Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Kinh Tế Võ Hồng Vinh Phát Triển Thị Trường Khoa Học Công Nghệ Ở Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chuyên Ngành: Mã Số: Hướng Dẫn Khoa Học: Ts Phạm Quang Vinh Hµ Néi - 2007 Phát Triển Thị Trường Khoa Học ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 2

Vậy cả ở góc độ người bán và người mua việc định giá chính xác dựa trên thu nhập “tương lai” trong những trường hợp này là rất khó. Các phương pháp dựa trên cơ sở xem xét giá thị trường:  phương pháp này dựa trên nguyên ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 3

Chối bỏ thì yêu cầu phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia nói chung, cũng như của toàn bộ các chủ thể trong nền kinh tế nói riêng càng trở nên cấp bách và trở thành nhiêm vụ trọng tâm trong điều kiện hiện nay. Chính vì ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 4

Khuyến khích sự sáng tạo của các nhà khoa học, đồng thời coi trọng phát huy sáng kiến của mọi người lao động, từ đó đầu tư có chiều sâu cho việc phát triển công nghệ phục vụ cho hoạt đông sản xuất tiêu dùng. Từ việc phát ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 5

  Kiên Giang 124 124 1986 146 146 2184 Cần Thơ 1080 1080 35635 1206 1206 35797 Sóc Trăng 98 98 752 92 92 979 Bạc Liêu 81 81 798 85 85 1129 Cà Mau 45 45 1710 38 38 1116 Nguồn: Website - Tổng cục thống kê/ số liệu thống kê Cùng với phát triển của nền kinh tế ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 6

Mét thùc tÕ lµ, trong suèt thêi gian dµi tõ 1985 ®Õn 1995 tû lÖ hµng th« lu«n ë møc trªn 70% tû träng xuÊt khÈu; sè l•îng hµng ho¸ ®•îc chÕ biÕn chØ chiÕm tû lÖ rÊt nhá. Giai ®o¹n 1996 – 2000 tû träng hµng th« ®· gi¶m xuèng cßn 54,8%, ®· cã ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 7

Thông tin về công nghệ của các đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó là các thể chế hỗ trợ về tư vấn, giám định công nghệ về chất lượng giá cả chưa hoạt động tốt do năng lực của các cơ quan này còn hạn chế, các hàng hoá khoa học ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 8

Gần đây, tỷ lệ này còn giảm, trong khi chi đầu tư phát triển tăng rất đều đặn. Điều này có thể thấy, mức tăng trưởng chủ yếu là theo chiều rộng, hơn thế nữa, đây là một vấn đề cần không chỉ những giải pháp chiến lược ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 9

Chủ thể của quá trình có một vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt chính xác các vận hội, cũng như thách thức của quá trình toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh để thiết lập một trật tự ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 10

Thứ nhất đẩy nhanh hơn quá trình ban hành các văn bản pháp luật, các văn bản dưới luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và thị trường khoa học công nghệ. Tập trung vào việc sớm hoàn thiện để ban hành Pháp lệnh công nghệ cao, ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 11

Cam kết của Việt Nam khi vào WTO để sản phẩm của các doanh nghiệp có thể vượt qua được các rào cản kỹ thuật của các thị trường lớn như Mỹ, EU. Thứ ba: Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức ...

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 12

(Nguồn phụ lục: Đoàn Văn Trường, Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình, NXB Khoa học và Kỹ thuật, H. 2005; tự nghiên cứu.) Phụ Lục 2 CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tên văn bản Ngày ban hành Luật, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí