Dịch Vụ Ngân Hàng  Về Thanh Toán Và Ngân Quỹ

– Bảo lãnh ngân hàng: là hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã ...

Tăng Trưởng Huy Động Vốn Từ Cá Nhân Và Tổ Chức Kinh Tế

Tổng tài sản bình quân trong năm 2012 của Navibank đạt 22.337 tỷ Đồng (tăng 66 tỷ Đồng so với năm 2011), tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân đạt 0,02%. Bảng 2.2: Tỷ suất lợi nhuận STT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 ...

Các Dịch Vụ Ngân Hàng Về Thanh Toán Và Ngân Quỹ

2.3.2 Các dịch vụ ngân hàng về tín dụng: Đối với khách hàng doanh nghiệp: Navibank cung cấp dịch vụ cho vay rất đa dạng với các loại sau: – Cho vay bổ sung vốn lưu động – Tài trợ nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu – Tài trợ ...

Giải Pháp Cho Dịch Vụ Thẻ Và Ngân Hàng Điện Tử

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, điều chỉnh lãi suất cho vay cạnh tranh, định giá tài sản đảm bảo phù hợp với giá thị trường, tinh gọn thủ tục cho vay. Cấp tín dụng gắn liền với sử dụng các dịch vụ, tiện ích của ngân ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí