ động, sáng

tạo trong học tập của học sinh
6. Thúc đẩy sử dụng các phương pháp dạy học

tích cực
7. Phát triển năng lực ứng dụng CNTT và

trang thiết bị hiện đại trong dạy học
Câu 3: Thầy (cô) đánh giá như thế nào về tình hình đổi mới PPDH các môn KHTN ở trường thầy(Cô) đang công tác ?


Nội dung

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không

thường xuyên

1. Hoạt động đổi mới PPDH các môn KHTN
- Cải tiến các PPDH truyền thống
- Phối hợp các PPDH trong bài giảng để tích

cực hóa HĐ nhận thức của học sinh
- Sử dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy
- Tham gia SH tổ, nhóm CM về đổi mới PPDH
- Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng

nghiệp về đổi mới PPDH
Nội dung

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Không thường

xuyên

- Sử dụng có hiệu quả CSVC, CNTT, TBDH

phục vụ đổi mới PPDH
2. Việc vận dụng các PPDH đặc trưng của

môn KHTN
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề
- Phương pháp vấn đáp
- Phương pháp quy nạp và diễn dịch
- Phương pháp sử dụng phép tương tự
- Phương pháp mô hình hoá
- Phương pháp luyện tập và thực hành
- Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ:


Câu 4: Thầy cô cho biết về biện pháp lập kế hoạch đổi mới PPDH các môn KHTN của trường nơi thầy (cô) công tác ?

Nội dung

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1. Lập kế hoạch của nhà trường
- Lập kế hoạch chiến lược về đổi mới PPDH của nhà trường.
- Lập kế hoạch về đổi mới PPDH theo giai đoạn
- Kế hoạch đổi mới PPDH được lập tách riêng theo từng

năm học
- Kế hoạch đổi mới PPDH được lồng ghép trong kế hoạch

năm học của nhà trường
- Lập kế hoạch xây dựng CSVC, CNTT, TBDH phục vụ

đổi mới PPDH
2. Lập kế hoạch của tổ chuyên môn và GV
- Hướng dẫn tổ chuyên môn lập kế hoạch đổi mới
- Lập kế hoạch ứng dụng CNNT, TBDH cho đổi mới PPDH
- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch bồi dưỡng đổi mới PPDH
- Lập kế hoạch đổi mới PPDH của giáo viên
Câu 5: Thầy cô hãy đánh giá về công tác tổ chức đổi mới PPDH các môn KHTN ở đơn vị thầy cô công tác ?

Nội dung

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1. Biện pháp tổ chức đổi mới PPDH
- Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới PPDH
- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các

thành viên của Ban chỉ đạo
- Xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức

đoàn thể trong việc đổi mới PPDH
- Ban hành Quy chế hoạt động tổ, nhóm

chuyên môn
- Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động tổ

chuyên môn
- Tổ chức bồi dưỡng ở đơn vị về nhận thức,

chuyên môn,nghiệp vụ sư phạm cho GV
- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBQL, giáo

viên, học sinh về chủ trương, định hướng, sự cần thiết, ý nghĩa của đổi mới PPDH
- Đưa nội dung đổi mới PPDH vào Nghị quyết của Chi bộ, của Hội đồng trường và quán

triệt tới đảng viên, giáo viên
- Phối hợp tổ chức sinh hoạt cụm/ tổ chuyên

môn liên trường về đổi mới PPDH
- Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT và sử

dụng các phương tiện, TB dạy học hiện đại
2. Tạo cơ chế, tạo động lực cho giáo viên đổi

mới PPDH
- Phân cấp quản lí, tăng quyền tự chủ quản lí

chuyên môn cho tổ/ nhóm chuyên môn
- Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của

giáo viên và tổ chuyên môn
Tốt

Đạt

Chưa đạt

- Tạo điều kiện cho giáo viên học tập BDTX,

nâng chuẩn, tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức về đổi mới PPDH
- Sử dụng kết quả đổi mới PPDH để đánh giá

giáo viên (theo chuẩn nghề nghiệp) và xét danh hiệu thi đua
- Sử dụng kết quả đổi mới PPDH để xét nâng

lương sớm, thăng tiến cho giáo viên.
- Phối hợp với các đoàn thể xây dựng cơ chế

phối hợp để khuyến khích giáo viên thực hiện đổi mới PPDH
- Sử dụng kết quả đổi mới PPDH trong đánh

giá thi đua, khen thưởng giáo viên
3. Kết quả của việc đổi mới PPDH
- Học sinh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập
- Tích cực tham gia trình bày, trao đổi, thảo

luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập được giao
- Biết liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã

học vào giải quyết và ứng xử với các tình huống trong thực tiễn cuộc sống
-Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của bản thân trong học tập
4. Xây dựng CSVC, hạ tầng CNTT, trang

thiết bị dạy học phục vụ đổi mới PPDH
- Quản lí, sử dụng phòng học bộ môn
- Trang bị máy tính phục vụ dạy học các môn

học, kết nối internet, mạng LAN nội bộ
- Xây dựng website của trường, kho dữ liệu điện tử, tài liệu dạy học điện tử
Nội dung

Tốt

Đạt

Chưa đạt

- Trang bị hệ thống trang thiết bị dạy học đổi

mới phương pháp (Projector, máy chiếu, phần mềm tiện ích, tivi, bảng thông minh,...)
- Huy động giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng

dạy học
- Xây dựng cơ sở vật chất và các thiết bị dạy

học hiện đại khác
Nội dung


Câu 6: Thầy (Cô) Đánh giá về công tác chỉ đạo đổi mới PPDH các môn KHTN ở trường THCS nơi đ/c công tác ?

Nội dung

Mức độ thực hiện

Chưa đạt

Đạt

Tốt

1. Chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới PPDH
- Chỉ đạo lập kế hoạch đổi mới PPDH của tổ,

nhóm chuyên môn
- Chỉ đạo nội dung đổi mới PPDH trong sinh

hoạt tổ, nhóm chuyên môn
- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng tiêu chí

đánh giá giờ dạy đổi mới PPDH
- Chỉ đạo tổ chuyên môn lựa chọn nội dung,

thiết kế các hoạt động, soạn bài theo hướng đổi mới PPDH
- Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự

giờ, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới PPDH
- Chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra theo

chuẩn kiến thức, kỹ năng có áp dụng ma trận và việc chấm trả bài đúng quy định
- Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt

chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiêm, hội thảo,hội thi về đổi mới PPDH
Mức độ thực hiện

Chưa đạt

Đạt

Tốt

- Chỉ đạo các tổ/ nhóm chuyên môn tổ chức các

hoạt động bồi dưỡng giáo viên PPDH
- Chỉ đạo lập kế hoạch đổi mới PPDH của giáo viên
- Chỉ đạo tổ chuyên môn đánh giá, tổng kết hoạt động đổi mới PPDH
2. Chỉ đạo GV đổi mới PPDH
- Chỉ đạo lập kế hoạch đổi mới PPDH của giáo viên
- Chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung, thiết kế

các hoạt động, soạn bài theo hướng đổi mới PPDH
- Chỉ đạo việc áp dụng tiêu chuẩn đánh giá giờ

dạy và phương pháp đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên:
- Chỉ đạo việc giáo viên kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập của học sinh
- Chỉ đạo GV quản lý hoạt động học và hoạt

động tự học các môn KHTN của học sinh
Nội dung


Câu 7: Thầy (Cô) Đánh giá về công tác kiểm tra đánh giá việc đổi mới PPDH các môn KHTN ở trường THCS nơi đ/c công tác ?

Nội dung

Mức độ thực hiên

Chưa đạt

Đạt

Tốt

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng tiêu chí

đánh giá giờ dạy đổi mới PPDH
- Kiểm tra, dự giờ, đánh giá việc tổ chức

các hoạt động dạy học tích cực trên lớp
- Dự giờ và đánh giá giờ dạy thao giảng của

giáo viên ở các tổ chuyên môn.
Mức độ thực hiên

Chưa đạt

Đạt

Tốt

- Kiểm tra, dự giờ đột xuất và đánh giá giờ dạy

của giáo viên.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Kiểm tra, đánh giá tra việc tổ chức sinh hoạt

chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, hội thảo, hội thi về đổi mới PPDH
- Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT, sử

dụng trang thiết bị dạy học trong đổi mới PPDH
- Kiểm tra, thẩm định việc ra đề kiểm tra của

giáo viên theo yêu cầu đổi mới
Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí