Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 12

(Nguồn phụ lục: Đoàn Văn Trường, Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình, NXB Khoa học và Kỹ thuật, H. 2005; tự nghiên cứu.)

Phụ Lục 2

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tên văn bản

Ngày ban hành

Luật, Pháp lệnh

Bộ Luật Dân sự 2005 - Phần VI - Chương XXXIV -Quyền tác

giả

Bộ Luật Dân sự 2005 - Phần VI - Chương XXXV - Quyền sở

hữu công nghiệp

28/10/1995

Bộ Luật Dân sự 2005 - Phần VI - Chương XXXVI - Chuyển

giao công nghệ

28/10/1995

Bộ Luật Hình sự 1999 - Các Ðiều 156, 157, 158, 170, 171 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, và tội xâm phạm quyền

sở hữu công nghiệp

21/12/1999

Luật Khoa học và Công nghệ 2000

06/09/2000

Luật sở hữu trí tuệ

2005

Luật chuyển giao công nghệ

2006

Pháp lệnh Giống cây trồng 2004

24/03/2004

Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ

Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định

chi tiết về sở hữu công nghiệp

24/10/1996

Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ Luật dân

sự

29/11/1996

Nghị định số 60/CP ngày 06/06/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có

yếu tố nước ngoài

06/06/1997

Nghị định số 12/1999/NÐ-CP ngày 06/03/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công

nghiệp

06/03/1999

Nghị định số 54/2000/NÐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp

03/10/2000

Nghị định số 06/2001/NÐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công

nghiệp

01/02/2001

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 100 trang tài liệu này.

Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam - 12

cây trồng mới

20/04/2001

Nghị định 101/2001/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra,

giám sát hải quan (Ðiều 14)

31/12/2001

Nghị định số 42/2003/NÐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán

dẫn

02/05/2003

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nghị định số 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

9/2006

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu

tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả

27/10/1999

Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản

lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng

Nghị quyết, Thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thông tư số 3055/TT-SHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy

định chi tiết về sở hữu công nghiệp

31/12/1996

Thông tư số 23/TC-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng

dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

09/05/1997

Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA- BKHCNMT giữa Bộ Thương mại, Bộ Công an và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện chỉ thị số

31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả

27/04/2000

Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số

12/1999/NÐ-CP ngày 06/03/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

03/05/2000

Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT

10/05/2001

Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa

học, Công nghệ và Môi trường

14/09/2001

Thông tư số 01/2001/TANDTC-KSNDTC -BVHTT

05/12/2001

Nghị định số 13/2001/NÐ-CP của Chính phủ về bảo hộ giống

 

18/10/2002

Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học

và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

05/11/2003

Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học

và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và giải pháp hữu ích

05/11/2003

Chỉ thị số 18/2004/CT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trong nước

và hàng hoá xuất nhập khẩu

14/07/2004

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu

trí tuệ

04/04/2006

Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà VN đã ký kết hoặc tham gia

Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp

Hiệp ước hợp tác về Patent (PCT)

Thoả ước Madrid về Ðăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá

Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ khác

Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của

quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs)

Công ước Rome về Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản

ghi âm và tổ chức phát sóng

Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid về Ðăng ký quốc

tế nhãn hiệu hàng hoá

Thoả ước La Hay về Ðăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hoá

Hiệp ước Budapest về Sự công nhận quốc tế đối với việc nộp

lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent

Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới

Hiệp ước Washington về Sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Các hiệp định song phương về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã ký kết

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và

Hoa Kỳ

Hiệp định về Sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí

tuệ giữa Việt Nam với Liên bang Thuỵ Sĩ

Nguồn: Website - Cục sở hữu trí tuệ và sưu tầm

Thông tư số 92/2002/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Xem tất cả 100 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí